Verzamelde persoonsgegevens
Lening op afbetaling

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens - Lening op afbetaling

Verwerking voor direct marketing


bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, verwerkt uw persoonlijke gegevens om u:

• via post of telefoon algemene nieuwsbrieven en commerciële informatie te bezorgen over alle producten, diensten en acties van bpost bank; en
• via e-mail, sms, apps, PC- of Mobilebanking commerciële informatie te bezorgen over producten en diensten waarop u heeft ingetekend via bpost bank of die daar nauw bij aansluiten.
In het kader van deze verwerking kan bpost bank gebruik maken van een beperkt aantal persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, zoals uw identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat), gezinssamenstelling, opleiding, professionele situatie, productbezit en geaggregeerde transactiegegevens. Ze kan eveneens statistische gegevens gebruiken, in haar bezit of verkregen van derden, om op optimale manier de bestemmelingen te selecteren die zouden kunnen geïnteresseerd zijn door bepaalde commerciële informatie.

Persoonlijke gegevens die door bpost bank verwerkt worden voor de beoordeling van uw financiële toestand en uw kredietwaardigheid in het raam van het verstrekken of het beheer van kredieten of betalingsdiensten worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing door een brief te sturen naar bpost bank NV, Data Protection Officer, 1 bus 2 Markiesstraat 1000 Brussel of een e-mail te richten tot dpo@bpostbank.be.


Verwerking van uw persoonlijke gegevens


Waarom verwerkt bpost bank mijn persoonlijke gegevens?

bpost bank verwerkt uw persoonlijke gegevens, die verzameld werden aan de hand van de vragenlijst en die beschikbaar zijn in de hierboven vermelde bestanden, in de eerste plaats voor de beoordeling van uw kredietaanvraag via een geautomatiseerd proces. Dit proces houdt tevens rekening met uw witwasprofiel. Het geautomatiseerd proces stelt bpost bank in staat om op een billijke, verantwoorde en efficiënte wijze over te gaan tot beoordeling van uw solvabiliteit en kredietwaardigheid en tot het nemen van een besluit over het al dan niet toekennen van een krediet. Het geautomatiseerd proces wordt regelmatig geëvalueerd, en geoptimaliseerd indien nodig. Uw kredietbemiddelaar overloopt tijdens een persoonlijk gesprek steeds samen met u uw kredietaanvraag en eventueel kredietaanbod. Indien u opmerkingen, vragen of klachten heeft over het proces, kunt u zich steeds wenden tot uw kredietbemiddelaar of tot de klantendienst te Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: loans@bpostbank.be
bpost bank verwerkt uw persoonlijke gegevens eveneens om andere redenen, zoals:

• de beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid van de consument en zekerheidssteller, onder meer via consultatie van de hiervoor vermelde bestanden;
• het onderzoek, de voorbereiding, de toekenning en de uitvoering van het krediet;
• het beheer van de kredietovereenkomst en de hieraan verbonden betalingsstromen, alsook het beheer van betalingsachterstanden;
• het registreren van gegevens over de kredietovereenkomst en de terugbetaling van het krediet in de bestanden van de Nationale Bank, wanneer een krediet wordt toegekend;
• de verzekering tegen de eventuele insolvabiliteit van de kredietnemer en betalingsachterstallen;
• boekhoudkundige en financiële verplichtingen;
• overdracht en inpandgeving van kredietovereenkomsten in het kader van een (her)financiering, titrisatie of verkoop van de kredietovereenkomst;
• het beheer van uw klantendossier en de (pre)contractuele relaties;
• de levering en het beheer van diensten en producten waarop u heeft ingetekend, zoals rekeningen, beleggingen, kredieten, verzekeringen en aanverwante producten en diensten;
• beheer van klachten en geschillen en het leveren van bewijsstukken;
• voorkoming, opsporing en melding van fraude, witwassen, financiering van terrorisme of misbruiken;
• uitvoering van audits en risicobeheer;
• opmaak van statistieken;
• meldingsverplichtingen ten aanzien van toezichthouders en publieke of gerechtelijke autoriteiten;
• direct marketing;
• het versturen van testbestanden voor de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België.
Indien u weigert om bepaalde persoonlijke gegevens aan de bank te verstrekken, zou dit, naargelang het geval, kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het aangaan van een commerciële of contractuele relatie, het verderzetten van een dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht heeft.Deelt bpost bank mijn persoonlijke gegevens met derden?

bpost bank kan uw persoonlijke gegevens meedelen aan derden die in het binnen- en buitenland actief kunnen zijn, zoals:

• de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het bestand van niet-gereglementeerde registraties van de Nationale Bank van België (Boek VII van het Wetboek economisch recht);
• vennootschappen die met bpost bank verbonden of geassocieerd zijn of vennootschappen met wie bpost bank een deelnemingsverhouding heeft, zoals bpost en BNP Paribas Fortis;
• bedrijven waarvan bpost bank producten en diensten aanbiedt, zoals AG Insurance en BNP Paribas Fortis;
• tussenpersonen waar bpost bank een beroep op doet voor de verstrekking van haar producten en diensten, zoals bpost en haar kredietmakelaars;
• toezichthouders, publieke of gerechtelijke autoriteiten op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting;
• de kredietverzekeraar, zoals Atradius ICP;
• advocaten;
• gespecialiseerde partners die de dienstverlening en het beheer van het kredietdossier voor bpost bank verzorgen, zoals Stater NV;
• ICT-dienstverleners zoals IBM.
Bovendien kan bpost bank uw persoonsgegevens overmaken aan Atradius ICP[2] die deze verwerkt met het oog op de beoordeling van de toekenning van een kredietverzekering aan de bank en indien van toepassing het beheer ervan in het kader van de uitoefening van haar gereglementeerde kredietverzekeringsactiviteiten. In het kader van die verwerking kan Atradius ICP eveneens de Centrale voor Kredieten aan Particulieren raadplegen. Atradius ICP handelt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In geval van tussenkomst van onze kredietverzekeraar zal deze uw persoonsgegevens bijhouden tot de verjaringstermijn (10 jaar) verstreken is. Zij kan uw persoonsgegevens ook na het verstrijken van deze termijn bewaren voor statistische doeleinden. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Atradius ICP, alsook met betrekking tot de bewaartermijnen van deze gegevens, kan u hieromtrent de pagina met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens raadplegen van hun website (https://atradiusicp.comdataprotection.icp@atradius.com ) of contact opnemen met hun functionaris voor gegevensbescherming per brief of per mail geadresseerd aan dataprotection.icp@atradius.com.

Wanneer bpost bank uw gegevens doorgeeft aan een derde die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, ziet bpost bank erop toe dat die derde een passend beschermingsniveau biedt om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Waar vind ik bijkomende informatie?

Meer informatie over de verwerking en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en de rechten die u geniet, vindt u terug in de privacyverklaring van bpost bank, die beschikbaar is in de kantoren van bpost of op www.bpostbank.be.