Mededeling aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (“CAP Wet”) en haar uitvoeringsbesluiten is bpost bank gehouden om de hieronder vermelde gegevens en gebeurtenissen binnen de vijf werkdagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) binnen de Nationale Bank van België. Deze verplichting geldt voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2020.


De volgende gegevens worden meegedeeld:


1° Identificatiegegevens van de klant en zijn gevolmachtigde(n) alsook van de natuurlijke personen die contanten daadwerkelijk storten of ontvangen voor rekening van de klant:


Voor natuurlijke personen: het identificatienummer bij het Rijksregister nummer of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dan wel de naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en -land;
Voor rechtspersonen: het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of, bij gebrek daaraan, de volledige benaming, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging;


2° De gegevens over volgende gebeurtenissen:


- de opening of afsluiting van een zicht- of spaarrekening bij bpost bank alsook de toekenning of intrekking van een volmacht op de rekening;
- het nummer van de betrokken rekening,
- de identificatiegegevens van de betrokken klant(-en) alsook de hoedanigheid waarin hij handelt
-(titularis, gevolmachtigde, natuurlijke persoon die contacten daadwerkelijk stort of ontvangt voor rekening van de klant),
- de datum van de gebeurtenis.

- financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn (bv. bepaalde stortingen of afhalingen):
- de aard van de betrokken verrichting,
- de identificatiegegevens van de betrokken klant(en) alsook de hoedanigheid waarin hij handelt;
- de datum van de gebeurtenis;

- het bestaan of het einde van een contractuele relatie met een klant;
- De aard van het contractuele relatie (bv. hypothecaire krediet, consumentenkrediet);
- de identificatiegegevens van de betrokken klant(en) alsook de hoedanigheid waarin hij handelt;
- de datum van de gebeurtenis.


De hierboven vermelde gegevens worden geregistreerd in het CAP gehouden door de Nationale Bank van België met zetel te 1000 Brussel, Berlaimontlaan 14, verantwoordelijke voor de verdere verwerking.

De gegevens worden verwerkt met het oog op de snelle terbeschikkingstelling van informatie die nodig is voor de verwezenlijking van opdrachten van algemeen belang aan overheden, personen en organismen die de wetgever heeft of zal hebben gemachtigd deze informatie aan te vragen.

De verwerking heeft zes verschillende finaliteiten:

- De controle en de inning van fiscale en niet fiscale ontvangsten;
- De opsporing en vervolging van strafrechtelijke inbreuken en het solvabiliteitsonderzoek voorafgaand
aan de invordering van door het gerecht in beslag genomen sommen;
- Inzameling van bankgegevens in het kader van de uitzonderlijke methodes voor het inzamelen van
gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
- Inzameling van bankgegevens door gerechtsdeurwaarders in het kader van de procedure
betreffende het bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de inning van schuldvorderingen
in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken;
- Notariële opzoekingen in het kader van de opmaak van aangiften van nalatenschap; en
- Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme en van de zware criminaliteit.
De betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen bij de Nationale Bank van België van de persoonsgegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd. De betrokkene heeft eveneens het recht om, bij de bank of in tweede instantie de Nationale Bank van België, de verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens te vragen die door het CAP op zijn of haar naam zijn geregistreerd.

De gegevens worden in het CAP bewaard voor een termijn van 10 jaar. Op schriftelijk verzoek gericht aan de Nationale Bank van België wordt aan de betrokkene lijst meegedeeld van alle instellingen, overheden en personen aan wie zijn gegevens tijdens de zes kalendermaanden voorafgaand aan de datum van zijn aanvraag werden meegedeeld, behoudens wanneer de aanvragen om informatie omtrent de betrokkene werden ingegeven door overwegingen die verband houden met de nationale veiligheid, met de landsverdediging, met de openbare veiligheid of met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.