Algemene voorwaarden m.b.t. het gebruik van deze website

1. Gegevens bpost bank

bpost bank is uitgever van deze website.

bpost bank, naamloze vennootschap, is een kredietinstelling met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1 bus 2, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0456.038.471 en bij de btw onder het nummer 456.038.471.

Contactgegevens: 02/278.50.32.
Correspondentieadres:
Markiesstraat 1/2
1000 Brussel

bpost bank is bij de FSMA ingeschreven in het register van verzekeringsagenten onder het nummer 016.290A en treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, verzekeringsonderneming erkend onder codenr. 0079.

bpost bank treedt op als kredietmakelaar voor BUY WAY PERSONAL FINANCE nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Brouckèreplaats 2 ingeschreven in het RPR onder het nummer 0400.282.277 (Brussel), kredietgever voor de kredietopening gelinkt aan de bpost bank MasterCard en uitgever van de kaart.

bpost bank is lid van de Belgische Vereniging van Banken en heeft de gedragscode uitgegeven door de Belgische Vereniging van Banken onderschreven.

bpost bank staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België , de berlaimontstraat 14 te 1000 Brussel en onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel voor wat betreft de beleggers- en consumentenbescherming.

Voor haar activiteiten als kredietgever en kredietbemiddelaar is bpost bank onderworpen aan het toezicht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische inspectie, North Gate III - Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Exclusief verdeler voor bpost bank: de producten en diensten vermeld op deze website worden aangeboden via de kantoren van bpost, NV naar publiek recht waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, bij de FSMA ingeschreven als agent voor bank- en beleggingsdiensten en als verzekeringssubagent onder het nummer 25.275cA-cB en tevens kredietmakelaar en bemiddelaar voor hypothecaire kredieten.

 

2. Definitie, inhoud en toegangsvoorwaarden

Onder het begrip 'website' worden deze website, alsook alle erin vermelde informatie en gegevens begrepen.

De informatie en gegevens op deze website (met inbegrip van simulaties en eruit voortvloeiende resultaten) dienen dan ook enkel ter informatie en vormen in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten.

De informatie en gegevens hebben niet tot doel enig advies te verstrekken (hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, juridisch of boekhoudkundig advies).

bpost bank besteedt grote zorg aan het bijwerken en controleren van de inhoud van haar website en levert hiervoor redelijke inspanningen. De inhoud van deze website is dan ook vatbaar voor wijziging. bpost bank garandeert echter niet de juistheid, de geschiktheid, de volledigheid of de actualiteit van de inhoud van deze website, noch de relevantie voor een bepaald doel.

bpost bank, haar werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond dan ook, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u geleden zou hebben ingevolge het zich verschaffen van toegang tot deze website, het bezoek of het gebruik ervan, behoudens in geval van opzettelijke of ernstige fout hunnentwege.

Sommige delen van de website kunnen bijkomende en specifieke gebruiksvoorwaarden vermelden. Die specifieke voorwaarden vormen in dat geval toevoegingen aan deze algemene voorwaarden. Bij onderlinge tegenstrijdigheid zullen de specifieke voorwaarden doorslaggevend zijn voor de delen of pagina's waarop ze betrekking hebben.

3. Links

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van bpost bank mag geen enkele link, in om het even welke vorm, naar de website van bpost bank worden gelegd vanaf een andere website.

Deze website bevat links naar andere websites gepubliceerd door derden en bijgevolg beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. bpost bank heeft die links echter niet gecontroleerd en wijst dan ook elke aansprakelijkheid aangaande het bestaan en de inhoud van die websites af.

Het feit dat een link wordt gemaakt naar andere websites of het feit dat aan een website van een derde de toelating wordt gegeven om een link te maken naar deze website houdt geen enkele aanbeveling of goedkeuring in van producten en/of diensten die via die websites van derden aangeboden worden, noch enige beoordeling omtrent de juistheid of de betrouwbaarheid van die websites en de inhoud ervan.

4. Intellectueel eigendomsrecht

Deze website en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Die rechten behoren toe aan bpost bank of derden. U dient te allen tijde die rechten te respecteren en zich te onthouden van elke inbreuk op de toepasselijke wetgeving. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerrechterlijke of strafrechtelijke vervolging.
U mag de informatie en gegevens op deze website uitsluitend voor privégebruik en met uitsluiting van elk commercieel doeleinde kopiëren en afdrukken.

 

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot, het bezoek of het gebruik van deze website, alsook de inhoud ervan (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken en hoven hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in geschillen omtrent deze website en de inhoud ervan.

6. Wijzigingen

bpost bank kan deze voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.