Uw privacy is belangrijk voor bpost bank. bpost bank gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Met persoonlijke gegevens bedoelen we persoonsgegevens in de zin van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In deze verklaring wil bpost bank u graag uitleggen welke persoonsgegevens ze verzamelt, waarom ze die gegevens verzamelt, hoe die gegevens gebruikt worden en over welke rechten u beschikt. bpost bank wil nu alvast benadrukken dat u over een recht van bezwaar beschikt tegen bepaalde verwerkingen. Meer informatie vindt u hierover terug in deze verklaring. bpost bank raadt u dan ook aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Belangrijke informatie:
Gelet op de verwerving door BNP Paribas Fortis van de totaliteit van de aandelen bpost bank en de intentie van BNP Paribas Fortis om in januari 2024 bpost bank volledig te integreren, zullen sommige van onze verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden aangepast en zullen nieuwe verwerkingen moeten worden toegevoegd.
Deze wijzigingen worden in onze verklaring geïdentificeerd door de tekens (!) – wijzigingen versie 7, en (!!) – wijzigingen versie 8 en (!!!) – wijzigingen versie 10.
Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de verwerkingsactiviteiten van BNP Paribas Fortis en andere entiteiten van de BNP Groep, zoals hieronder opgesomd :

- voor BNP Paribas Fortis vindt u hier meer details

- voor AlphaCredit vindt u hier meer details.


Hebt u een vraag omtrent uw persoonlijke gegevens?

 

Hier vindt u de Privacyverklaring in het kader van de sollicitaties voor een functie bij bpost bank.

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bpost bank?


Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die bpost bank verwerkt van natuurlijke personen waarmee zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie (gehad) heeft of wenst te hebben. Het kan gaan om persoonsgegevens van (potentiële) klanten, hun (wettelijke) vertegenwoordigers en andere betrokkenen (opdrachtgevers of begunstigden van betalingen, gezinsleden, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden, schuldeisers, personeelsleden…) zoals:

- Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, geslacht, nationaliteit, foto, adres, geboortedatum- en plaats, rijksregisternummer, identiteitskaart(nummer), telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer;
- Transactie- en bancaire gegevens, zoals rekeningnummers, kaartnummers, gegevens met betrekking tot verrichtingen op rekeningen (bijvoorbeeld naam en adres van betrokken partijen en mededelingen bij overschrijvingen), bewegingen en saldi op rekeningen, beleggersprofiel;
- Financiële gegevens, zoals betalingsgedrag, salaris, inkomsten, lasten, uitgaven, kredieten, investeringen, verzekeringen, activa; - Socio-demografische gegevens, zoals taal, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, relaties met andere personen (bijvoorbeeld volmachthouders); - Socio-economische gegevens, zoals opleiding, beroep, werkgever, arbeidsstatuut, pensioen; - Fiscale gegevens, zoals fiscaal statuut; - Elektronische identificatie1,2-, contact- en beveiligingsgegevens, zoals inloggegevens, wachtwoorden, kenmerken van de identificatiemiddelen (digipass, kaart, …), cookies, IP-adres van uw computer of smartphone;
- Audiovisuele gegevens, zoals opnames van bewakingscamera’s in de bpost kantoren of in het gebouw van bpost bank en van telefoongesprekken met een medewerker van bpost bank of onze Klantendienst;
- Gegevens over uw surfgedrag op en gebruik van de website en de mobiele applicaties van bpost bank, alsook het gebruik van onze andere verkoopkanalen (kantoren en de Klantendienst); - Klantenprofiel en gegevens over uw interesses en behoeften, gerelateerd aan het gebruik van onze producten en diensten, uw transacties, uw contacten met bpost bank;
- Publieke gegevens, zoals publicaties in het Belgisch Staatsblad over benoemingen en de Kruispuntbank.
- Elektronische berichten die in de eBox (My e-Box) zijn opgenomen.

Als u ons persoonsgegevens meedeelt over uw gezinsleden of andere betrokkenen (zoals aandeelhouders of begunstigden), dan dient u hen daarover te informeren en op de hoogte te stellen van (de inhoud van) deze Privacyverklaring.

1. Er moet worden opgemerkt dat de personen die de vingerafdruk identificatie-service gebruiken in de bpost bank-app hun vingerafdruk niet aan de bank doorgeven. De mobiele applicatie ondervraagt alleen de functie van het apparaat van de houder en ontvangt als enige bevestiging dat de aangebrachte afdruk een afdruk is die op het apparaat van de houder geregistreerd is. De verwerking van de persoonsgegevens van de houder als onderdeel van de digitale herkenningsfunctie is onderworpen aan de voorwaarden van de fabrikant.

2. Er moet worden opgemerkt dat de personen die de gezichtsherkenning identificatie-service gebruiken in de bpost bank-app hun gezichtsherkenning niet aan de bank doorgeven. De mobiele applicatie ondervraagt alleen de functie van het apparaat van de houder en ontvangt als enige bevestiging dat de aangebrachte gezichtsherkenning een gezichtsherkenning is die op het apparaat van de houder geregistreerd is. De verwerking van de persoonsgegevens van de houder als onderdeel van de digitale herkenningsfunctie is onderworpen aan de voorwaarden van de fabrikant.


2. Hoe verzamelt bpost bank uw persoonsgegevens?


Algemeen

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks bij u verzameld wanneer u klant bij ons wordt, u zich registreert voor gebruik van onze (online) diensten, u een document invult of contracten ondertekent, gebruik maakt van onze (online) diensten en producten of via één van onze kanalen contact met ons opneemt. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens wanneer deze publiek gemaakt worden (bijvoorbeeld publicaties in het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Graydon) of aan bpost bank worden overgedragen door agenten, makelaars, andere partners waarmee bpost bank samenwerkt of derden, zoals notarissen, advocaten, schuldbemiddelaars, ….

bpost bank kan ook persoonsgegevens aankopen van derden (zoals Bisnode). Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de juistheid van gegevens in onze bestanden te controleren, ter verrijking van onze bestanden en als ondersteuning van marketingacties.

Een gedetailleerde uitleg over de verwerkingsdoelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en de juridische grondslag voor deze verwerkingen vindt u hieronder verder toegelicht.

Indien u weigert om bepaalde persoonsgegevens aan de bank te verstrekken, zou dit, naargelang het geval, kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het aangaan van een commerciële of contractuele relatie, het verderzetten van een dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht heeft.

Cookies en andere technologische middelen

bpost bank vergemakkelijkt het gebruik van haar website aan de hand van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat via een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De website kan hierdoor uw toestel markeren en herkennen wanneer u door de verschillende rubrieken van de website surft (en eventueel bij een later bezoek), zodat u bijvoorbeeld niet voor elke pagina die u opvraagt opnieuw uw paswoord hoeft in te toetsen. Cookies kunnen enkel worden gelezen door de website die ze gecreëerd heeft. Het is mogelijk om uw browser zodanig in te stellen om het gebruik van cookies te beperken of te verbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website krijgt u informatie over hoe u zich akkoord kunt verklaren met het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies te aanvaarden of te weigeren, maar het weigeren van cookies kan het bezoek aan onze website minder gebruiksvriendelijk of zelfs onmogelijk maken als het om functionele cookies gaat. U kunt eveneens na elk bezoek aan de website de weggeschreven cookies van uw harde schijf verwijderen. In principe kunt u aan de hand van cookies niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk om te achterhalen met welke computer u op het internet surft via het IP-adres. bpost bank maakt gebruik van cookies voor statistische, sociale en commerciële doeleinden, voor opmaak van een algemeen gebruikersprofiel en voor evaluatie en optimalisatie van het gebruik van haar website en mobiele applicaties. Het gaat om functionele en permanente cookies en sessie- en comfortcookies, die eigen of van derden kunnen zijn. Voor cookies die door derden worden geplaatst (zoals Google Analytics, Doubleclick en Facebook), verwijst bpost bank naar de verklaringen die zij op hun respectieve websites hebben gezet. bpost bank heeft geen invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van derden. Tools die werken als cookies worden ook opgeslagen op uw mobiele apparaat wanneer u onze MOBILEbanking app gebruikt. Meer informatie over de cookies en de andere tools die gebruikt worden door bpost bank vindt u terug in het cookiebeleid op onze website. Algemene informatie over de werking van cookies kunt u bovendien terugvinden op de externe website All About Cookies (www.allaboutcookies.org ).


3. Waarom verzamelt en verwerkt bpost bank uw persoonsgegevens?


bpost bank verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Verwerking op basis van wettelijke of reglementaire verplichtingen, zoals

- De uitvoering van betalingstransacties, in het kader waarvan gegevens van de opdrachtgever of begunstigde overgemaakt worden aan de ontvangende of overmakende instelling , ongeacht waar deze gevestigd is (boek VII van het Wetboek economisch recht);

- De verstrekking van beleggings- en verzekeringsproducten, in het kader waarvan gegevens verzameld worden om – afhankelijk van de verleende dienst - uw beleggingsdoelstellingen, beleggingsprofiel, kennis en ervaring te bepalen en om een klantendossier aan te maken (onder andere Wet van 2 augustus 2002 en Wet van 4 april 2014);

- De verstrekking van kredieten, waarbij identificatiegegevens en gegevens over de financiële toestand en kredietwaardigheid van de kredietnemer en zekerheidsteller verwerkt worden en bepaalde bestanden geraadpleegd of gevoed worden met gegevens over de kredietovereenkomst en de terugbetaling van het krediet, namelijk de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het bestand van nietgereglementeerde registraties van de Nationale Bank van België (Boek VII van het Wetboek economisch recht);

- De opsporing van titularissen of begunstigden van rekeningen, safes en verzekeringen in het kader van de activering van slapende rekeningen, safes en verzekeringen, in het kader waarvan persoonsgegevens overgemaakt kunnen worden aan de Deposito- en Consignatiekas (Wet van 24 juli 2008);

- Detecteren, voorkomen, beperken en beheren van risico’s, waaronder het krediet-, verzekerings-, tegenpartij- en marktrisico, of risico’s van informatiebeheer en risico’s op fraude door medewerkers, klanten en/of leveranciers (Wet van 25 april 2014);

- Het voorkomen, opsporen en melden van witwassen en financiering van terrorisme, waarbij gegevens gebruikt worden om u te identificeren als klant, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde, uw identiteit te verifiëren (eventueel via consultatie van het Rijksregister via Identifin), uw witwasrisicoprofiel te bepalen en uw transacties te controleren of eventueel tegen te houden en te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Hiervoor gebruikt bpost bank niet alleen de gegevens die u ons heeft verstrekt, maar eveneens gegevens verkregen via andere kanalen (bijvoorbeeld Dow Jones, Graydon, internet zoekmachines, …) (onder andere Wet van 18 september 2017);

- Het voorkomen, opsporen en melden van marktmisbruik of misbruik van voorkennis (Marktmisbruikverordening);

- Het naleven van embargo’s tegen bepaalde landen en personen, waarbij identificatie- en transactiegegevens verwerkt worden en eventueel transacties tegengehouden worden (Verordening 2580/2001 en 881/2002);

- De boekhoudkundige verwerking van verrichtingen (Boek III van het Wetboek economisch recht, Koninklijke besluiten van 23 september 1992);

- Beantwoorden van vragen van en naleving van rapporteringsverplichtingen ten aanzien van toezichthouders zoals de NBB, de FSMA, en de Europese Centrale Bank (onder andere de Wet van 25 april 2014 en de Wet van 2 augustus 2002); - Beantwoorden van vragen van en het overmaken van informatie aan de belastingadministratie (onder andere het Wetboek van inkomstenbelastingen, Foreign Account Taks Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standard (CRS);

- Beantwoorden van vragen van een publieke of gerechtelijke instantie die daartoe gemachtigd is, zoals de politie, het parket, onderzoeksrechters, rechtbanken (Gerechtelijk wetboek en Wetboek van Strafvordering);

- Beheer van nalatenschappen, faillissementen, collectieve schuldenregelingen en dossiers van onbekwamen, waarbij gegevens moeten meegedeeld worden aan de overheid, notarissen, advocaten, schuldbemiddelaars, bewindvoerders (onder andere het Wetboek der successierechten);

- (!!) De wettelijke of reglementaire verplichtingen die ontstaan doordat bpost bank voortaan deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep;

- Beantwoorden van uw verzoeken tot uitoefening van de rechten die u geniet op basis van de privacyregelgeving en het beantwoorden van vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679).

Verwerking noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst met de bank

Wanneer u een overeenkomst sluit met bpost bank, is het noodzakelijk dat bpost bank persoonsgegevens verwerkt om deze overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren. Voorbeelden van verwerkingen noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst zijn:

- Beheer van het klantendossier en de (pre)contractuele relaties;

- De verstrekking en het beheer van rekeningen, betalingsverkeer, deposito’s;

- De verstrekking en het beheer van beleggings- en verzekeringsproducten;

- Onderzoek en beheer van kredietaanvragen, de toekenning en uitvoering van kredieten en het beheer en de opvolging van kredieten en zekerheden;

- Bewaarneming, verrichtingen met financiële instrumenten en verstrekking van beleggingsadvies.

Om overeenkomsten die u sluit met bpost bank correct uit te voeren, kan bpost bank bepaalde persoonsgegevens ontvangen van of verstrekken aan een tussenpersoon of gespecialiseerde partners, zoals bpost, kredietmakelaars, kredietgevers, bewaarnemers of verzekeringsondernemingen.

Verwerking in het kader van een gerechtvaardigd belang van bpost bank

Naast de hierboven vermelde rechtvaardigingsgronden beschikt bpost bank over een aantal zakelijke belangen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen, zoals:

- Beheer van het klantenbestand;

- Voorkoming, opsporing en onderzoek van fraude, zoals betalingsbedrog, in samenwerking met andere betalingsdienstaanbieders;

- Opmaak van statistieken en risico-, marketing- en andere modellen;

- Beheer van klachten, geschillen en juridische risico’s en uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van bpost bank;

- Uitvoering van interne en externe audits;

- Bewijslevering (van overeenkomsten, verrichtingen, …);

- Controle van correspondentie met medewerkers van bpost bank en bpost (op het kantooradres, telefonisch of elektronisch) in het kader van hun opdracht, bewijsvoering, controle op de werkplaats, beveiliging, fraudebestrijding, opleiding van medewerkers en optimalisatie en continuïteit van de dienstverlening;

- Risicobeheer, zoals het krediet- en verzekeringsrisico op klanten;

- Compliance, zoals fraudepreventie en -onderzoek, beleggers- en consumentenbescherming en privacy;

- IT beheer, continuïteit van de onderneming en waarborgen van de veiligheid van personen of goederen;

- Verzekering tegen de eventuele insolvabiliteit van de kredietnemer(s) en zekerheidsteller(s) en tegen betalingsachterstallen;

- Het versturen van testbestanden voor de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België;

- Overdracht en inpandgeving van kredietovereenkomsten in het kader van (her)financiering, effectisering of verkoop van kredietovereenkomsten;

- Evaluatie en optimalisatie van ons productenaanbod en onze dienstverlening, campagnes en processen;

- Beheer van de klantenrelatie;

- Direct marketing, waarbij bpost bank u commerciële informatie bezorgt over producten en diensten waarvan zij meent dat u hierin interesse zou kunnen hebben op basis van uw intern klantenprofiel. In het kader van deze verwerking kan bpost bank gebruik maken van een beperkt aantal persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt (zoals uw contactgegevens, leeftijd, familiale situatie, opleiding, professionele situatie, productbezit, geaggregeerde transactiegegevens,) alsook van statistische gegevens die ze zelf heeft ontwikkeld of heeft verkregen van derden.

- (!) De voorbereiding van de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis waar bpost bank de nodige gegevens verstrekt aan BNP Paribas Fortis om haar in staat te stellen:

• een betere kennis en begrip te krijgen van de samenstelling van het klantenbestand van bpost bank en de segmentering ervan;
• na te gaan of bepaalde gegevens moeten worden bijgewerkt. Indien dit het geval is, zal BNP Paribas Fortis bpost bank vragen deze upgrades uit te voeren voordat deze gegevens in haar systemen worden gemigreerd op het ogenblik van integratie;
• na te gaan of er op technisch niveau wijzigingen in het formaat van de gegevens nodig zijn, gelet op het verschil in de informaticasystemen die langs de kant van BNP Paribas Fortis worden gebruikt en die op dit ogenblik door bpost bank worden gebruikt;
• statistieken ter voorbereiding van de migratie op te stellen: technische en commerciële statistieken, maar ook statistieken in verband met risico-indicatoren die BNP Paribas Fortis in staat zullen stellen te anticiperen op de bijkomende reglementaire verplichtingen die op BNP Paribas Fortis van toepassing zullen zijn als gevolg van de integratie van bpost bank (bijvoorbeeld statistieken in verband met het totaal aan uitstaande kredieten die door bpost bank of via een tussenpersoon zijn toegekend en die een impact zullen hebben op het huidige totaal aan uitstaande kredieten die BNP Paribas Fortis reeds heeft toegekend);

- (!) De voorbereiding van de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis waar bpost bank zal de nodige upgrades van gegevens zal uitvoeren voordat deze gegevens in de systemen van BNP Paribas Fortis worden gemigreerd op het ogenblik van integratie.

- (!!!) De voorbereiding van de migratie van bpost bank naar BNP Paribas Fortis waarbij bpost bank de nodige processen implementeert om BNP Paribas Fortis toe te laten de migratie zo concreet en definitief mogelijk voor te bereiden, namelijk om :

• ervoor zorgen dat de regels en het beleid van de group BNP Paribas inzake de verwerking van persoonsgegevens ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorafgaand aan de migratie volledig worden toegepast op de klanten van bpost bank;
• ervoor zorgen dat de technische aspecten van de migratie toereikend zijn voor een adequate overdracht van de klanten van bpost bank naar de omgeving van BNP Paribas Fortis, voor haar producten en diensten en voor haar ondersteunende activiteiten op datum van de fusie. Hetzelfde geldt voor de archieven en historische gegevens die na de fusie toegankelijk moeten zijn;
• ervoor zorgen dat de te migreren persoonsgegevens van klanten worden bijgewerkt en, in voorkomend geval geconsolideerd worden met bestaande gegevens van BNP Paribas Fortis;
• het bepalen van de segmentatie en het aanbod van producten en diensten aan elke klant van bpost bank op een wijze dat de klant zelf kan kiezen wat bij hem/haar past;
• de klanten van bpost bank contacteren om hen in te lichten over de producten en diensten die BNP Paribas Fortis hen zal aanbieden in de plaats van de producten en diensten die zij vóór de fusie genoten;
• het integreren, vóór de fusie, van alle klantgegevens zoals bijgewerkt na de voorbereidende verwerkingen in een gescheiden technische omgeving van BNP Paribas Fortis, zodat op de dag van de fusie de overdracht en de gevolgen ervan onmiddellijk van kracht zijn.
Wat het tijdschema betreft, zal bpost bank de verwerking opzetten die nodig is om BNP Paribas Fortis in staat te stellen de volgende verwerking uit te voeren:

A. Voorbereidende verwerkingen en tests

• Te rekenen vanaf 9/05/2023 :
   o Toepassing op alle klanten van bpost bank van de verwerkingen van persoonsgegevens ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals uiteengezet in de privacyverklaring van BNP Paribas Fortis en het overmaken aan bpost bank van de resultaten van deze verwerkingen ;
   o Het uitvoeren van acties en tests teneinde de correcte werking van het migratieproces van de persoonsgegevens tussen bpost bank en BNP Paribas Fortis te garanderen (waaronder performancetests, data mapping, migratiesimulatie, met inbegrip van interacties tussen sub-verwerkers en partners van bpost bank en BNP Paribas Fortis waarvan de diensten noodzakelijk zijn of zullen zijn voor de fusie en de opvolging ervan);
   o Het uitvoeren van acties en tests teneinde de correcte werking van het migratieproces van de persoonsgegevens tussen bpost bank en BNP Paribas Fortis met betrekking tot de archieven en historische gegevens bijgehouden door bpost bank
   o Het verder bepalen van de segmentatie die na de fusie en vestiging moet worden toegepast op de klanten van bpost bank naargelang het aanbod van diensten te richten aan deze klanten.


B. Verwerkingen houdende pre-migratie :

• Te rekenen vanaf 9/05/2023 : Overgaan tot de integratie van de klantenportefeuille van bpost bank in de systemen van BNP Paribas Fortis (in een daartoe bestemde omgeving, beveiligd en gescheiden van de productieomgeving), identificatie van gemeenschappelijke klanten en samenvoegen van hun persoonsgegevens, nazicht en bijwerken van persoonsgegevens die voortvloeien uit de verwerkingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
• Te rekenen vanaf 1/09/2023 :
  o Voorbereiden en versturen van het aanbod van diensten die verband houden met de segmentatie van de klanten van bpost bank;
  o Overgaan tot de integratie van de archieven en de historische gegevens van bpost bank in de systemen van BNP Paribas Fortis (in een daartoe bestemde omgeving, beveiligd en gescheiden van de productieomgeving) opdat deze, indien nodig; vanaf de dag van de fusie, kunnen worden geraadpleegd ;
• Te rekenen vanaf 1/12/2023 : integratie van de klantenportefeuille van bpost bank, zoals vooraf getest en aangepast volgens de keuzes van de klanten van bpost bank, in een gescheiden productieomgeving van BNP Paribas Fortis;

- (!!) Elkaar, samen met andere bedrijven van de BNP Paribas Groep, bijstand te verlenen bij het nakomen van onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen in het kader van onze activiteiten;
- (!!) Fraude te beheren, te voorkomen, te detecteren binnen de BNP Paribas Groep;
- (!!) Statistische analyses uit te voeren, alsook voorspellende en beschrijvende modellen te ontwikkelen voor beveiligings-, compliance-, risicobeheers- en fraudebestrijdingsdoeleinden.


U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van bpost bank om redenen eigen aan uw specifieke situatie. In dit geval staakt bpost bank de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Daarnaast kan u zich tevens te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U kan uw verzoek hiertoe richten tot bpost bank, zoals bepaald in punt 9 van deze verklaring. Gelieve een recto kopie van uw identiteitskaart toe te voegen en duidelijk weer te geven tegen welke verwerking u bezwaar maakt.

Uw toestemming

Op het ogenblik dat u bij ons klant wordt of wanneer u gebruik maakt van onze (online)diensten, vraagt bpost bank uw toestemming om u via verschillende kanalen, zoals e-mail, sms, PC/MOBILEbanking, apps, …, sterk gepersonaliseerde commerciële communicatie op te sturen over al haar producten en diensten. Op die manier ontvangt u commerciële informatie die relevant is voor u en aansluit bij uw interesses en behoeften. bpost bank maakt hierbij gebruik van al uw persoonlijke informatie waarover zij beschikt, zoals uw identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat), gezinssamenstelling, opleiding, professionele situatie, productbezit, individuele transactiegegevens en uw klik- en surfgedrag op onze website en applicaties.

bpost bank vraagt u eveneens uw toestemming om over te gaan tot verrijking van de persoonsgegevens die de bank over u heeft met persoonsgegevens die zij aankoopt bij derden (zoals Bisnode), opdat de commerciële informatie die bpost bank u bezorgt nog verder afgestemd kan worden op uw behoeften en interesses.

Uw toestemming wordt bovendien gevraagd om uw persoonsgegevens te delen met ondernemingen waarmee bpost bank samenwerkt, zoals bpost, opdat zij u eveneens commerciële informatie over hun producten en diensten kunnen bezorgen.

bpost bank vraagt ook uw toestemming om

- MOBILEbanking : vingerafdruk identificatie-service

U kunt uw toestemming rechtstreeks intrekken door op de knop “Instellingen” te klikken.

- MOBILEbanking : gezichtsherkenning identificatie-service

U kunt uw toestemming rechtstreeks intrekken door op de knop “Instellingen” te klikken.

- MOBILEbanking/ Klant worden : lezen en gebruik van de elektronische identiteitskaart, identificatieproces gebaseerd op gezichtsherkenning

- PC/MOBILEbanking : ontsluiten van elektronische berichten die in de eBox (My e-Box) zijn opgenomen

U kunt uw toestemming rechtstreeks intrekken door op de knop “Desactivatie eBox/Intrekking toestemming” te klikken.

Denk eraan om ook uw toelating voor bpost bank bij de overheid te verwijderen (via CSAM)

- Gesprek via videoconferentie / Beleggingsadvies en inschrijving op beleggingsproducten
Voor meer informatie over de draagwijdte van deze toestemmingen en de intrekkingsmogelijkheden, klik hier.

- Videoconferentiegesprek / Beleggingsadvies en intekening op een geadviseerd product

Voor meer informatie over de draagwijdte van deze toestemmingen en de mogelijkheden om deze in te trekken, klik hier.

U kunt, op eender welk ogenblik en zonder opgave van reden, uw toestemming intrekken voor elk van bovenvermelde verwerkingen. U kan uw verzoek hiertoe richten tot bpost bank, zoals bepaald in punt 9 van deze verklaring. Gelieve een recto kopie van uw identiteitskaart toe te voegen en duidelijk weer te geven voor welke verwerking u uw toestemming intrekt.

 

4. Hoelang bewaart bpost bank uw persoonsgegevens?


bpost bank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van het doel waarvoor de informatie verzameld werd. Vaak zal het uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijn zijn van 10 jaar na het einde van de overeenkomst. Na afloop van deze periode zal de permanente verwijdering van uw gegevens in onze systemen en die van onze verwerkers geleidelijk aan worden uitgevoerd gespreid over een periode van 8 maanden.
Afwijkingen op deze 10-jarige verjaringstermijn zijn steeds mogelijk. Deze afwijkende bewaringstermijnen, die korter of langer kunnen zijn, worden bepaald aan de hand van criteria zoals:

- De bewaringsplicht die volgt uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
- Andere wettelijke verjaringstermijnen;
- De aard van de overeenkomst die u gesloten heeft met bpost bank;
- Uw statuut (prospect, klant, leverancier, …);
- Het al dan niet minderjarig of onbekwaam zijn van de contractspartij;
- Het bestaan van een gerechtelijke procedure.

5. Maakt bpost bank gebruik van volledig geautomatiseerde verwerkingen?


Sommige persoonsgegevens worden door bpost bank verwerkt via een geautomatiseerd proces. Deze geautomatiseerde verwerking gebeurt op basis van objectieve criteria waardoor iedere vorm van discriminatie uitgesloten wordt en stelt de bank in staat om op een efficiënte wijze een billijke en verantwoorde beslissing te nemen, bijvoorbeeld in het kader van de behandeling van uw kredietaanvraag of de vaststelling van uw beleggersprofiel en de verstrekking van beleggingsadvies wanneer u interesse heeft in een bepaald beleggingsof verzekeringsproduct. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u de bank contacteren en uw standpunt kenbaar maken, een tussenkomst van een medewerker vragen of deze beslissing betwisten.

6. Met wie deelt bpost bank uw persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden behoudens in onderstaande gevallen:

- na het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming;
- op uw verzoek aan de ontvangers die u aanwijst;
- overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting aan derden, zoals:
publieke autoriteiten en toezichthouders, zoals de NBB, FSMA, Europese Centrale Bank;
publieke of gerechtelijke instanties, zoals politie, parket of rechtbanken, CTIF;
advocaten, notarissen, bewindvoerders;
andere betalingsdienstaanbieders;
ombudsdiensten.
- in geval van een gerechtvaardigd zakelijk belang van de bank, zoals:

- aan gespecialiseerde partners in het kader van verstrekking van onze producten en diensten, die zowel in het binnen- als buitenland actief zijn, zoals:

- SWIFT, Mastercard en Equens Worldline voor de beveiligde uitwisseling van informatie over verrichtingen;
- BNP Paribas Fortis voor de bewaarneming van financiële instrumenten;
- Atradius voor de kredietverzekering.
- Gespecialiseerde partners die de dienstverlening en het beheer van het kredietdossier voor bpost bank verzorgen, zoals Stater;

- aan de tussenpersonen waar bpost bank een beroep op doet, zoals:

- bpost, die in het kader van het aanbieden van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten optreedt als zelfstandig bankagent en verzekeringssubagent;

- kredietmakelaars.

- aan de bedrijven waarvan bpost bank producten en diensten aanbiedt, zoals:

- AG Insurance, waarvoor bpost bank verzekeringsproducten commercialiseert;
- BNP Paribas Fortis, waarvoor bpost bank beleggingsproducten commercialiseert;
- Buy Way, waarvoor bpost bank kredieten commercialiseert.
- AlphaCredit, waarvoor bpost bank kredieten commercialiseert.

- aan ICT dienstverleners zoals IBM;

- aan advocaten en andere consultants;

- marketing-, marktonderzoeks- en communicatiebureaus;

- aan ondernemingen gespecialiseerd in solvabiliteitsonderzoeken;

- aan ondernemingen voor (digitale) archivering;

- aan derden aan wie kredietovereenkomsten eventueel zouden worden overgedragen.

- aan ondernemingen gespecialiseerd in online registratie met een elektronische identiteit.

- (!!) Met entiteiten van de BNP Paribas Groep

Als lid van de BNP Paribas Groep werkt bpost bank wereldwijd nauw samen met de andere bedrijven van de groep. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg worden uitgewisseld tussen entiteiten van de BNP Paribas Groep, waar nodig, om:

• te voldoen aan de diverse wettelijke en reglementaire verplichtingen;
• te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen en die van de entiteiten van de BNP Paribas Groep, namelijk :
- om fraude te beheren, te voorkomen, te detecteren;
- statistische analyses uit te voeren, alsook voorspellende en beschrijvende modellen te ontwikkelen voor beveiligings-, compliance-, risicobeheers- en fraudebestrijdingsdoeleinden;
- elkaar bijstand te verlenen bij het nakomen van onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen in het kader van onze activiteiten.


Wanneer persoonsgegevens doorgegeven worden aan verwerkers ziet bpost bank erop toe dat zij overeenkomstig de wettelijke vereisten afdoende garanties bieden dat deze gegevens op een vertrouwelijke en veilige manier verwerkt worden en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om de bescherming van uw rechten te garanderen. bpost bank verstrekt bovendien enkel die gegevens aan derden die zij nodig hebben om hun opdrachten uit te kunnen voeren.

bpost bank kan informatie doorgeven aan verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals India of de Verenigde Staten. bpost bank ziet erop toe dat in er dat geval een passende waarborg van bescherming wordt geboden, waarbij de vertrouwelijkheid en integriteit van de verwerkte informatie en de bescherming van uw rechten gegarandeerd worden. U heeft te allen tijde het recht een omschrijving te vragen van deze passende waarborgen. U kan uw verzoek hiertoe richten tot bpost bank, zoals bepaald in punt 9 van deze verklaring.

Wanneer bpost bank uw persoonsgegevens overgemaakt heeft aan derden, zal bpost bank deze derden in kennis stellen van uw verzoeken tot verbetering, wissing of beperking wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht of verhuurd aan derden door bpost bank.

In het kader van zijn activiteiten is bpost bank ook verplicht om persoonsgegevens uit te wisselen met andere verwerkingsverantwoordelijken. Elke uitwisseling voldoet aan specifieke vereisten en doelstellingen.
Klik hier om de lijst met deze derde partijen te bekijken.

In het kader van de toepassing van de wetgeving inzake het “Centraal Aanspreekpunt” (CAP) is bpost bank ook verplicht om uw persoonsgegevens uit te wisselen met derden.

Om meer te weten te komen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in het kader van de CAP kunt u onderstaande links volgen:

- voor persoonsgegevens die vóór 2020 zijn ingevoerd, klik hier;
- voor persoonsgegevens die vanaf 2020 worden ingevoerd, klik hier.

7. Over welke rechten beschikt u?


Recht van inzage en verbetering van persoonsgegevens

U mag uw persoonsgegevens raadplegen. bpost bank zal u, op verzoek, kosteloos een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die bpost bank over u verwerkt. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kan bpost bank hiervoor een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten. Voor kopieën van rekeningafschriften of attesten zullen u kosten worden aangerekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst.

Het is van belang dat de persoonsgegevens die bpost bank verwerkt juist en actueel is. U mag steeds een verzoek tot verbetering, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart, richten aan bpost bank indien u meent dat bepaalde gegevens onjuist zou zijn.

Recht van wissing en beperking

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u bpost bank verzoeken om persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

U beschikt over een recht om uw persoonsgegevens, die u aan bpost bank heeft verstrekt, te ontvangen en in sommige gevallen bpost bank te vragen om deze gegevens door te geven aan een door u aangewezen derde.

Dit recht op overdracht van uw persoonsgegevens heeft enkel betrekking op uw persoonsgegevens die u bpost bank heeft bezorgd voor verwerkingen waarvoor u uw toestemming heeft verleend of voor de uitvoering van een overeenkomst die u met de bank heeft gesloten.

Dit recht op overdracht geldt bovendien enkel voor zover de uitoefening ervan geen afbreuk doet aan de rechten of vrijheden van anderen. Een verzoek tot overdracht van uw gegevens moet gericht worden aan de bank, zoals bepaald in punt 9 van deze verklaring.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van redenen eigen aan uw specifieke situatie wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van bpost bank.

In dit geval staakt bpost bank de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast kan u zich ook te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht om toestemming te allen tijde in te trekken

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de verstrekking van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Recht om niet onderworpen te worden aan volledig geautomatiseerde besluitvorming

Sommige persoonsgegevens worden door bpost bank volledig geautomatiseerd verwerkt om op een efficiënte wijze tot een gerechtvaardigde beslissing te komen. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u de bank contacteren en uw standpunt kenbaar maken, een tussenkomst van een medewerker vragen.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u meent dat bpost bank uw persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerkt, dan kan u steeds contact opnemen of klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van bpost bank, zoals bepaald in punt 9 van deze verklaring. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u steeds contact opnemen met bpost bank zoals bepaald in punt 9 van deze verklaring.

8. Hoe beveiligt bpost bank uw persoonsgegevens?


De veiligheid van uw gegevens is voor bpost bank een prioriteit. Daarom heeft de bank een veiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van drie principes.

Beperkte toegang tot uw gegevens

Binnen bpost bank is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de werknemers die de gegevens nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Onder opdracht moet worden verstaan: het geheel van diensten die wij u bieden op contractuele basis, de taken die nodig zijn om die diensten te leveren volgens de door de bank gedefinieerde kwaliteitsnormen, de activiteiten die ons worden opgelegd krachtens het juridisch en regelgevend kader of die de bank in staat stellen haar doelstellingen inzake gezond beheer en fraudepreventie te bereiken.

De personen die toegang hebben tot uw gegevens moeten bovendien strikte eisen naleven inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Technische en organisatorische normen

bpost bank past technische en organisatorische normen toe die bedoeld zijn om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Doel van die maatregelen is uw gegevens beveiligen, zodat niet-gemachtigde personen er geen toegang tot krijgen, maar ook de integriteit van uw gegevens garanderen door te vermijden dat ze onopzettelijk veranderd of vernietigd worden.

bpost bank gaat na of haar infrastructuur beantwoordt aan de vereisten inzake gegevensbescherming. De lokalen, de servers, het netwerk, de transfers en de gegevens worden gecontroleerd op basis van vastgelegde regels.

De gegevensverwerkingen door de bank worden ingedeeld naargelang van hun kritiek karakter op het gebied van informatiebeveiliging en het risico dat ze vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Dit omvat ook kenmerken als volume en gevoeligheid van de verwerkte gegevens. Het niveau van de vereiste organisatorische en technische maatregelen voor elke verwerking is evenredig met de geïdentificeerde risico's.

Voor de informatiebeveiliging past bpost bank de norm ISO/IEC27000 toe.

Specifieke maatregelen bij gegevensoverdracht

bpost bank kan uw gegevens doorgeven in het kader van een onderaannemingsovereenkomst of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

Als bpost bank een beroep doet op een onderaannemer, gaat de bank na of de contractuele, organisatorische en technische maatregelen aanwezig zijn om de adequate beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen en ervoor te zorgen dat die gegevens alleen gebruikt worden in het kader van de door de bank gegeven opdracht. Die maatregelen worden bepaald na een evaluatie van het risico dat met elke uitbestede activiteit gepaard gaat.

Bovendien worden alleen de gegevens doorgegeven die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht van de onderaannemer.

In sommige gevallen moet bpost bank uw gegevens doorgeven in het kader van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen. De bank handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en leeft de onder meer technische normen na die vastgelegd zijn door de bevoegde instanties.

e-mail

bpost bank neemt alleen contact met u op via een beveiligde e-mail.

We nodigen u uit om hetzelfde te doen.

U kunt op basis van uw contract met uw e-mailprovider controleren of deze voldoende veilig is. Informatie hierover is ook te vinden op de website https://starttls-everywhere.org/ . De volgende e-mailproviders worden als veilig beschouwd: proximus, telenet, google, microsoft, gmail, hotmail, outlook.


9. Wenst u contact op te nemen met bpost bank en haar functionaris voor gegevensbescherming of heeft u een klacht?

U kan ons uw suggesties, vragen, verzoeken of klachten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens bezorgen:

- via e-mail: DPO@bpostbank.be 

- per brief:

bpost bank NV
DPO
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
bpost bank heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat uw persoonsgegevens op een wettelijke, transparante en eerlijke manier verwerkt worden. Voor al uw vragen met betrekking tot de aard en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van bpost bank:

bpost bank NV
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
DPO@bpostbank.be 
Als u niet tevreden bent met de oplossing die bpost bank voorstelt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be.

10. Wijzigingen


bpost bank kan deze Privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u steeds terug op onze website. In geval van wezenlijke veranderingen zal bpost bank u hierover informeren.

Versie 10 geldig vanaf 09/05/2023