Verzekering lening op afbetaling
Verzekeringsproduct van AG Insurance
Je geniet van een waarborg overlijden
Je geniet van een waarborg invaliditeit
Je betaalt de premie in één keer
Overlijden of invaliditeit zijn altijd een zware beproeving. Van de ene op de andere dag moet je het stellen met aanzienlijk minder inkomsten of, in het slechtste geval, met een volledig loon dat wegvalt in het gezin. Met de verzekering lening op afbetaling bescherm je jezelf en je naasten tegen financiële zorgen. Je gezin zal je lening niet moeten afbetalen. Dit product (Tak 21 overlijdensverzekering) , onderworpen aan de Belgische wetgeving, wordt op de markt gebracht door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.
Een dekking voor jezelf en je naasten
Je geniet van een waarborg overlijden
Als je overlijdt terwijl je nog een lening hebt, bijvoorbeeld voor een wagen of andere persoonlijke kosten, vergoedt de verzekeraar het openstaande saldo. 
Je geniet van een waarborg invaliditeit
Als je het slachtoffer wordt van volledige invaliditeit, tijdelijk of blijvend voor ten minste 66%, na een ongeval of ziekte, zodra de wachttijd is verstreken en dit tot het einde van de periode van totale invaliditeit, op voorwaarde dat de verzekering nog steeds van kracht is.
Je betaalt de premie in één keer
Deze premie bestaat uit de betaling van een eenmalig bedrag. Je kunt ze al dan niet opnemen in het bedrag van de lening.

Een verzekering voor een lening op afbetaling garandeert de terugbetaling van je lening in bepaalde omstandigheden.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico. Hieronder vind je voorbeelden van niet gedekte risico's. Voor je inschrijft op het product, dien je kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering.


Ik ben gerustgesteld dat mijn familie niet voor mijn lening zal moeten betalen als mij iets overkomt
Marie, 56 jaar, 3 kinderen
Kapster
De lening op afbetaling*? In alle vrijheid.

Alles wat je nodig hebt of wat je plezier doet, kan gefinancierd worden: familie-evenement, reis, medische of juridische kosten, computerapparatuur, sportuitrusting of huishoudtoestellen, meubilair, decoratie, renovatie, auto...

 

Met een aantrekkelijk tarief en zonder dat je aan je spaargeld moet komen. Dat blijft dus beschikbaar voor onvoorziene gebeurtenissen.

*Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door bpost bank


De Verzekering lening op afbetaling in detail
  • Kenmerken
  • Gedekte risico's
  • Niet gedekte risico's
  • Toetredingsvoorwaarden
De toetreding tot deze verzekering is facultatief en dus vrijblijvend. Ze is in geen geval een vereiste voor het verkrijgen van een lening of een gunstige voorwaarde voor de lening.

Ze eindigt op de datum die overeenkomt met de laatst voorziene afbetaling van het vast afbetalingsplan. Of eerder, wanneer je vervroegd opzegt.
- Overlijden van de verzekerde. Het nog verschuldigde saldo van de lening wordt vergoed.
- Volledige invaliditeit van de verzekerde, tijdelijk of blijvend voor ten minste 66%, na een ongeval of ziekte, zodra de wachttijd is verstreken en dit tot het einde van de periode van totale invaliditeit, op voorwaarde dat de verzekering nog steeds van kracht is.

Na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen in geval van volledige invaliditeit van de verzekerde, betaalt de verzekeraar de maandelijkse aflossingen van de lening.
- Overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekerde of van een belanghebbende bij de uitkering of de aansporing tot deze daad.
- Overlijden door zelfmoord van de verzekerde in het jaar volgend op de toetredingsdatum
- Overlijden van de verzekerde als gevolg van een oorlog of burgeroorlog

De volledige lijst van niet-gedekte risico’s is beschikbaar in de algemene voorwaarden.
- De leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben op de laatste vervaldag van de lening
- Niet verzekerd zijn voor meer dan 50.000 € aan nog verschuldigd kapitaal (inclusief deze lening) voor het geheel van de door bpost bank toegestane leningen.
- Niet lijden of geleden hebben aan één van de aandoeningen beschreven in de algemene voorwaarden.
- Niet arbeidsongeschikt zijn of geweest zijn gedurende meer dan drie opeenvolgende weken tijdens de laatste vijf jaar, met uitzondering van moederschapsrust
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel   –  BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be