(U bent niet aangemeld)

FATCA en CRS

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en CRS (Common Reporting Standard) hebben als doel de automatische uitwisseling van informatie tussen landen organiseren om de internationale belastingontduiking te vermijden.  

Wat is FATCA?

De Amerikaanse fiscale wetgeving bekend onder de naam « FATCA », (afgekorting van « Foreign Account Tax Compliance Act ») is ingevoerd op 18 maart 2010 in het kader van de HIRE Act. FATCA is in principe bedoeld om de strijd aan te gaan tegen belastingontduiking door Amerikaanse fiscale inwoners of staatsburgers die een deel van hun vermogen buiten de Verenigde Staten aanhouden via buitenlandse financiële instellingen.

Wat is CRS?

CRS (afgekort voor "Common Reporting Standard") is een initiatief van de OESO met als doel internationaal de fiscale transparantie te bevorderen en belastingontduiking te vermijden. Vanaf 2017 zullen meer dan 60 landen automatisch bancaire gegevens met elkaar uitwisselen volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS). Andere landen zullen op korte termijn eveneens toetreden tot de CRS.
(Voorlopige) lijst van landen die de CRS toepassen: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf

Zijn  FATCA en CRS van toepassing in België?

FATCA en CRS werden in Belgische wetgeving omgezet door de wet van 16 december 2015 "tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden" (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2015).

FATCA: Wat zijn de verplichtingen voor Belgische financiële instellingen?

FATCA legt de Belgische financiële instellingen de verplichting op om rekeningen aangehouden door Amerikaanse fiscale inwoners of staatsburgers (« Amerikaanse personen ») te identificeren (volgens een bepaalde procedure) en informatie met betrekking tot deze rekeningen en hun houders te communiceren aan de Belgische belastingautoriteiten (met het oog op de overdracht hiervan aan de Amerikaanse belastingautoriteiten). Deze verplichtingen zijn ook van toepassing op rekeningen aangehouden door bepaalde niet-Amerikaanse entiteiten beschouwd als « passieve » wanneer deze rechtstreeks of onrechtstreeks door één of meerdere Amerikaanse natuurlijke personen gecontroleerd worden. Er kan sprake van « controle » zijn indien bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van een entiteit rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden.

FATCA: Wat zijn de gevolgen voor cliënten van bpost bank?

In het kader van het identificatieproces van zijn Amerikaanse cliënten, moet bpost bank bepaalde indiciën zoeken die toelaten om aan te nemen dat een rekeninghouder een Amerikaans persoon is. Wanneer één of meerdere indiciën verschijnen, kunnen de rekening en de rekeninghouder het voorwerp worden van een overdracht van informatie aan de bevoegde fiscale autoriteiten, behalve als de rekeninghouder in staat is deze indiciën weerleggen door het opleveren van bepaalde documenten. Als de rekeninghouder geen Amerikaans persoon is en als de documenten bezorgd door deze laatste voldoende zijn, zal hij niet het voorwerp zijn van een uitwisseling van informatie in het kader van FATCA.

FATCA: In de praktijk, wat moet u doen?U bent een natuurlijke persoon

Wanneer uw dossier één of meerdere indiciën bevat die opgenomen zijn in de lijst hieronder, zal bpost bank u contacteren om u uw exact statuut te bevestigen.

- Als u een Amerikaans persoon bent, gelieve ons een formulier van eigen verklaring (A), naar behoren ingevuld en ondertekend, terug te bezorgen.
- Als u daarentegen geen Amerikaans persoon bent, gelieve ons zowel het formulier van eigen verklaring B, naar behoren ingevuld en ondertekend, als de documenten aangegeven in het kader van de hieronder opgesomde indiciën, in de mate dat deze indiciën betrekking hebben op u, te bezorgen:

IndiciënBijkomende documenten te bezorgen
Ondubbelzinnig bewijs van een in de Verenigde Staten gelegen geboorteplaats

Een exemplaar van het attest van verlies van de Amerikaanse nationaliteit dat voor de rekeninghouder werd opgemaakt of de geldige reden (in een geschreven, gedateerd en getekend document) waarvoor:
- De rekeninghouder niet over dergelijk attest beschikt, ondanks het feit dat hij heeft afgezien van het Amerikaans staatsburgerschap, of
- De rekeninghouder het Amerikaans staatsburgerschap niet verkregen heeft bij zijn geboorte

Een huidig Amerikaans correspondentie- of verblijfsadres (met inbegrip van Amerikaanse postbussen)Elk document afkomstig van een bevoegde overheidsinstantie van het rechtsgebied waarvan de begunstigde beweert een inwoner te zijn en waarop het huidige verblijfsadres van deze begunstigde weergeven is (of een attest van fiscale residentie van dit rechtsgebied)
Huidig(e) telefoonnummer(s) in de Verenigde Staten (enige nummer geassocieerd met de rekening)
Een doorlopend overschrijvingsorder naar een rekening die in de Verenigde Staten wordt aangehouden
Een momenteel geldende volmacht of delegatie van handtekening die is toegekend aan een persoon met een adres in de Verenigde Staten

Geen bijkomende document op te leveren
(bovenop het formulier van eigen verklaring)

Een 'in-care-of' adres of een 'hold mail' adres hebben dat het enige adres is waarover bpost bank in haar dossier beschikt voor de rekeninghouder
Huidig(e) telefoonnummer(s) in de Verenigde Staten (indien een niet-Amerikaans telefoonnummer eveneens geassocieerd is met de rekening)

Merk op dat, indien er geen antwoord van uw kant volgt binnen de periode opgegeven in de brief die naar u zal worden verzonden, u automatisch zal beschouwd worden als een Amerikaans persoon en uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het FATCA akkoord.

U bent een rechtspersoon

bpost bank zal de rechtspersonen kunnen vragen naar hun FATCA statuut, met name door de oplevering van een ad hoc formulier van eigen verklaring.

Bij het aangaan van de relatie ontvangt de klant een formulier van eigen verklaring die de vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet vervolledigen en tekenen.
Het document is per post opgestuurd samen met de andere noodzakelijke documenten bij de creatie en opening van de rekening(en).

CRS: Wat zijn de verplichtingen voor Belgische financiële instellingen?

De CRS verplicht alle Belgische financiële instellingen de bankrekeningen van individuele klanten en entiteiten die een fiscale woonplaats hebben in een ander deelnemend land te identificeren (volgens een vastgestelde procedure) en de informatie van deze rekeningen en hun houders te communiceren aan de Belgische belastingdienst (met het oog op hun overdracht aan de autoriteiten van de andere landen).

CRS: Wat zijn de gevolgen voor cliënten van bpost bank?

In het kader van de identificatieprocedure van haar klanten moet bpost bank, zoals alle Belgische financiële instellingen, een document aan haar klanten vragen waarin de fiscale woonplaats(en) bevestigd wordt.
Hiervoor moet voor elke nieuwe creatie, onafhankelijk of de klant zijn/haar fiscale woonplaats in België of in het buitenland heeft, de klant een document "Eigen verklaring natuurlijk persoon" invullen en ondertekenen dat zijn/haar fiscale woonplaats(en) bevestigt.

Voor een bestaande relatie, als wij één of meer aanwijzingen vaststellen die ons toelaat om te kunnen aannemen dat u de kwaliteit van fiscale resident van een (verschillende) deelnemend land(en) hebt, zullen wij u een nieuw verzoek van Eigen-verklaring sturen. Deze aanwijzingen kunnen de volgende zijn: 

  • een actueel correspondentie- of woonadres (met inbegrip van een postbus) in een deelnemend land;
  • één of meer telefoonnummers in een deelnemend land en geen telefoonnummer in België;
  • een doorlopend overschrijvingsorder (behalve van een depositorekening) naar een rekening die beheerd wordt in een deelnemend land;
  • een momenteel geldende volmacht of handtekeningsbevoegdheid die is toegekend aan een persoon met een adres in een deelnemend land.

     

Als de rekeninghouder zijn/haar fiscale woonplaats niet bij de deelnemende landen hoort en de documenten die de rekeninghouder voorlegt voldoen, valt hij/zij buiten de informatie-uitwisseling in het kader van de CRS.

CRS: In de praktijk, wat moet u doen?
 

U bent een natuurlijke persoon

Voor natuurlijke personen vraagt bpost bank bij de creatie, aan alle klanten een eigen verklaring te ondertekenen waar de klant zijn/haar fiscale woonplaats(en) bevestigt. In principe, bent u fiscaal inwoner van het land waar u aan personenbelasting onderworpen bent, omdat u er gedomicilieerd bent of er uw hoofdverblijfplaats hebt. Via onderstaande link kan u per land een overzicht raadplegen van de regels die bepalen wanneer iemand fiscaal in dat land resideert http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency.
 Als de klant zijn/haar fiscale woonplaats heeft in een land dat een Fiscaal Identificatienummer (FIN) voorziet, dan moet dit nummer vermeld worden in het document.

Opgelet: Als uw fiscale woonplaats België is, hoeft u geen fiscaal identificatienummer te bezorgen. Niet alle landen kennen een fiscaal identificatienummer toe. Via onderstaande linken vindt u per land meer informatie omtrent het fiscaal identificatienummer:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

U bent een rechtspersoon

Bij het aangaan van de relatie ontvangt de klant een formulier van eigen verklaring die de vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet vervolledigen en tekenen.
Het document wordt per post opgestuurd samen met de andere noodzakelijke documenten bij de creatie en opening van de rekening(en).


Meer informatie.
 

Voor alle bijkomstige informatie met betrekking tot FATCA en CRS, gelieve onze Klantendienst te contacteren op het telefoonnummer +32 22 01 23 45 ( van maandag tot vrijdag tussen 8:00 en 19:00 en op zaterdag tussen 8:30 en 16:00).

Voor meer informatie over FATCA kan u eveneens de volgende webpagina's van de FOD Financiën (België) en van de Internal Revenue Service of IRS (Verenigde Staten) consulteren via de volgende links:
- FOD Financiën: http://finances.belgium.be/nl/E-services/fatca/
- IRS (enkel in het Engels beschikbaar): http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

 Voor meer informatie over CRS kan u eveneens de volgende webpagina's van de FOD Financiën (België) en van de OESO consulteren via de volgende links:
- SPF Finances:  http://finances.belgium.be/fr/E-services/crs/
- OESO:  http:// http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/