(U bent niet aangemeld)

Spaarrekening

Raadpleeg het document met de essentiële spaardersinformatie

Rendement zonder uw geld te blokkeren 

 

Met de gereglementeerde spaarrekening van bpost bank loopt u geen enkel risico. Uw geld is gewaarborgd en brengt geld op zolang het op de rekening staat. En als u het nodig hebt, is het altijd beschikbaar.

Karakteristieken:

 • U krijgt elk jaar interesten* (basisrente: 0,01% - getrouwheidspremie: 0,10%) 
 • Uw geld blijft beschikbaar
 • Fiscaal voordelig
 • Geen minimumbedrag
 • Gratis

De Spaarrekening in detail:

De opbrengst van de Spaarrekening bestaat uit de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente: 0,01%

 • Toegekend op alle bedragen die op de Spaarrekening worden gestort.
 • Berekend per dag, vanaf de dag na de storting (valutadatum = D+1) tot de dag van de opname (valutadatum = D).
 • De rentevoet is niet gewaarborgd; hij schommelt in functie van de marktomstandigheden.

Getrouwheidspremie: 0,10%

 • Toegekend op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening is blijven staan.
 • Berekend vanaf de 1ste kalenderdag volgend op de storting (valutadatum = D+1).
 • De basisregel voor verwerving van de getrouwheidspremie stelt dat bij elke transfer deze zal worden afgetrokken van de stortingen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is. Dit is niet het geval als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het een transfer is van minstens 500€  tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank
  • De klant eigenaar of mede-eigenaar is van de rekening
  • En dit voor de eerste 3 transfers per jaar per rekening
 • De rentevoet is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.

De rente wordt op jaarbasis berekend. De verworven basisrente wordt op 01/01 gestort. De getrouwheidspremie wordt na 12 maanden verworven, en wordt 4 keer per jaar gestort namelijk op 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10.
Wanneer een van deze rentevoeten wijzigt, dan zal dit gecommuniceerd worden via een geïntegreerd bericht, op deze website en in het document met essentiële spaardersinformatie. Dit document is beschikbaar in het postkantoor en bovenaan deze pagina.

Voor natuurlijke personen die in België verblijven, zijn de jaarlijkse interesten van de Spaarrekening voor het inkomstenjaar 2017* tot 1.880€ vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dit bedrag wordt 15% roerende voorheffing ingehouden.

Deze vrijstelling geldt per jaar en per belastingplichtige. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen een dubbele vrijstelling tot 3.760€* op hun gemeenschappelijke Spaarrekening.

* De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Indien u houder bent van meerdere gereglementeerde spaarrekeningen en indien de som van de interesten hoger is dan het bedrag van de vrijgestelde schijf, dan dient u dat aan te geven in uw fiscale aangifte zodat 15% roerende voorheffing kan worden ingehouden op de niet-vrijgestelde schijf.

Het is best prettig om wat geld opzij te hebben dat meteen beschikbaar is. En te weten dat je daar in geval van nood op kan terugvallen. Normaal gesproken wordt voor een huishouden een reserve aangeraden van driemaal het maandelijks netto-inkomen.

Dit bedrag biedt meestal een voldoende grote veiligheidsmarge om de vaste kosten zoals de huur of de aflossing van een krediet te kunnen betalen als het tegenzit: bij ontslag, ziekte, overlijden,... Uiteraard dient ieder het bedrag van zo'n reserve aan te passen in functie van zijn inkomsten en uitgaven.

Hoe kunt u het beste zo'n veiligheidsreserve opbouwen? Door in functie van uw mogelijkheden stukje bij beetje te sparen. Op een Spaarrekening, zodat uw geld op elk moment beschikbaar blijft. En liefst met een optie Automatisch Sparen, een al even handige als doeltreffende service.

Sparen is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een handige manier om daarin te slagen: Automatisch Sparen, een automatische storting van uw zichtrekening naar uw Spaarrekening.

2 mogelijkheden

 • De permanente opdracht: op een vast tijdstip wordt automatisch een vast bedrag gestort. Deze formule heeft het voordeel dat u regelmatig spaart. Een tip: wacht niet tot het einde van de maand om te sparen. Doe het liever in het begin, dan gaat het makkelijker.
 • De automatische storting: het saldo van uw zichtrekening wordt teruggebracht tot een afgesproken bedrag en het overschot wordt automatisch naar uw Spaarrekening overgeboekt. Deze spaarformule past zich aan aan uw manier van leven.

Gratis service

Automatisch Sparen is een gratis verrichting van een zichtrekening bij bpost bank naar een Spaarrekening bij bpost bank.

U beslist over alles

U kiest het bedrag en de regelmaat die u past. U kunt die te allen tijde aanpassen.

U kunt uw rekeningafschriften gratis afdrukken op de afschriftenprinters in uw postkantoor en via PCbanking. bpost bank kan de rekeningafschriften ook naar uw thuisadres opsturen.*

* Raadpleeg de Tarieflijst voor de kosten per verzending naar uw thuisadres.

Ingeval van overlijden ten gevolge van een ongeval keert de Saldoverzekering een vergoeding uit aan uw nabestaanden. Ze wordt berekend in functie van het saldo van uw Spaarrekening op de dag vóór het ongeval.

De Saldoverzekering is een extra optie en kost maar 3,50€/jaar.

Opmerking: het is niet mogelijk een Saldoverzekering af te sluiten voor een huurwaarborgspaarrekening.

Verzekeraar: AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, toegelaten onder codenr. 0079 om de tak "ongevallen" te beoefenen  (A.R.. 18.07.1983 - B.S. 29.07.1983), RPR Brussel, BTW BE0404.494.849.

De Spaarrekening is ideaal om een huurgarantie op te storten. Uw geld is veilig en het brengt nog op ook.

Het principe? Op naam van de huurder wordt een Spaarrekening geopend waarop de huurwaarborg wordt geblokkeerd. Die moet in één keer gestort worden en mag maximaal 2 maanden huur bedragen. Op het einde van het huurcontract wordt de waarborg met toestemming van de verhuurder of na een uitspraak van de rechtbank terugbetaald.

 Wij vervullen de formaliteiten gratis: openen van de rekening en opmaken van de overeenkomst in het kader van een huurcontract tussen huurder(s) en verhuurder(s).

 

Nuttige info en diensten:

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Rentevoeten
Tarieven
Bijzondere voorwaarden 
Essentiële spaardersinformatie 
Informatiefiche over de depositobescherming

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst
 

 

 

Beleggersprofiel

  

Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur.
bpost bank, NV naar Belgisch recht.

De basisrentevoet en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment wijzigen. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Alle rentevoetwijzigingen worden via de rekeningafschriften meegedeeld. De jaarlijkse interesten van de spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880 € (inkomstenjaar 2017). Boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% geheven. Raadpleeg het document met de essentiële spaardersinformatie, via de site of in het postkantoor.

 

Afdrukken