(U bent niet aangemeld)

Post Optima PENSION

Minder belastingen nu, meer pensioen morgen 

 

Met Post Optima PENSION kunt u uw levensstandaard behouden wanneer u met pensioen gaat. U bouwt een kapitaal op dat u bovenop uw wettelijk pensioen zult ontvangen en tegelijkertijd profiteert u elk jaar van een belastingvermindering.
Post Optima PENSION,een verzekeringscontract naar Belgisch recht, is een individuele levensverzekering TAK 21 van bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance (België) en aangeboden door bpost bank.

Sterke punten:

 • Spaarplan waarmee u een kapitaal kunt opbouwen voor uw pensioen
 • Gewaarborgde rentevoet + een eventuele jaarlijkse winstdeling
 • Gewaarborgd nettokapitaal (nettokapitaal is gestorte premie exclusief taksen en eventuele kosten)
 • Belastingvermindering ter waarde van 30% van de gestorte premie
 • Vanaf 30€/maand

Kenmerken:

 • Individuele levensverzekering van Tak 21 van AG Insurance
 • Looptijd: minimaal 10 jaar
 • Bedrag: vanaf 30€/maand of 360€/jaar

Post Optima PENSION in detail:

 • Gewaarborgde rentevoet van 0,75%. De op een premie toegepaste gewaarborgde rentevoet is die die op het ogenblik van de storting van kracht is.
 • Winstdeling. In functie van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur kan eventueel een jaarlijkse winstdeling worden toegekend. De winstdeling is niet gegarandeerd. 

  Rentevoet geldig op 01/11/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Er bestaan twee formules: pensioensparen en fiscaal sparen. Het grootste verschil zit hem in het maximumbedrag dat fiscaal aftrekbaar is. U kunt voor een van beide formules kiezen of ze combineren.

Pensioensparen

 • Voor pensioensparen ligt het maximumbedrag op  940€  per jaar voor mensen van 18 tot en met 64 jaar.
 • Inschrijving: tot 31 december van het jaar dat u 64 wordt. Opgelet, aangezien de minimale looptijd van het contract 10 jaar bedraagt, dient u in te schrijven vóór 31 december van het jaar dat u 54 wordt om de hele looptijd van het contract van de belastingvermindering te kunnen profiteren.
 • Minimumlooptijd van het contract: 10 jaar.
 • Vervaldag van het contract: ten vroegste op uw 65ste.

Lange termijnsparen

 • Voor langetermijnsparen ligt het maximumbedrag op 2.260€ per jaar. Het bedrag hangt af van uw beroepsinkomen. Andere fiscale aftrekposten kunnen dit maximumbedrag al geheel of gedeeltelijk opvullen (bv. de kapitaalaflossingen van uw Woonkrediet).
 • Inschrijving: vóór uw 65ste verjaardag.
 • Minimumlooptijd van het contract: 10 jaar.
 • Vervaldag van het contract: ten vroegste op uw 65ste.

De fiscaal aftrekbare bedragen worden elk jaar verhoogd. Wilt u ten volle van de belastingvermindering profiteren, laat uw premie dan automatisch indexeren.

De maximumbedragen gelden per belastingplichtige voor het inkomstenjaar 2015. In een huishouden met 2 belastingplichtigen kan elke partner van dit voordeel profiteren.

 

Als de overheid belastingverminderingen toestaat, zou het jammer zijn er niet van te profiteren. Met Post Optima PENSION recupereert u 30%* van de gestorte bedragen door ze in uw belastingaangifte te vermelden. Uiteraard rekening houdend met de begrenzingen van de fiscaal aftrekbare bedragen.

U krijgt een belastingaftrek voor elk jaar dat u een storting hebt gedaan.

Houd er rekening mee dat op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract (indien u dat afsloot na uw 55ste)** een bevrijdende anticipatieve belasting op uw spaartegoed zal worden geheven.

* Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, in functie van uw beroepsinkomen en het beschikbare maximaal aftrekbare bedrag.
** Een voordelige eindtaks wordt afgehouden. Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van het contract dat werd afgesloten na uw 55 jaar zal een 'anticipatieve taks' worden afgehouden die 8% bedraagt voor de contracten pensioensparen, en die 10% bedraagt voor de contracten lange termijn sparen. Deze taks zal afgehouden worden op het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met andere wettelijke verplichtingen). Dankzij deze anticipatieve taks betaalt u geen belastingen meer op de stortingen die worden uitgevoerd na uw 60 jaar.
In geval van vroegtijdige afkoop van uw pensioencontract, zal er 33% belasting geheven worden. (het maximum van de gemeentetaks) in plaats van het voordelig tarief van 8% of 10%. 

Met Post Optima PENSION spaart u op uw ritme en in functie van uw mogelijkheden met een minimum van 30€/maand of 360€/jaar.

Met Post Optima PENSION kunt u vrij kiezen wie de begunstigde wordt in geval van overlijden voor de vervaldag van het contract. Zo weet u precies wie uw geld zal krijgen indien er u iets zou overkomen. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Om van de belastingvermindering te kunnen profiteren dient u echter voor uw echtgenoot/wettelijk samenwonende partner te kiezen of voor een familielid tot de tweede graad, bv. uw (klein)kinderen, (groot)ouders, broers of zussen.


De kosten en eventuele taks kan in de 'financiële infofiche' terugevonden worden 

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het solvabiliteitsrisico van de verzekeraar; deze producten worden gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest, Liquiditeitsrisico In geval van vervroegde opvraging kunnen kosten verschuldigd zijn.

Nuttige info:


Rentevoeten
Algemene voorwaarden voor Post Optima PENSION pensioensparen
Algemene voorwaarden voor Post Optima PENSION fiscaal sparen
Financiële infofiche
Kennisfiche

 Beleggersprofiel
  

De financiële infofiche en algemene voorwaarden zijn tevens gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon.

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 21.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be).

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2 – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Afdrukken

Naar Beleggingen

ritmo