(U bent niet aangemeld)

 

Post Optima Global Demography 02/2027

In Post Optima Invest van AG Insurance
Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis NV.

  

 

Met Post Optima Global Global Demography 02/2027 beoogt u een hoog potentieel rendement dat is gelinkt aan de evolutie van de index iStoxx Global Demography Select 50 EUR1. Deze index weerspiegelt de prestaties van 50 internationale aandelen uit sectoren die het meest beïnvloed worden door actuele demografische evoluties. Demografie is een interessant beleggingsthema geworden. De index laat toe aan individuele beleggers om het potentieel van wereldwijde aandelen te beogen, waarvan men verwacht dat ze positief zullen worden beïnvloed door deze wereldwijde demografische veranderingen. U belegt niet rechtstreeks in deze aandelen en hierdoor heeft u geen recht op de dividenden die deze aandelen uitkeren.

Hoofdkenmerken:

 • Nettokapitaal (exclusief taks en instapkosten) wordt voor minimum 90% teruggestort op de vervaldag behoudens faling of wantbetaling van BNP Paribas Fortis NV
 • De eventuele meerwaarde is gelijk aan 130% van de stijging van de index
 • Geen roerende voorheffing2 maar enkel een taks op premie van 2% bij onderschrijving

Kenmerken:

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag 16/02/2027)
 • Inschrijvingsperiode: van 09/01 tot 03/02/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Bedrag: vanaf 1.000€ (inclusief taks en instapkosten)

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 2%. 
 • Uitstapkosten: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is echter geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop uitwerking heeft in de loop van het laatste jaar vóór de einddatum van het contract. 
 • Beheerskosten op jaarbasis: maximaal 1,50% van de nominale waarde van het fonds (= waarde van het fonds bij oprichting), waarin een vergoeding voor de verzekeraar is inbegrepen. Indien er afkopen van eenheden in het fonds plaatsvinden tijdens de looptijd van het fonds, dan zal deze nominale waarde proportioneel verminderen. Deze kosten worden automatisch verwerkt in de eenheidswaarde van het fonds. 
 • Levensverzekeringstaks: 2% (indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon met gewone verblijfplaats in België is). 
 • Roerende voorheffing: geen roerende voorheffing, overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/01/2017 en onder voorbehoud van latere aanpassingen


Nuttige info en diensten:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het kapitaalrisico; wanneer u investeert in dit product, de investeerder heeft het recht op de terugbetaling van zijn kapitaal op eindvervaldag behalve in geval van faling of faillissement van de uitgever en/of de garant; kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de door de verzekeraar gebruikte tegenpartijen, het liquiditeitsrisico; risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht, rentevoet en koersschommelingsrisico; de netto-inventariswaarde van het fonds wordt berekend aan marktvoorwaarden. Een vervroegde afkoop van het contract kan een min- of meerwaarde als gevolg hebben. Non-performantierisico; Tak 23-producten bieden geen enkele waarborg op rendement, behalve wanneer het fonds een minimumrendement voorziet.

Beheersreglement
Financiële infofiche
Kennisfiche
Algemene voorwaarden

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

 Beleggersprofiel

1. De index iStoxx Global Demography Select 50 EUR(Bloomberg code: SXGD50P Index) wordt Price Return genoemd. In een Price index worden de dividenden, uitgekeerd door de bedrijven waaruit de index is samengesteld, niet opnieuw geïnvesteerd in de index. Ze beïnvloeden dus niet rechtstreeks de waarde van de index.
2.Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/01/2017 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.


De kosten, eventuele taks, infofiches en speciefieke kenmerken kunnen bij de lijst van de uitgegeven fondsen per profiel teruggevonden worden.
Type investering
:
individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1/2 - RPR Brussel- BTW BE0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST