(U bent niet aangemeld)

 

Post Optima Dynamic Deep Value 07/2027

In Post Optima Invest van AG Insurance
Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via een depot bij BNP Paribas Fortis NV.

  

 

Met Post Optima Dynamic Deep Value 07/2027 beoogt u het beurspotentieel van de aandelen van de index Dynamic Deep Value Equity Europe (Price)1. Deze index weerspiegelt de prestaties van 30 Europese aandelen die geselecteerd worden op basis van kwalitatieve en financieel kwantitatieve criteria. Een belegginsstrategie die een potentieel interessant rendement realiseert, door een nauwgezette keuze van beloftevolle aandelen die bovendien stand houden in perioden van economische malaise, is zeker in trek.

Hoofdkenmerken:

 • Nettokapitaal (exclusief taks en instapkosten) wordt voor minimum 100% teruggestort op de vervaldag behoudens faling of wantbetaling van BNP Paribas Fortis NV.
 • De eventuele meerwaarde is gelijk aan 75% van de stijging van de index
 • Geen roerende voorheffing2 maar enkel een taks op premie van 2% bij onderschrijving

Kenmerken:

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag 20/07/2027)
 • Inschrijvingsperiode: van 06/06 tot 07/07/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Bedrag: vanaf 1.000€ (inclusief taks en instapkosten)

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 2%. 
 • Uitstapkosten: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is echter geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop uitwerking heeft in de loop van het laatste jaar vóór de einddatum van het contract. 
 • Beheerskosten op jaarbasis: maximaal 1,50% van de nominale waarde van het fonds (= waarde van het fonds bij oprichting), waarin een vergoeding voor de verzekeraar is inbegrepen. Indien er afkopen van eenheden in het fonds plaatsvinden tijdens de looptijd van het fonds, dan zal deze nominale waarde proportioneel verminderen. Deze kosten worden automatisch verwerkt in de eenheidswaarde van het fonds. 
 • Levensverzekeringstaks: 2% (indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon met gewone verblijfplaats in België is). 
 • Roerende voorheffing: geen roerende voorheffing, overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/02/2017 en onder voorbehoud van latere aanpassingen


Nuttige info en diensten:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name kredietrisico: solvabiliteitsrisico van de door de verzekeraar gebruikte tegenpartijen - het liquiditeitsrisico: risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht - rentevoet en koersschommelingsrisico: de netto-inventariswaarde van het fonds wordt berekend aan marktvoorwaarden. Een vervroegde afkoop van het contract kan een min- of meerwaarde als gevolg hebben - Non-performantierisico: Tak 23-producten bieden geen enkele waarborg op rendement, behalve wanneer het fonds een minimumrendement voorziet.

Beheersreglement
Financiële infofiche
Commerciële fiche
Algemene voorwaarden

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

  

1 .De index Dynamic Deep Value Equity Europe (Price) (Bloomberg code: ENHADEEP Index) wordt Price Return genoemd. In een Price index worden de dividenden, uitgekeerd door de bedrijven waaruit de index is samengesteld, niet opnieuw geïnvesteerd in de index. Ze beïnvloeden dus niet rechtstreeks de waarde van de index.
2.Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/06/2017 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.


De kosten, eventuele taks, infofiches en speciefieke kenmerken kunnen bij de lijst van de uitgegeven fondsen per profiel teruggevonden worden.
Type investering
:
individuele levensverzekering van Tak 23.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1/2 - RPR Brussel- BTW BE0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Afdrukken

 Naar Post Optima INVEST