(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 01/10/2016, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.
 

Post Optima INCOME Plus

Een rente zonder aan uw kapitaal te raken 

 

U wilt op een bijkomend inkomen kunnen rekenen zonder uw kapitaal aan te spreken? Met Post Optima INCOME Plus ontvangt u een maandelijkse of jaarlijkse rente en krijgt u op de vervaldag uw geld terug.
Post Optima Income Plus,een verzekeringscontract naar Belgisch recht, is een individuele levensverzekering TAK 21 van bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance (België) en aangeboden door bpost bank.

Sterke punten:

 • Vaste, gewaarborgde rente
 • Gewaarborgd nettokapitaal (nettokapitaal = gestorte premie exclusief taksen en eventuele kosten) 
 • Fiscaal voordelig 

Kenmerken:

 • Individuele levensverzekering van Tak 21 van AG Insurance
 • Looptijd: 8 jaar en een dag
 • Bedrag:
  • vanaf 6.250€ voor een jaarlijkse rente;
  • vanaf 25.000€ voor een maandelijkse rente.

Post Optima INCOME Plus in detail:

 • Gewaarborgde rentevoet van 0,50%. Met Post Optima INCOME Plus ontvangt u een rente gedurende de hele looptijd van het contract.* De rente wordt voor eens en voor altijd vastgelegd in functie van het geïnvesteerde bedrag en van de rentevoet die van kracht is op het moment dat het contract wordt onderschreven.
 • Gewaarborgd kapitaal. Met Post Optima INCOME Plus heeft u recht op 100% terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal (d.w.z. het kapitaal excl. taks en instapkosten, behalve in geval van failissement of faling van de uitgever) op het einde van uw contract. En mocht u vóór de vervaldag van het contract overlijden, dan gaat het kapitaal naar de begunstigde die u hebt aangeduid.*

* In geval van overlijden van de verzekerde wordt de betaling van de rente stopgezet en wordt het kapitaal bij overlijden (vermeerderd met de vervallen en nog niet gestorte rente) aan de begunstigde gestort.

Volgens de huidige wetgeving betaalt u geen roerende voorheffing op de vervaldag van het contract, noch in geval van overlijden vóór die datum. Bovendien profiteert u van een vrij laag belastingtarief voor de rente die in de loop van het contract wordt gestort. Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de acht jaar volgend op de sluiting is er wel roerende voorheffing verschuldigd.
Op de gestorte premies betaalt u 2% verzekeringstaks.

U kunt uw contract op elk moment afkopen mits betaling van de uitstapkosten en de roerende voorheffing. Er dienen geen uitstapkosten betaald te worden op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd tot 0,5% gedurende de 12de tot de 7de maand voor de einddatum en tot 0% gedurende de laatste 6 maanden van het contract. Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Met Post Optima INCOME Plus kunt u vrij kiezen wie de begunstigde wordt in geval van overlijden voor de vervaldag van het contract. Zo weet u precies wie uw geld zal krijgen indien er u iets zou overkomen. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.


De kosten en eventuele taks kan in de 'financiële infofiche' terugevonden worden 

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het solvabiliteitsrisico van de verzekeraar; deze producten worden gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest, Liquiditeitsrisico In geval van vervroegde opvraging kunnen kosten verschuldigd zijn.

Nuttige info:

Rentevoeten
Algemene voorwaarden
Financiële infofiche
Kennisfiche

 

 

Beleggingsprofiel
  

De financiële infofiche en algemene voorwaarden zijn tevens gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon.

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 21.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be).

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2 – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

 

Afdrukken

Naar Beleggingen