(U bent niet aangemeld)

Post Optima BEST

Veel meer dan een gewaarborgd rendement 

 

Voor uw geld wilt u het beste en om dat te krijgen, bent u bereid om de tijd te nemen om het te laten opbrengen. Gelijk hebt u, want Post Optima BEST biedt u uitzicht op een eventuele winstdeling.
Post Optima BEST,een verzekeringscontract naar Belgisch recht, is een individuele levensverzekering TAK 21 van bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance (België) en aangeboden door bpost bank.

Sterke punten:

  • Gewaarborgde rentevoet + een eventuele jaarlijkse winstdeling
  • Gewaarborgd nettokapitaal (nettokapitaal = gestorte premie exclusief taksen en eventuele kosten).
  • Fiscaal voordelig 

Kenmerken:

  • Individuele levensverzekering van Tak 21 van AG Insurance
  • Looptijd: 8 jaar en een maand
  • Bedrag: vanaf 1.000€ 

Post Optima BEST in detail:

  • Gewaarborgde rentevoet van 0,25%. Van in het begin weet u precies wat u op de vervaldag zult ontvangen.
  • Winstdeling. In functie van de resultaten van AG Insurance en van de economische conjunctuur kan elk jaar een, niet gegarandeerde, winstdeling worden toegekend. Een mooi extraatje bovenop het gewaarborgde rendement.

    Rentevoeten geldig op 01/11/2016. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Volgens de huidige wetgeving betaalt u geen roerende voorheffing op de vervaldag van het contract. Noch in geval van afkoop na 8 jaar of overlijden vóór de vervaldag. Indien u daarentegen uw geld opvraagt binnen de acht jaar volgend op de sluiting is er wel roerende voorheffing verschuldigd. Op de gestorte premies betaalt u 2% verzekeringstaks

U kunt uw contract op elk moment afkopen mits betaling van de uitstapkosten en de roerende voorheffing. Er dienen geen uitstapkosten betaald te worden op de einddatum van het contract of bij overlijden van de verzekerde.

De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd tot 0,5% gedurende de 12de tot de 7de maand voor de einddatum en tot 0% gedurende de laatste 6 maanden van het contract. Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Met Post Optima BEST kiest u wie de begunstigde zal zijn in geval van overlijden vóór de vervaldag van de belegging. Zo weet u wie uw geld zal krijgen mocht er u iets overkomen. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

De kosten en eventuele taks kan in de 'financiële infofiche' teruggevonden worden 

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het solvabiliteitsrisico van de verzekeraar; deze producten worden gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest, Liquiditeitsrisico In geval van vervroegde opvraging kunnen kosten verschuldigd zijn.

Voor vragen kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw verzekeringsagent.
Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1/2 te B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of per mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.

Nuttige info en diensten:

Rentevoeten
Algemene voorwaarden
Financiële infofiche
Kennisfiche

  

 

Beleggersprofiel
  

De financiële infofiche en algemene voorwaarden zijn tevens gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon.

Type investering: individuele levensverzekering van Tak 21.
Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be).

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2 – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471, is ingeschreven onder het nr. 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

 

Afdrukken

Naar Beleggingen

ritmo