(U bent niet aangemeld)

bpost bank Fund Global Income

(beheerd door BNP Paribas Investements Partners Belgium)

Profiteren van het potentieel van de beurs 

 

Beleggen op de beurs. U hebt er wel al aan gedacht, maar het lijkt u wat te ingewikkeld en te riskant. Met de bevek bpost bank Fund Global Income kunt u van het beurspotentieel profiteren zonder dat u er moet mee bezig zijn.

De essentie:
 

bpost bank Fund Global Income biedt beleggers de mogelijkheid om :

 • hun beleggingen te spreiden over verschillende beleggingsklassen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties of beursgenoteerd vastgoed.
 • op regelmatige tijdstippen een potentieel hoger rendement te ontvangen.
 • toegang te krijgen tot een flexibel beheer waarmee de beheerder de samenstelling van de portefeuille aan de marktomstandigheden aanpast

Kenmerken:

 • Bevek: bpost bank Fund
 • Compartiment: Global Income
 • Type deelbewijzen: distributie - of kapitalisatiedeelbewijzen
 • Looptijd: onbepaald
 • Minimumbedrag: € 20

Taksen en kosten:

 • Taks op de beursverrichtingen: 1,32% bij uitstap voor de kapitalisatiedeelbewijzen (maximaal € 4.000)
 • Roerende voorheffing: 30% belasting op de meerwaarde van kapitalisatie- en uitkeringsdeelbewijzen en 30% op de dividenden van uitkeringsdeelbewijzen
 • Instapkosten: maximaal 2,50%
 • Geen uitstapkosten
 • Lopende kosten: 1,63% (op 01.03.2017)

Ritmo Invest
 

Ritmo Invest is een investeringsplan, aangeboden door bpost bank, waarmee u maandelijks kunt beleggen in de open kapitalisatiebevek "bpost bank Fund Global Income".

 • U belegt automatisch een vrij te kiezen bedrag tussen 20 en 500 euro;
 • U kunt op elk moment uw investeringsplan gratis laten aanpassen in uw postkantoor;
 • U betaalt enkel de kosten gekoppeld aan de open bevek;
 • Het plan heeft geen einddatum;
 • In geval van wijzigingen aan de voorwaarden van het investeringsplan, wordt onze website en de commerciële fiche geüpdatet.

 

Nuttige info:

We vestigen uw aandacht op de risicofactoren die in de commerciële fiche staan vermeld, met name – risico op kapitaalverlies: risico om het belegde kapitaal niet of slechts gedeeltelijk terug te krijgen – aandelenrisico: beleggingen in aandelen zijn onderhevig aan sterke koersschommelingen – kredietrisico: betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen – renterisico: risico gekoppeld aan een stijging van de obligatierente – liquiditeitsrisico: moeilijkheid om activa tegen fair value en binnen een redelijke termijn te verkopen – valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de deelbewijzen van het compartiment beïnvloeden - rendementsrisico: afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het verkregen rendement voor een specifieke periode positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt sterk samen met het marktrisico.

Lees aandachtig de volgende documenten voordat u inschrijft:

Uitgifteprospectus van de bevek
Commerciële fiche
Kennisfiche
Essentiële beleggersinformatie (KIID) - kapitalisatie
Essentiële beleggersinformatie (KIID) - distributie
Inventariswaarden*

Het compartiment is een feeder van een bevek naar Luxemburgs recht (de ‘master'). Doelstelling van het compartiment (feeder) bestaat erin een zo hoog mogelijke waarde te verkrijgen door voortdurend minstens 95% van zijn activa te beleggen in het compartiment ‘Multi-Asset Income' (de master) van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1.
De doelstelling van de Master bestaat erin regelmatige inkomsten te bieden in de vorm van dividenden en, in mindere mate, een meerwaarde te genereren door direct te beleggen in alle soorten activaklassen in deze limieten (staatsobligaties:0% - 100%, geldmarktinstrumenten:0% - 100%, aandelen:0% - 60%, contanten:0% - 49%, hoogrentende obligaties:0% - 40%, vastgoedeffecten:0% - 40%, obligaties van beleggingskwaliteit:0% - 40%, obligaties van opkomende markten:0% - 30%, converteerbare obligaties:0% - 20%, effecten met vlottende rente:0% - 20%, gestructureerde schuldbewijzen:0% - 20%, grondstoffen:0% - 10%). 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten: bpost bank, Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: quality@bpostbank.be
Consumentenombudsdienst: OMBUDSFIN, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be

 

 

 

Type belegging: compartiment van een bevek (nv) naar Belgisch recht, beheerd door BNP Paribas Investment Partners Belgium.
Toepasselijk recht: belgisch recht

* De netto-inventariswaarde wordt ook op de website www.beama.be gepubliceerd.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken