(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Switch-to-bond 09/2026

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A/A2/A+

  

 

Met SecurAsset (LU) Switch-to-bond 09/2026, belegt u in een product dat op eindvervaldag 100% van het kapitaal2 terugbetaalt, waarvan de eventuele meerwaarde3 gelinkt is aan de evolutie van de Solactive Ethical Europe Climate Care Price index4. In het geval van een daling van de index, loopt uw kapitaal geen risico op de eindvervaldag, behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset NV en/of BNP Paribas SA. De index is samengesteld uit 30 Europese aandelen die grotendeels geselecteerd werden op basis van hun koolstofafdruk en de stevigheid van hun strategie voor energetische omschakeling.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • 10 vaste jaarlijkse coupons3 of 1 variabele coupon op de eindvervaldag3 (gelinkt aan de positieve prestatie van de Solactive Ethical Europe Climate Care Price index), naargelang de Emittent de omschakeling al dan niet activeert

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 23/09/2026)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief instapkosten van 2%) 
 • Inschrijvingsperiode: van 08/08 tot 09/09/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Wordt tweemaal per maand meegedeeld en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: dubbel kredietrisico van de Emittent, SecurAsset SA, van BNP Paribas Fortis NV, met name uit hoofde van het in deposito geven van een deel van de fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van de gestructureerde obligaties bij laatstgenoemde en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van eventuele coupons voortvloeiend uit het contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product schommelt in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: de uiteindeljk behaalde prestatie op de eindvervaldag kan lager liggen dan de prestatie van de Solactive Ethical Europe Climate Care Price index - risico verbonden aan de index: de Solactive Ethical Europe Climate Care Price is een index die recent werd gecreëerd. Hij vertoont bijgevolg een beperkte historiek - vroegtijdige terugbetaling mogelijk: in het geval van overmacht kunnen de gestructureerde verplichtingen vroegtijdig terugbetaald worden aan hun marktwaarde verminderd met de mogelijke kosten voor de Emittent.

Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de gestructureerde obligaties en de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1. Rating BNP Paribas Fortis NV per 13/07/2016 : Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per 13/07/2016 : Standard & Poor's A+ (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze commerciële fiche gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.
4. De belegger ontvangt de dividenden niet die uitgekeerd worden door de aandelen van de index. De dividenden worden evenmin herbelegd in de index.

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie