(U bent niet aangemeld)

Deze internetpagina dateert van 12/05/2017. Wijziging van de pagina daterend van 08/05/2017, meer bepaald de sectie “Dubbel kredietrisico”. Die refereerde onterecht naar een storting van BNP Paribas Fortis in plaats van naar een inschrijving in een Note, uitgegeven door BNP Paribas Fortis, om een terugbetaling van het kapitaal toe te laten op vervaldag.

SecurAsset (LU) Switch-to-bond 06/2025

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A/A2/A+

  

 

Met SecurAsset (LU) Switch-to-bond 06/2025, belegt u in een product dat op eindvervaldag 100% van het kapitaal2 terugbetaalt, waarvan de eventuele meerwaarde3 gelinkt is aan de evolutie van de Solactive European Deep Value Select 50 Price index4. In het geval van een daling van de index, loopt uw kapitaal geen risico op de eindvervaldag, behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset NV en/of BNP Paribas SA. De Index werd gekozen omwille van haar selectie die gebaseerd is op de fundamentele analyse en legt de klemtoon op de intrinsieke waarde van de ondernemingen. De belegger geniet niet van de dividenden uitgekeerd door de aandelen van de index.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A/A2/A+)
 • Belegging op lange termijn: 8 jaar
 • 8 vaste jaarlijkse coupons3 of 1 variabele coupon op de eindvervaldag3 (gelinkt aan de positieve prestatie van deSolactive European Deep Value Select 50 Price index), naargelang de Emittent de omschakeling al dan niet activeert
 • Indien de Emittent zou beslissen over te gaan tot de omschakeling, zal hij die waarschijnlijker doen in geval van sterke stijging van de Index en op het einde van de periode

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 16/06/2026)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief instapkosten van 2%) 
 • Inschrijvingsperiode: van 08/05/2017 tot 02/06/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 30% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 1300€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Wordt tweemaal per maand meegedeeld en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - dubbel kredietrisico : van SecurAsset SA, de emittent, en van BNP Paribas Fortis SA, enerzijds wat betreft de terugbetaling van de Notes van BNP Paribas Fortis SA onderschreven door de emittent in het kader van deze uitgifte en anderzijds wat betreft de betaling van eventuele coupons door BNP Paribas SA via een contract dat afgesloten werd met SecurAsset SA. - risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product schommelt in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: de uiteindeljk behaalde prestatie op de eindvervaldag kan lager liggen dan de prestatie van de Solactive Ethical Europe Climate Care Price index - risico verbonden aan de index: de Solactive European Deep Value Select 50 Price index is een index die recent werd gecreëerd. Hij vertoont bijgevolg een beperkte historiek - vroegtijdige terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht die het handhaven van de gestructureerde obligaties eindelijk onmogelijk maakt, kan gestructureerde obligaties afgelost worden. Het bedrag van de aflossing zal gelijk zijn aan het bedrag dat volgt uit de liquidatie van de activa gehouden in het compartiment gecreëerd voor de toepassing van deze uitgifte (deze waarde is gelijk aan de marktwaarde van de gestructureerde obligaties).

Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de gestructureerde obligaties en de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1. Rating BNP Paribas Fortis NV per 02/05/2017 : Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per  02/05/2017 : Standard & Poor's A+ (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze commerciële fiche gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
4. De belegger ontvangt de dividenden niet die uitgekeerd worden door de aandelen van de index. De dividenden worden evenmin herbelegd in de index.

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie