(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 08/04/2016, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Step-Up 04/2026

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis NV1 A+/A2/A+

  

 

Met SecurAsset (LU) Step-Up 04/2026, belegt u in een product dat op eindvervaldag 100% van het kapitaal2 terugbetaalt, bovenop een jaarlijkse coupon3, die jaar na jaar stijgt en waarvan de waarde op voorhand gekend is.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A+/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • 10 jaarlijkse coupons3 waarvan de waarde jaarlijks toeneemt en op voorhand gekend is

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 22/04/2026)
 • Bedrag: vanaf 100€  
 • Inschrijvingsperiode: van 07/03 tot 08/04/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: niet van toepassing
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen, vanaf 1 januari 2016) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,40%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - dubbel kredietrisico van de Emittent, SecurAsset SA, van BNP Paribas Fortis NV, met name uit hoofde van het in deposito geven van een deel van de fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van de gestructureerde obligaties bij laatstgenoemde en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van eventuele coupons voortvloeiend uit het contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product schommelt in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt – vervroegde terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht, kunnen de gestructureerde obligaties vervroegd worden terugbetaald tegen hun marktwaarde verminderd met de eventuele kosten van de Emittent.

Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de gestructureerde obligaties en de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis NV per 1/03/2016: Standard & Poor's A+ (negatieve CreditWatch outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook). Rating BNP Paribas SA per 1/03/2016: Standard & Poor's A+ (negatieve CreditWatch outlook), Moody's A1 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2 Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie