(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 04/03/2016, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis NV1 A+/A2/A+

  

 

Met SecurAsset (LU) Multi-Funds 03/2026 geniet u van de prestaties van 3 gediversifieerde fondsen, zonder risico op kapitaalverlies2 in geval van daling van de waarde van deze fondsen, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV. Het product biedt u namelijk de mogelijkheid om 10 variabele jaarlijkse coupons van maximaal 4,00%3 te ontvangen die gekoppeld zijn aan de evolutie van de prestaties van een korf van fondsen.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A+/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • 10 variabele jaarlijkse coupons van maximaal 4,00%3

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 18/03/2026)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 01/02 tot 04/03/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen, vanaf 1 januari 2016) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - dubbel kredietrisico: van SecurAsset SA, de Emittent, van BNP Paribas Fortis NV, met name uit hoofde van het in deposito geven van de fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van het product bij laatstgenoemde en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van de eventuele coupons in het kader van een contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het effect: de prijs van het product schommelt onder invloed van verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de fondsen, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: de jaarlijkse coupons bedragen maximaal 4,00%, ook als de gemiddelde prestatie op jaarbasis van de korf van fondsen voor het jaar in kwestie groter is - risico met betrekking tot fondsen: indien zich enige gebeurtenis voordoet, kan de Berekeningsagent overgaan tot een aanpassing, een vervanging van de onderliggende fondsen, of de emittent vragen om over te gaan tot de terugbetaling op de eindvervaldag van minimaal 100% van de nominale waarde van de gestructureerde obligaties.

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de gestructureerde obligaties aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die daarin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis NV per 1/01/2016: Standard & Poor's A+ (negatieve CreditWatch outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook). Rating BNP Paribas SA per 1/01/2016: Standard & Poor's A+ (negatieve CreditWatch outlook), Moody's A1 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2 Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie