(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 31/12/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A+/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Multi-Funds 01/2024, geniet u van een deel van de performance van 3 solide fondsen, zonder risico op kapitaalverlies in geval van daling van de waarde van deze fondsenbehoudens faillissement en/of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA . Het is namelijk zo dat het product u de mogelijkheid biedt 8 variabele jaarlijkse coupons te ontvangen2 die gekoppeld zijn aan de evolutie van de prestaties van een mandje fondsen op voorwaarde dat de gemiddelde performance hoger is dan 8,70%.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A+/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
 • 8 variabele jaarlijkse coupons2 

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 15/01/2024)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 30/11 tot 31/12/2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 25% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Inventariswaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Unitary Prospectus, met name: het dubbele kredietrisico als gevolg van de bewaring van de fondsen door BNP Paribas Fortis SA en als gevolg van de eventuele door BNP Paribas SA betaalde coupons; het risico op prijsschommelingen van het effect naargelang de verschillende marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de onderliggende fondsen, de evolutie van de rente en de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis SA en BNP Paribas SA; het liquiditeitsrisico bij verkoop van het product voor de vervaldatum tegen de marktvoorwaarden die gelden op het moment van de verkoop; het risico op beperkte prestaties aangezien 92% van de gemiddelde waarde van de onderliggende fondsen jaarlijks wordt vastgesteld en het startniveau niet jaarlijks wordt aangepast, wat ongunstig kan zijn voor de belegger; het risico met betrekking tot de fondsen: wanneer zich een gebeurtenis voordoet, kan de Berekeningsagent een aanpassing doorvoeren, het onderliggende fonds vervangen of de Emittent verzoeken om op de vervaldatum ten minste 100% van de nominale waarde van de gestructureerde obligaties terug te betalen.

Beleggers moeten kennisnemen van het volgende document alvorens in dit financiële product te beleggen:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis SA per 01/11/2015 : Standard & Poor's A+ (negatieve outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
3. Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA (emittent) en/of BNP Paribas Fortis nv. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie