(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 09/07/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Money 08/2019

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas SA

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) MONEY 08/2019 belegt u in een product gelinkt aan deviezen uit groeilanden, dat u een jaarlijkse coupon van minimum 0,50% biedt tijdens de eerste 5 jaren en een eventuele 6e coupon op de vervaldag.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA
  • Belegging op middellange termijn: 6 jaar 
  • 5 jaarlijkse coupons van 0,50% of 2,50% op basis van de prestaties van de korf 
  • Een zesde coupon op de vervaldag gelijk aan de positieve prestatie van de korf
  • Een korf die bestaat uit 4 deviezen afkomstig uit groeilanden, zodat u kunt profiteren van de economische groei van deze landen via de evolutie van hun munt. De deviezen in de korf zijn de Braziliaanse real, de Russische roebel, de Indische roepie en de Turkse lire. 

Kenmerken:

  • Looptijd: 6 jaar (vervaldag op 09/08/2019)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ 

SecurAsset (LU) Money 08/2019 in detail:

De 6 coupons* zijn afhankelijk van de prestatie van een korf met deviezen afkomstig uit groeilanden**. Elk jaar wordt op de observatiedatum voor de 4 deviezen in de korf de evolutie berekend ten opzichte van hun startwaarde. De prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de 4 evoluties.

Tijdens de eerste 5 jaren:

  • Is de prestatie van de korf op de observatiedatum positief, dan ontvangt de belegger dat jaar een coupon van 2,50%.
  • Is de prestatie van de korf op de observatiedatum negatief of nul, dan ontvangt de belegger dat jaar een coupon van 0,50%.

Op de vervaldag ontvangt de belegger bovenop 100% van het kapitaal, ook een laatste coupon gelijk aan de positieve prestatie van de korf. Als de prestatie van de korf negatief is, dan ontvangt de belegger geen coupon voor het laatste jaar. 


* Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Minimum actuarieel rendement: 0,08% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing).
** Samenstelling van de aandelenkorf: zie Final Terms (Engels) of rubriek "tecnische gegevens" in de Commerciële fiche (Nederlands).

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Commerciële fiche (Nederlands)

 

 

 

Beleggersprofiel

 

 

 

 

 

 

Type belegging: gestructureerde obligatie (met obligatie wordt een Note naar Engels recht bedoeld). Door op dit effect in te tekenen, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt om u op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal exclusief kosten terug te betalen en u de eventuele jaarlijkse coupons uit te keren. Bij faillissement van of wanbetaling door de uitgever (SecurAsset SA) en/of BNP Paribas SA (meer bepaald als gevolg van het in depot geven van de sommen uit de verkoop) loopt u het risico het geld waarop u recht hebt niet te ontvangen en het belegde kapitaal te verliezen. Door in te schrijven op dit product nemen de beleggers dus een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en op BNP Paribas SA.

Risicoklasse bpost bank: 2 op een schaal gaande van 1 (zwak risico) tot 4 (middelmatig risico). bpost bank ontwikkelde een eigen risico-indicator gebaseerd op de manier waarop het rendement wordt berekend en op het type en de volatiliteit van de onderliggende waarden. Meer info over deze risico-indicator vindt u hier. Een eventuele wijziging van de risicoklasse zal hier meegedeeld worden.

Doelgroep: deze gestructureerde obligatie richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om de voordelen en risico's van een belegging in dit product voor hun financiële situatie te kunnen inschatten, meer bepaald doordat ze vertrouwd zijn met de aandelen van de korf en de rentevoeten.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie