(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A/A2/A+

  

 

Met SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026 belegt u in een product dat op de eindvervaldag 100% van het kapitaal terugbetaalt2 en waarvoor u elk jaar een variabele coupon ontvangt waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 503 Price. Bij een daling van de index loopt uw kapitaal geen gevaar op de eindvervaldag, behoudens faillissement of risico van faillissement van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA en/of BNP Paribas SA. De index is samengesteld uit 50 Europese aandelen met een historisch lage5 volatiliteit4 en het vermogen om dividend uit te keren volgende maand. De belegger geniet niet van de dividenden uitgekeerd door de aandelen van de index.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag4 behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • Een jaarlijkse variabele coupon gekoppeld aan de positieve performance van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price en begrensd op maximaal 3,5% per jaar

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 18/11/2026)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief instapkosten van 2%) 
 • Inschrijvingsperiode: van 10/10 tot 04/11/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Wordt tweemaal per maand meegedeeld en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

We vestigen uw aandacht op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name - dubbelkredietrisico : op SecurAsset SA, de Emittent, op BNP Paribas Fortis SA met name uit hoofde van het deposito van
fondsen afkomstig uit de commercialisering van het product bij laatstgenoemde en op BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van de eventuele coupons via een contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling
van het product
:de prijs van het product zal schommelen naargelang verschillende marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de onderliggende index, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico
van BNP Paribas Fortis SA en van BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico : de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties : de belegger krijgt een jaarlijkse
coupon van maximaal 3,5% ook al is de jaarlijkse performance van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price voor het jaar in kwestie hoger - risico gekoppeld aan de index : iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk
50 Price is een recent gecreëerde index met bijgevolg een beperkte historiek - vervroegde terugbetaling mogelijk : in geval van overmacht kunnen de afgeleide instrumenten vervroegd worden terugbetaald tegen de
marktwaarde ervan.

Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de gestructureerde obligaties en de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis NV per 23/08/2016: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per 23/08/2016: Standard & Poor's A+ (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis SA. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.
4. De belegger ontvangt de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index niet. De index wordt berekend zonder herbelegging van dividend.
5. Bron: iSTOXX: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENDLRP (per 23/08/2016)

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie