(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A/A2/A+

  

 

SecurAsset (LU) Brands Europe 12/2026 is een beleggingsproduct waarmee de belegger op de vervaldatum 100% van het kapitaal terugkrijgt2. De eventuele winst hangt af van de evolutie van de Solactive BrandFinance® European Leaders Select 30-index, die is samengesteld uit dertig Europese bedrijven met een sterk merk, die geselecteerd worden in samenwerking met BrandFinance®, een specialist in merkwaardering.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • Eén variabele coupon op de vervaldatum3, waarvoor geen plafond geldt en die afhangt van de positieve gemiddelde prestatie van de Solactive BrandFinance® European Leaders Select 30-index (berekening: het gemiddelde van de koersen die maandelijks worden vastgesteld in de laatste 31 maanden van de looptijd van het product minus het gemiddelde van de koersen die maandelijks werden vastgesteld in de eerste zeven maanden van de looptijd van het product).

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 23/12/2026)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief instapkosten van 2%) 
 • Inschrijvingsperiode: van 07/11/2016 tot 09/12/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Wordt tweemaal per maand meegedeeld en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risico's die vermeld staan in het Basisprospectus. Het betreft in het bijzonder:een dubbel kredietrisico, met name van de Emittent SecurAsset SA, van BNP Paribas Fortis nv uit hoofde van het deposito van de opbrengst van de verkoop van het product bij laatstgenoemde instelling en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van de eventuele coupons via een met SecurAsset SA afgesloten contract; een risico op prijsschommelingen van het product: de prijs van het product schommelt in functie van verschillende marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de onderliggende index, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis nv en BNP Paribas SA; liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties zullen niet aan een gereglementeerde markt noteren; risico op een beperkt rendement: de gemiddelde prestatie van de Solactive BrandFinance® European Leaders Select 30-index is gelijk aan het gemiddelde van de koersen die maandelijks worden vastgesteld in de laatste 31 maanden van de looptijd van het product minus het gemiddelde van de koersen die maandelijks worden vastgesteld in de eerste zeven maanden van de looptijd van het product. Het op die manier berekende rendement zal dus afwijken van het rendement van de index dat berekend wordt als het verschil tussen de eind- en de beginkoers van de index; aan de index verbonden risico: de Solactive BrandFinance® European Leaders Select 30-index werd pas onlangs geïntroduceerd en heeft dus een beperkt trackrecord; een risico op vervroegde terugbetaling: in geval van overmacht, kan gestructureerde obligaties afgelost worden. Het bedrag van de aflossing zal gelijk zijn aan het bedrag dat volgt uit de liquidatie van de activa gehouden in het compartiment gecreëerd voor de toepassing van deze uitgifte (deze waarde is gelijk aan de marktwaarde van de gestructureerde obligaties). 

Beleggers wordt verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie van de gestructureerde obligaties op te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om al dan niet in de gestructureerde obligaties te beleggen, te
nemen op basis van alle informatie die daarin is opgenomen. De Juridische Documentatie omvat de volgende documenten:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating van BNP Paribas Fortis nv op 20/10/2016: Standard & Poor's A (vooruitzicht: stabiel), Moody's A2 (vooruitzicht: stabiel), Fitch Ratings A+ (vooruitzicht: stabiel). Rating van BNP Paribas SA op 20/10/2016: Standard & Poor's A (vooruitzicht: stabiel), Moody's A1 (vooruitzicht: stabiel), Fitch Ratings A+ (vooruitzicht: stabiel).
2. Behoudens faillissement of dreigend faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis nv. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, dus € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of dreigend faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie