(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Global Select 05/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA1 A/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Global Select 05/2021 belegt u in een product dat op de eindvervaldag2 minimaal 90% van het kapitaal terugbetaalt en waarmee u geniet van een variabele meerwaarde waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de STOXX® Global Select 100 Price-index. Zo deelt u in de prestatie van wereldwijde aandelen die geselecteerd worden op basis van hun vermogen om hoge dividenden uit te keren en van hun lage volatiliteit 4 5, terwijl uw risico op kapitaalverlies beperkt blijft tot 10%. De belegger geniet niet van de dividenden die de aandelen van de Index uitkeren.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van 90% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag, behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA (A/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: 4 jaar 
 • Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de slotprestatie van de index, gelimiteerd tot 40%.
Indien de slotniveau op de laatste observatiedatum:

 • Beduidend lager is dan zijn oorspronkelijke niveau: de belegger lijdt een kapitaalverlies dat gelijk is aan de daling van de index met een limiet van -10%. Bijgevolg recupereert hij op de eindvervaldag minimaal 90% van het kapitaal2
 • Hoger is dan of gelijk is aan zijn oorspronkelijke niveau: de belegger ontvangt het volledige kapitaal en een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de prestatie van de index, met een limiet van 40%, ofwel een terugbetaling op de eindvervaldag die maximaal gelijk is aan 140% van het kapitaal. De waarschijnlikheid van het hebben van een maximal coupon van 40% is laag.
Om meer details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg  de commerciële fiche.


Kenmerken:
 

 • Looptijd: 4 jaar (vervaldag op 19/05/2021)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 10/04/2017 tot en met 05/05/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Uitstapkosten tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing :30% op de meerwaarde (stelsel van toepassing op privébeleggers in België, behoudens wetswijzigingen)
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max1600€)
 • Commissies (inbegrepen in de verkoopprijs): commissies voor een maximaal jaarlijks bedrag dat het equivalent is van 0,60% incl. btw van het bedrag van de emissie worden uitbetaald aan de distributeur in het kader van de distributie van de afgeleide instrumenten. Die distributiecommissies zijn reeds verrekend in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die worden ingehouden door de Uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de uitgifteprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken. 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die opgenomen zijn in het Basisprospectus, met name - dubbel kredietrisico: van SecurAsset SA, de Emittent, van BNP Paribas Fortis SA met name in het kader van het deposito van fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van het product bij laatstgenoemde, en van BNP Paribas SA in het kader van de betaling van de eventuele meerwaarde via een contract dat werd afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product zal schommelen in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de evolutie van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis SA en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de afgeleide instrumenten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: de belegger zal een meerwaarde ontvangen van maximaal 40%, zelfs wanneer het rendement van de STOXX® Global Select 100 Price-index op de laatste vaststellingsdatum 40%3 afsluit dan zijn oorspronkelijke niveau - risico betreffende de index: de index STOXX® Global Select 100 Price is een onlangs gecreëerde index met een beperkte historiek - vervroegde terugbetaling mogelijk: de afgeleide instrumenten kunnen in geval van overmacht die het handhaven van de afgeleide instrumenten eindelijk onmogelijk maakt vervroegd worden terugbetaald. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zal gelijk zijn aan het bedrag dat afkomstig is van de vereffening van de activa die worden aangehouden in het compartiment dat ten behoeve van deze emissie werd gecreëerd (waarbij deze waarde het equivalent zal zijn van de marktwaarde van de afgeleide instrumenten).

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de afgeleide instrumenten aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in de afgeleide instrumenten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die daarin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis NV per 30/03/2017: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook). Rating BNP Paribas SA per 30/03/2017: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A1 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2 Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. 
4. De belegger ontvangt de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index niet. De index wordt berekend zonder herbelegging van dividend.
5. Bron: https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA0252 (per 30/03/2017)

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument