(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Flexible Funds 09/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA1 A/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Flexible Funds 09/2021 belegt u in een product dat op de eindvervaldag minstens 90% van het kapitaal terugbetaalt2 en waarvan de eventuele meerwaarde2 gekoppeld is aan de evolutie van de index BNP Paribas MSB - Allocation Fund Stars. Als de index daalt loopt uw kapitaal risico op de eindvervaldag, met een beperking van 10% verlies, behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA. Deze index is samengesteld uit 4 gerenommeerde flexibele fondsen die in partnerschap met Morningstar zijn geselecteerd en uit een monetair fonds.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van minimaal 90% op de eindvervaldag2, behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: maximaal 5 jaar 
 • 1 variabele coupon op de eindvervaldag3 waarvan het bedrag gekoppeld is aan het rendement van de index BNP Paribas MSB – Allocation Fund Stars en die niet beperkt is (zoals die berekend wordt en waarbij als slotniveau van de index 96% wordt genomen van het gemiddelde van de laatste 19 maandelijkse niveaus ; rekening houdend met de mechanismen die inherent zijn aan het product, zal de belegger een coupon ontvangen, maar enkel wanneer het rendement van de index vóór toepassing van de factor 96% minstens 4,17% bedraagt)

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: maximum 5 jaar (vervaldag op 23/09/2021)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 08/08 tot 09/09/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Uitstapkosten tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 800€)
 • Commissies: (inbegrepen in de verkoopprijs): er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de afgeleide instrumenten. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - risico op kapitaalverlies op de eindvervaldag, dat kan oplopen tot 10% indien de Solactive Eurozone Exporters Efficient Price index negatief presteert - dubbel kredietrisico van SecurAsset SA, de Emittent, van BNP Paribas Fortis NV, met name uit hoofde van het in deposito geven van de fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van het product bij laatstgenoemde en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van de eventuele coupons in het kader van een contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het effect: de prijs van het product schommelt onder invloed van verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de afgeleide instrumenten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: bij vervroegde terugbetaling kan het behaalde rendement lager liggen dan dat van de Solactive Eurozone Exporters Efficient Price index - risico verbonden aan de index: de Solactive Eurozone Exporters Efficient Price index is een index die recent werd gecreëerd en waarvoor bijgevolg beperkte historische gegevens beschikbaar zijn - vroegtijdige terugbetaling mogelijk: in het geval van overmacht kunnen de afgeleide instrumenten vroegtijdig terugbetaald worden aan hun marktwaarde verminderd met de mogelijke kosten voor de Emittent.

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de afgeleide instrumenten aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in de afgeleide instrumenten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die daarin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis SA per 13/07/2016: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per 13/07/2016: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2. Elke verwijzing naar de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag dient te worden begrepen behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in dit document gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Elke verwijzing naar de coupons dient te worden begrepen behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De coupons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument