(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Europe Select 09/2022

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan Notes bij BNP Paribas Fortis NV1 A/A2/A+.

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Europe Select 09/2022 belegt u in een product dat op de eindvervaldag minimaal 90% van het kapitaal terugbetaalt2 en waarvoor u op de eindvervaldag een variabele meerwaarde ontvangt waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de STOXX Europe Select 50 Price EUR-index. Zo neemt u deel aan de prestatie van Europese aandelen die geselecteerd zijn op basis van hun vermogen om hoge dividenden uit te keren en van hun lage volatiliteit4 5, waarbij uw risico op kapitaalverlies beperkt wordt tot 10%. De belegger ontvangt geen dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van 90% van het kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA en/of faillisement, risico op faillissement of ontbinding van BNP Paribas Fortis SA (A/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: 5 jaar 
 • Op de eindvervaldag een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de slotprestatie van de index, binnen een limiet van 40%5.
Indien de slotniveau op de laatste observatiedatum:

 • Beduidend lager is dan zijn oorspronkelijke niveau: de belegger lijdt een kapitaalverlies dat gelijk is aan de daling van de index met een limiet van -10%. Bijgevolg recupereert hij op de eindvervaldag minimaal 90% van het kapitaal2
 • Hoger is dan of gelijk is aan zijn oorspronkelijke niveau: de belegger ontvangt het volledige kapitaal en een meerwaarde die gelijk is aan 100% van de prestatie van de index, met een limiet van 40%, ofwel een terugbetaling op de eindvervaldag die maximaal gelijk is aan 140% van het kapitaal3.
Om meer details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg  de commerciële fiche.


Kenmerken:
 

 • Looptijd: 5 jaar (vervaldag op 15/09/2022)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 07/08/2017 tot en met 01/09/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Uitstapkosten tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing :30% op de meerwaarde (stelsel van toepassing op privébeleggers in België, behoudens wetswijzigingen)
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max1600€)
 • Commissies (inbegrepen in de verkoopprijs): commissies voor een maximaal jaarlijks bedrag dat het equivalent is van 0,60% incl. btw van het bedrag van de emissie worden uitbetaald aan de distributeur in het kader van de distributie van de afgeleide instrumenten. Die distributiecommissies zijn reeds verrekend in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die worden ingehouden door de Uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de uitgifteprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken. 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die opgenomen zijn in het Basisprospectus, met name – dubbel kredietrisico: op SecurAsset SA, de Emittent, op BNP Paribas Fortis NV met name uit hoofde van de terugbetaling van de Notes van BNP Paribas SA die onderschreven zijn door de Emittent binnen het kader van deze emissie, en op BNP Paribas SA uithoofde van de betaling van de eventuele coupons via een contract afgesloten met SecurAsset SA- risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product zal schommelen in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de evolutie van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis SA en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de afgeleide instrumenten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - Risico op beperkt prestatie: de belegger zal een meerwaarde ontvangen van maximaal 40%, zelfs wanneer het rendement van de STOXX Europe Select 50 Price EUR-index  op de laatste vaststellingsdatum 40%3 afsluit dan zijn oorspronkelijke niveau - risico betreffende de index: de STOXX Europe Select 50 Price EUR-index  is een onlangs gecreëerde index met een beperkte historiek - vervroegde terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht die het handhaven van de afgeleide instrumenten eindelijk onmogelijk maakt, kunnen de afgeleide instrumenten in geval van overmacht vervroegd worden terugbetaald. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zal gelijk zijn aan het bedrag dat afkomstig is van de vereffening van de activa die worden aangehouden in het compartiment dat ten behoeve van deze emissie werd gecreëerd (waarbij deze waarde het equivalent zal zijn van de marktwaarde van de afgeleide instrumenten).

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de afgeleide instrumenten aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in de afgeleide instrumenten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die daarin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels) & Specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1. Rating BNP Paribas Fortis NV per 17/07/2017: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Voor meer informatie over deze ratings kan u terecht op de sites
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf, https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:6b03c4cd-611d-47ec-b8f1-183c01b51b08/Rating%20Definitions%20-%20March%2017%202017.pdf en https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352
Rating BNP Paribas SA per 17/07/2017: Standard & Poor's A+ (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2. Behalve in geval van faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of faillissement, risico van faillissement of ontbinding van BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behalve in geval van faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of faillissement, risico van faillissement of ontbinding van BNP Paribas SA. De eventuele meerwaarde is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
4. De belegger ontvangt de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index niet. De index wordt berekend zonder herbelegging van dividend.
5. En in de veronderstelling van een faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA en/of faillissement, risico op faillissement of ontbinding van BNP Paribas Fortis NV of BNP Paribas SA, kan aan de belegger een bedrag worden terugbetaald dat lager is dan het belegd kapitaal. Dit bedrag kan zelfs gelijk zijn aan nul. Voor zover de eventuele coupons betaald worden dankzij een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA, loopt de belegger het risico de eventuele coupon(s) niet te ontvangen in geval van faillissement of dreigend faillissement van BNP Paribas SA
6. Bron: https://www.stoxx.com/document/Indices/Factsheets/2017/May/SXXSEP.pdf per 17/07/2017.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument