(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 31/12/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Autoswitch 01/2020

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA1 A+/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Autoswitch 01/2020, belegt u in een product dat op de eindvervaldag minimaal 90% van het kapitaal terugbetaalt en waarvan de eventuele meerwaarde gekoppeld is aan de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50. Zo deelt u in de prestatie van de geselecteerde Europese aandelen met het oog op het genereren van solide rendementen, terwijl u een beperkt risico op kapitaalverlies neemt. De belegger krijgt geen dividenduitkeringen van de aandelen in de index.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling op de eindvervaldag van minimaal 90% van het kapitaal (exclusief kosten)2, behoudens faillissement en/of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis nv (A+/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: 4 jaar 
 • 3 potentiële jaarlijkse coupons3 of een coupon3 op de eindvervaldag, afhankelijk van de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price
 • Een risico op kapitaalverlies van maximaal 10%

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 4 jaar (vervaldag op 15/01/2020)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 30/11 tot 31/12/2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 25% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 800€)
 • Commissies: (inbegrepen in de verkoopprijs): er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de afgeleide instrumenten. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Inventariswaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Unitary Prospectus, met name: kapitaalrisico of een mogelijk verlies op eindvervaldag tot 10% van het kapitaal in het geval van slechte prestatie van de index - het dubbele kredietrisico als gevolg van de bewaring van de fondsen door BNP Paribas Fortis SA en als gevolg van de eventuele door BNP Paribas SA betaalde coupons; het risico op prijsschommelingen van het effect naargelang de verschillende marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de onderliggende index, de evolutie van de rente en de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis SA en BNP Paribas SA; het liquiditeitsrisico bij verkoop van het product voor de vervaldatum tegen de marktvoorwaarden die gelden op het moment van de verkoop; het risico op beperkte prestaties aangezien het rendement van het product gelijk is aan de gemiddelde maandelijkse prestaties van de index tijdens het laatste jaar dat het product loopt, wat betekent dat het bekomen rendement lager kan liggen dan dat van de index tijdens de voorbije 4 jaar; het risico met betrekking tot de index: wanneer zich een gebeurtenis voordoet met effect op de index, kan de Berekeningsagent een aanpassing doorvoeren, de index vervangen of de Emittent verzoeken om op de vervaldatum ten minste 90% van de nominale waarde van het product terug te betalen.

Beleggers moeten kennisnemen van het volgende document alvorens in dit financiële product te beleggen:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis SA per 01/10/2015 : Standard & Poor's A+ (negatieve outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2 Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%.
3 Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA (emittent) en/of BNP Paribas Fortis SA. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze commerciële fiche gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument