(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Autocall Europe 12/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA1 A/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Autocall Europe 12/2021 belegt u in een product dat op de eindvervaldag minstens 90% van het kapitaal terugbetaalt2 en waarvan de eventuele meerwaarde3 gekoppeld is aan de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price4. In geval van een daling van de index is uw risico op kapitaalverlies beperkt tot 10%. De index is samengesteld uit 50 Europese aandelen met een historisch lage volatiliteit5 en het vermogen om dividend uit te keren volgende maand. De belegger geniet niet van de dividenden uitgekeerd door de aandelen van de index.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van minimaal 90% op de eindvervaldag2, behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: maximaal 5 jaar 
 • Als het product vervroegd wordt terugbetaald, ontvangt de belegger een coupon van 5%3 per afgelopen jaar en 100% van het kapitaal2. Anders ontvangt de belegger op: 
  • Als prestatie van de index positieve is,de eindvervaldag een variabele coupon3 gelinkt aan de positieve prestatie van de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price-index en 100% van het kapitaal2.
  • Als de prestatie van de index negatief is, lijdt de belegger een kapitaalverlies ten belope van de prestatie van de index, met een maximum van 10%
   De kans op een vervroegde terugbetaling is klein.

Voor alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg  de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: maximum 5 jaar (vervaldag op 23/12/2021)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 07/11/2016 tot 09/12/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Uitstapkosten tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 800€)
 • Commissies: (inbegrepen in de verkoopprijs): er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de afgeleide instrumenten. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - risico op kapitaalverlies op de eindvervaldag, dat kan oplopen tot 10% indien de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price-index negatief presteert - dubbel kredietrisico van SecurAsset SA, de Emittent, van BNP Paribas Fortis NV, met name uit hoofde van het in deposito geven van de fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van het product bij laatstgenoemde en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van de eventuele coupons in het kader van een contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het effect: de prijs van het product schommelt onder invloed van verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de afgeleide instrumenten worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: bij vervroegde terugbetaling kan het behaalde rendement lager liggen dan dat van de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price-index - risico verbonden aan de index: de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price-index is een index die recent werd gecreëerd en waarvoor bijgevolg beperkte historische gegevens beschikbaar zijn - vervroegde terugbetaling mogelijk :in geval van overmacht, kan afgeleide instrumenten afgelost worden. Het bedrag van de aflossing zal gelijk zijn aan het bedrag dat volgt uit de liquidatie van de activa gehouden in het compartiment gecreëerd voor de toepassing van deze uitgifte (deze waarde is gelijk aan de marktwaarde van de afgeleide instrumenten).

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische Documentatie met betrekking tot de afgeleide instrumenten aan te vragen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in de afgeleide instrumenten te beleggen te overwegen in het licht van alle informatie die daarin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis NV per 20/10/2016: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook). Rating BNP Paribas SA per 20/10/2016: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A1 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2 Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.
4. De belegger ontvangt de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index niet. De index wordt berekend zonder herbelegging van dividenden.
5. De volatiliteit is een maatstaf van de onzekerheid met betrekking tot de toekomstige waarde van een financieel instrument. Algemeen beschouwd, hoe hoger de volatiliteit van een instrument is, hoe meer risico het instrument inhoudt.
 

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument