(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Autocall Europe 02/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA1 A+/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Autocall Europe 02/2021, belegt u in een product dat op eindvervaldag minstens 90% van het kapitaal2, terugbetaalt, waarvan de eventuele meerwaarde3 gelinkt is aan de evolutie van de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price index4. In het geval van een daling van de index, is het risico op kapitaalverlies bepert tot 10%. De index is samengesteld uit 50 Europese aandelen met een historisch lage volatiliteit56.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling op de eindvervaldag van minimaal 90% van het kapitaal (exclusief kosten)2, behoudens faillissement en/of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis nv (A+/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: 5 jaar 
 • het product vervroegd wordt terugbetaald, ontvangt de belegger een coupon van 5%3 per afgelopen jaar en 100% van het kapitaal2. Anders ontvangt de belegger, op de eindvervaldag, 1 variabele coupon3 gelinkt aan de positieve prestatie van de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price index en 100% van het kapitaal2.
 • Als de prestatie van de index negatief is, een verlies gelijk aan de prestatie van de index beperkt tot 10%.

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: maximum 5 jaar (vervaldag op 12/02/2021)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 04/01 tot 29/01/2016 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 27% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 800€)
 • Commissies: (inbegrepen in de verkoopprijs): er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de afgeleide instrumenten. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - risico op kapitaalverlies op de eindvervaldag, dat kan oplopen tot 10%: in het geval de iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price index negatief presteert - dubbel kredietrisico van de Emittent, SecurAsset SA, van BNP Paribas Fortis NV, met name uit hoofde van het in deposito geven van een deel van de fondsen die afkomstig zijn van de commercialisering van de gestructureerde obligaties bij laatstgenoemde en van BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van eventuele coupons voortvloeiend uit het contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product schommelt in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de onderliggende index, van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties: de uiteindeljk behaalde prestatie op de eindvervaldag kan lager liggen dan de prestatie van de Solactive European Deep Value Select 50 Price index - risico verbonden aan de index: de Solactive European Deep Value Select 50 Price is een index die recent werd gecreëerd. Hij vertoont bijgevolg een beperkte historiek.

Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de Afgeleide instrumenten en de beslissing om in de Afgeleide instrumenten te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis NV per 1/12/2015 : Standard & Poor's A+ (negative CreditWatch outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per 1/12/2015 : Standard & Poor's A+ (negative CreditWatch outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2 Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze commerciële fiche gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3 Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%.
4 De belegger ontvangt de dividenden niet die uitgekeerd worden door de aandelen van de index. De dividenden worden evenmin herbelegd in de index
5 De volatiliteit is een maatstaf van de onzekerheid met betrekking tot de toekomstige waarde van een financieel instrument. Algemeen beschouwd, hoe hoger de volatiliteit van een instrument is, hoe meer risico het instrument inhoudt.
6 Bron: iSTOXX: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=ENDLRP (per 22/12/2015)

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument