(U bent niet aangemeld)

Saldoverzekering

Je rekeningen verzekeren om je gezin te beschermen 

Geïnteresseerd?

Je rekeningen verzekeren, dat doe je niet voor jezelf, maar voor de mensen die je liefhebt. Zo vermijd je dat ze financiële problemen krijgen mocht er je iets overkomen.

Sterke punten:

 • Een financiële ruggensteun voor uw nabestaanden
 • Kan een mogelijk negatief saldo compenseren1
 • Voor zicht- en spaarrekeningen
 • Geen medisch onderzoek of attest nodig 
 • Slechts 3,50€/jaar per rekening (inclusief kosten en belastingen)
 • Gratis voor de Jongerenrekening

De saldoverzekering is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat bpost bank bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Die aansluiting is facultatief en eindigt met name automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte risico's

Dekking tegen overlijden door ongeval

 • Worden met name beschouwd als ongeval: een val, een verkeersongeval, verdrinking
 • In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde

De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

De voornaamste niet-gedekte risico's

Overlijden als gevolg van:

 • een interne medische oorzaak
 • een opzettelijke daad van de begunstigde of een daad op zijn initiatief
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord
 • een staat van alcoholintoxicatie

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of onderaan deze pagina.

De Saldoverzekering in detail:

In geval van overlijden als gevolg van een ongeval ontvangt uw gezin een vergoeding* die berekend wordt op basis van het saldo van de verzekerde rekening** op de dag vóór het ongeval:

 • minstens 1250€, zelfs indien het saldo van de zichtrekening negatief was.
 • tot 25.000€ per rekening, met een maximum van 50.000€ voor alle verzekerde rekeningen samen. 

Een welkome hulp in moeilijke tijden, waarmee een eventueel negatief saldo van uw zichtrekening kan worden aangezuiverd. Zeker omdat in dat geval de minimum vergoeding van 1250€ wordt verhoogd met een aanvullende vergoeding van 1250€ per kind***. 

* Eventueel zal de vergoeding worden gedeeld door het aantal cotitularissen van de verzekerde rekening..
** Met uitzondering van de Jongerenrekening, waarbij de Saldoverzekering de begunstigde een vergoeding van 2.500€ uitbetaalt in geval van overlijden van de verzekerde bij een ongeval. Dit bedrag wordt verdubbeld in geval van overlijden van de vader en de moeder bij hetzelfde ongeval.
*** Voor zover dat kind de dag vóór het ongeval minder dan 18 jaar oud was of begunstigde was van wettelijke kinderbijslag.

Wilt u meerdere rekeningen verzekeren, dan dient u voor elke rekening een Saldoverzekering te onderschrijven. De vergoedingen van de verzekerde rekeningen kunnen worden samengevoegd tot een maximum van 50.000€ voor alle rekeningen samen.

Het volstaat dat u (co)titularis bent van een zichtrekening of een Spaarrekening van bpost bank om op de Saldoverzekering te kunnen intekenen. U hebt geen medisch onderzoek of attest nodig en bent na de inschrijving meteen verzekerd.

Aanvullende producten:

Een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Bovenop het verdriet komen er bovendien al snel financiële problemen. Weet dat er bijkomende oplossingen bestaan om die extra zorgen voor uw gezin te beperken.

Security for Family

Nuttige info en diensten:

Algemene voorwaarden 
Tarieven

 

 

 

 

1 Indien een verzekerde zicht- of spaarrekening de dag vóór het ongeval een debetsaldo vertoonde, bedraagt de vergoeding automatisch het forfaitaire minimumbedrag van 1250€. Deze vergoeding wordt verhoogd met een aanvullend forfaitair bedrag van 1250€ per kind van de verzekerde, voor zover dat kind de dag vóór het ongeval minder dan 18 jaar oud was of begunstigde was van wettelijke kinderbijslag.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, btw BE 0456.038.471, erkend onder FSMA-nr. 16.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Er bestaat geen informatiefiche voor dit product.

 

Afdrukken