(U bent niet aangemeld)

Postbudget     

 

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 01/07/2017. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Een permanente geldreserve

 

 

Een geldreserve waarvan u op eender welk moment gebruik kunt maken, dat is een hele geruststelling. Zo kunt u makkelijker het hoofd bieden aan grote of onverwachte uitgaven.

Sterke punten:

  • Permanente geldreserve gekoppeld aan een betaalkaart.
  • Gespreide terugbetaling.
  • U betaalt enkel interesten op de opgenomen bedragen.
  • Geruststellend: u beschikt altijd over een geldreserve.
  • U kunt de terugbetaling tweemaal per jaar uitstellen.

Postbudget, in detail:

 • U bepaalt zelf welke geldreserve u nodig hebt: van 1.000 tot 5.000€.*
 • In de loop der jaren veranderen onze behoeften. Indien het gekozen bedrag niet langer volstaat, kunt u altijd een hogere kredietlimiet aanvragen.

* Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit.

Elke maand ontvangt u een rekeningafschrift van uw Postbudget geldreserve. U vindt er de details van uw verrichtingen (bedrag en datum) en het resterende saldo.

 • U dient maandelijks slechts 5.6% van het nog verschuldigde bedrag terug te betalen. De terugbetaling gebeurt de eerste werkdag van de maand door een automatische afschrijving van uw zichtrekening.
 • Indien uw budget het toelaat, kunt u altijd een extra storting doen. Dat kan met het stortingsformulier dat bij het rekeningafschrift zit.
 • Praktisch: per periode van 6 maanden en maximaal 2 maal per jaar kunt u vragen om de terugbetaling van uw maandaflossing uit te stellen. Het volstaat vóór de 15de van de maand een aanvraag in te dienen* om er de maand daarop van te kunnen profiteren.

Geïnteresseerd door de soepele terugbetalingsvoorwaarden van deze kredietformule? Vraag uw Postbudget geldreserve aan

U put uit uw Postbudget reserve wanneer u wilt en zoals het u uitkomt, zonder u te hoeven verantwoorden wat het gebruik betreft.

De Postbudget kaart

 • Betalen. U kunt uw aankopen met uw kaart betalen in de handelszaken die over een Bancontact/Mister Cash of Maestro betalingsterminal beschikken. Kleine uitgaven kunt u ook met Proton betalen.
 • Geld afhalen. U kunt geld afhalen aan de geldautomaten (Bancontact/Mister Cash, Maestro).

Laat uw partner meeprofiteren van het comfort van uw geldreserve en vraag een bijkomende kaart op zijn/haar naam. Beide kaarten hebben dezelfde kredietlimiet: het feit dat u over een tweede kaart beschikt, verandert niets aan het bedrag van de bestaande kredietlijn. Hebt u al een Postbudget geldreserve? Vraag een extra kaart op naam van uw partner.


Geld storten op uw zichtrekening

U kunt in slechts 2 werkdagen geld van uw Postbudget reserve laten overschrijven naar uw zichtrekening:

 • Internet: dankzij de klantenzone MyBudget.
 • Per telefoon: met Postbudget Phone express op 02/508.44.20.
 • Per e-mail: naar postbudget@acred.be met vermelding van uw persoonsgegevens, uw kaartnummer en het gewenste bedrag.
 • Per brief: naar Postbudget, Klantendienst, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, met vermelding van uw persoonsgegevens, uw kaartnummer en het gewenste bedrag.
 • Maandelijks rekeningafschrift. Elke maand ontvangt u een rekeningafschrift van uw Postbudget geldreserve. Het vermeldt de details van uw verrichtingen (bedrag en datum) en het nog verschuldigde bedrag. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
 • Online controle. U kunt de stand van uw Postbudget geldreserve altijd raadplegen via de klantenzone MyBudget of via Postbudget Phone express op 02/508.44.20.

Optionele verzekering
 

In een oogopslag

De Postbudget Verzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door bpost bank. Het is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat Alpha Credit bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Die toetreding is facultatief en eindigt automatisch zodra u 70 jaar bent of vroeger, namelijk als u (gratis) vervroegd opzegt, bij afsluiting van uw Postbudget-kredietopening of als het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte risico's

 • Bij overlijden van de verzekerde, betaling van het openstaande saldo van het Postbudget-krediet op de datum van het overlijden, verhoogd met een bedrag van 750 EUR (als er op het moment van het overlijden een kredietsaldo is)
 • Bij blijvende invaliditeit, betaling van het bedrag van het openstaande saldo van het Postbudget-krediet
 • Bij tijdelijke invaliditeit betaalt de verzekering de maandelijkse aflossingen die tijdens de invaliditeitsperiode vervallen op basis van het aflossingsplan dat van toepassing is op de datum van de ziekte die of het ongeval dat de invaliditeit tot gevolg heeft

De voornaamste niet-gedekte risico's

 • Overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de toetreding
 • Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de toetredingsdatum
 • Invaliditeit als gevolg van een psychische, subjectieve of zenuwaandoening

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of via deze link.

Bijdrage/premie

 • De maandelijkse verzekeringspremie bedraagt slechts per persoon 0,50% (inclusief kosten en belastingen) van het schuldsaldo. De premie gaat op hetzelfde moment van de rekening als de maandelijkse aflossing. 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, btw BE 0456.038.471, erkend onder FSMA-nr. 16.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv. Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0445.781.316, verzekeringsnemer.

Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Er bestaat geen informatiefiche voor dit product.

Is uw Postbudget kaart gestolen? Bent u ze verloren of is ze in de geldautomaat blijven zitten?

 • Bel meteen naar CardStop op 070/344.344 om uw kaart te laten blokkeren. Deze dienst werkt 24 u. per dag en 7 dagen per week.
 • In geval van diefstal of verlies dient u binnen de 24 u. aangifte te doen bij de lokale politie. Zij maken een proces-verbaal op waarvan u een kopie moet krijgen. U bent aansprakelijk voor alle verrichtingen die vóór de aangifte gebeurden, maar het bedrag blijft beperkt tot een maximum van 150€.
 • Verwittig de klantendienst van Postbudget: stuur een e-mail naar postbudget@acred.be of een brief naar Alpha Credit, Klantendienst, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel. Gaat het om een diefstal, vermeld dan het PV-nummer. Zodra de klantendienst op de hoogte is gebracht, zult u binnen de 7 werkdagen een nieuwe kaart thuisgestuurd krijgen.

U kunt uw geheime code altijd wijzigen aan een geldautomaat.

Representatief voorbeeld:

Voor een kredietopening van onbepaalde duur met kaart van 2.500 € bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 12,50% (variabele debetrente: 9,86%, maandelijkse kosten kaart: 0,20% berekend op het openstaande saldo op de facturatiedatum).

Alternatief product:

bpost bank MasterCard

Nuttige info en diensten:

Klantenzone MyBudget
Rentevoeten
Tarieven 

Een vraag?


Per telefoon: 02 508 44 20 of per email: postbudget@alphacredit.be.
 

 

Klantenruimte:

MYbudget

Kredietvorm: kredietopening met kaart. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV (Ravensteinstraat 60/25, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316), kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract. bpost bank treedt op als kredietmakelaar. Fortis Bank NV is kaartuitgever.

POSTBUDGET verzekering - Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel). bpost bank  NV, erkend onder FSMA-nr. 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance.

 

Afdrukken