(U bent niet aangemeld)

Een Lening op Afbetaling is een belangrijk engagement. Mocht er u iets overkomen, zullen uw nabestaanden dan geen problemen hebben om de lening terug te betalen? De Verzekering Lening op Afbetaling dekt u in geval van overlijden of invaliditeit na een ongeval.

In een oogopslag

De Verzekering Lening op Afbetaling is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat bpost bank bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Deze toetreding is facultatief en eindigt op de datum die overeenkomt met de laatst voorziene afbetaling van het vast afbetalingsplan, of eerder wanneer u (gratis) vervroegd opzegt of als het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte risico's

  • Bij overlijden van de verzekerde, aflossing van het nog verschuldigde saldo van de lening op die datum
  • In geval van volledige invaliditeit na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen, betaalt de verzekeraar de maandelijkse aflossingen van het krediet conform de uitvoeringsbepalingen beschreven in de algemene voorwaarden.

De voornaamste niet-gedekte risico's

  • Overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de toetreding
  • Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de toetredingsdatum
  • Invaliditeit als gevolg van een psychische, subjectieve of zenuwaandoening

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of via deze link.

Bijdrage/premie

In ruil van de verzekerde garanties, is een bijdrage voorzien ten koste van de toegetredene, die wordt bepaald in functie van het bedrag, het bedrag en de duur van de lening gelinkt aan de actuele verzekering.
De bijdrage, waarvan het bedrag op het toetredingsformulier vermeld staat, bestaat uit een betaling van een uniek bedrag (belasting inbegrepen).
 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, btw BE 0456.038.471, erkend onder FSMA-nr. 16.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Er bestaat geen informatiefiche voor dit product.