(U bent niet aangemeld)

Definities

Bevek
Compartiment
Gereglementeerde spaarrekening
Instelling voor Collectieve Belegging (ICB's)
Inventariswaarde
Kasbon
Staatsbon
Tak 21
Tak 23
Gestructureerde ObligatieBevek

Een bevek is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Het is een instelling voor collectieve belegging (ICB) die exclusief beheerd wordt in het belang van de investeerders met als doelstelling het investeren in financiële producten. Zijn kapitaal stijgt of daalt in functie van de instap of uitstap van investeerders. Ze kan worden verdeeld in verschillende compartimenten die in verschillende activa beleggen. Economisch gezien is ieder compartiment aldus vergelijkbaar met een afzonderlijk fonds. Er bestaan 2 types van compartimenten:
- distributiecompartiment: deze keren regelmatig een dividend uit;
- kapitalisatiecompartiment: de investeerder beschikt pas na de verkoop van zijn deelbewijzen over zijn investeringsopbrengsten.

Compartiment
Beveks kunnen in compartimenten worden onderverdeeld. Dat betekent dat een bevek kan bestaan uit verschillende soorten effecten, waarbij elk van die effecten overeenkomt met een afzonderlijk deel van de activa van de vennootschap. Bij elke uitgifte van een compartiment wordt voor de investeerders in een prospectus het specifieke beleggingsbeleid voor dat compartiment toegelicht. De investeerder kan de effecten uit één compartiment gemakkelijk en tegen een geringe kostprijs omzetten in effecten van een ander compartiment.

Gereglementeerde spaarrekening
De spaarrekening is een eenvoudig spaarinstrument in euro zonder vervaldag. Het kapitaal is dus op elk moment opvraagbaar. Met een spaarrekening geniet men een basisrente en daarbovenop een getrouwheidspremie. De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend met een rentevoet uitgedrukt op jaarbasis.De basisrente wordt eens per jaar in rekening gebracht. De getrouwheidspremie wordt 4 keer per jaar in rekening gebracht. De gereglementeerde spaarrekening geniet een fiscale vrijstelling. Haar renteopbrengsten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bepaalde limiet die gewijzigd kan worden door de fiscus. In dat geval wordt de maximale basisrente geregeld bij Koninklijk Besluit. De getrouwheidspremie mag niet minder bedragen dan 25% van de maximale basisrente en niet meer dan 50% van de maximale basisrente. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde spaarrekening staan en zijn vervolgens onderhevig aan nieuwe periodes van premieverwerving van telkens twaalf opeenvolgende maanden. De verworvan getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500€ die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar. Deposito's genieten een bescherming ten belope van maximaal 100.000€ door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. De tegemoetkomingen van het beschermingsfonds voor deposito's en ICB's zijn cumuleerbaar.

Instelling voor Collectieve Belegging (ICB's)
ICB's, verzamelnaam voor beleggingsfondsen, bestaan in de vorm van een bevek, bevak of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Een ICB wordt meestal opgericht door een financiële instelling, maar vormt toch een onafhankelijke juridische entiteit. Deze instellingen hebben tot doel het aangetrokken kapitaal collectief te beleggen. Investeren in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Het toezicht op de naleving van die beleggingsregels wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), hetzelfde geldt ook voor de informatieprospectus, die de aankoper van aandelen van het fonds vooraf de gelegenheid biedt zich een beeld te vormen van de risico's verbonden aan de voorgestelde beleggingen. Investeringen in ICB's worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000€ indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB's aanhoudt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het beschermingsfonds.

Inventariswaarde
Bij elke berekening van de inventariswaarde wordt de waarde van de portefeuille van een ICB gedeeld door het aantal deelbewijzen of aandelen in omloop. Dan bekomt men de waarde van één deelbewijs of één aandeel, de zogenaamde inventariswaarde. Vaak worden de volgende afkortingen gebruikt: IW (inventariswaarde) of NIW (netto-inventariswaarde).

Kasbon
Een kasbon is een door een kredietinstelling (bv. een bank) uitgegeven obligatie. Het gaat om een effect dat een schuldbekentenis uitdrukt via dewelke een kredietinstelling verklaart dat zij een bepaalde som van de uitlener heeft gekregen en zich ertoe verbindt hem die terug te betalen na een overeengekomen termijn en tegelijk een vooraf bepaalde interest uit te betalen.

Staatsbon
Een Staatsbon is een door de Belgische Staat uitgegeven obligatie. Het gaat om een effect dat een schuldbekentenis uitdrukt via dewelke de Belgische Staat verklaart dat zij een bepaalde som van de uitlener heeft gekregen en zich ertoe verbindt hem die terug te betalen na een overeengekomen termijn en tegelijk een eveneens vooraf bepaalde interest uit te betalen.

Tak 21
Een tak 21-product is een levensverzekering met kapitaal- en rendementsgarantie. De verzekeringsnemer is zeker dat zijn nettokapitaal behouden blijft. 

Tak 23
Een tak 23-product is een levensverzekering die geen rendementsgarantie op einddatum biedt. Het rendement is afhankelijk van het rendement van de beleggingsfondsen waaraan ze verbonden is. Sommige formules voorzien kapitaalbescherming op einddatum.

Gestructureerde Obligatie 
Gestructureerde Obligaties zijn een vorm van hybride obligaties die meestal uitgegeven worden door financiële instellingen en die gebruik maken van een combinatie van complexe financiële technieken, bijvoorbeeld om een rendement te leveren dat gebonden is aan een aandelenindex of rentevoet, en die eveneens een bescherming bieden van het belegde kapitaal. Ze hebben altijd een looptijd van bepaalde duur.

ritmo