(U bent niet aangemeld)

Wat is FATCA?

De Amerikaanse fiscale wetgeving bekend onder de naam « FATCA », (afgekort voor « Foreign Account Tax Compliance Act ») is ingevoerd op 18 maart 2010 in het kader van de HIRE Act. Deze nieuwe regelgeving heeft een hoofdstuk 4 in de Amerikaanse fiscale codex geïntroduceerd. FATCA is in principe bedoeld om de strijd aan te gaan tegen belastingontduiking door Amerikaanse fiscale inwoners of staatsburgers die een deel van hun vermogen buiten de Verenigde Staten aanhouden via buitenlandse financiële instellingen. In dit kader is het de bedoeling van FATCA om een aantal verplichtingen op te leggen aan gezegde buitenlandse financiële instellingen.

Is FATCA van toepassing in België?

België en de Verenigde Staten van Amerika hebben op 23 april 2014 een intergouvernementele overeenkomst (IGA) gesloten in het kader van de implementatie van FATCA in België. Deze overeenkomst werd in Belgische wetgeving omgezet door de wet van 16 december 2015 "tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden" (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2015).

Wat zijn de verplichtingen voor Belgische financiële instellingen?

FATCA legt de Belgische financiële instellingen de verplichting op om rekeningen aangehouden door Amerikaanse fiscale inwoners of staatsburgers (« Amerikaanse personen »)1 te identificeren (volgens een bepaalde procedure) en informatie met betrekking tot deze rekeningen en hun houders te communiceren aan de Belgische belastingautoriteiten (met het oog op de overdracht hiervan aan de Amerikaanse belastingautoriteiten). Deze verplichtingen zijn ook van toepassing op rekeningen aangehouden door bepaalde niet-Amerikaanse entiteiten beschouwd als « passieve » wanneer deze rechtstreeks of onrechstreeks door één of meerdere Amerikaanse natuurlijke personen gecontroleerd worden. Er kan sprake van « controle » zijn indien bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van een entiteit rechtstreeks of onrechstreeks worden aangehouden. 

1.Amerikaanse personen omvatten natuurlijke personen en entiteiten (behalve uitzonderingen voor deze laatsten)

Wat zijn de gevolgen voor cliënten van bpost bank?

In het kader van het identificatieproces van zijn Amerikaanse cliënten, moet bpost bank bepaalde indiciën zoeken die toelaten om aan te nemen dat een rekeninghouder een Amerikaans persoon is. Wanneer één of meerdere indiciën verschijnen, kunnen de rekening en de rekeninghouder het voorwerp worden van een overdracht van informatie aan de bevoegde fiscale autoriteiten, behalve als de rekeninghouder in staat is deze indiciën weerleggen door het opleveren van bepaalde documenten. Als de rekeninghouder geen Amerikaans persoon is en als de documenten bezorgd door deze laatste voldoende zijn, zal hij niet het voorwerp zijn van een uitwisseling van informatie in het kader van FATCA.

In de praktijk, wat moet u doen?
 

U bent een natuurlijke persoon

Wanneer uw dossier één of meerdere indiciën bevat die opgenomen zijn in de lijst hieronder, zal bpost bank u contacteren met het oog opdat u uw exact statuut bevestigt.

- Als u een Amerikaans persoon bent, gelieve ons een formulier van eigen verklaring (A), naar behoren ingevuld en ondertekend, terug te bezorgen.
- Als u daarentegen geen Amerikaans persoon bent, gelieve ons zowel het formulier van eigen verklaring B, naar behoren ingevuld en ondertekend, als de documenten aangegeven in het kader van de hieronder opgesomde indiciën, in de mate dat deze indiciën betrekking hebben op u, te bezorgen:

IndiciënBijkomende documenten te bezorgen
Ondubbelzinnig bewijs van een in de Verenigde Staten gelegen geboorteplaats

Een exemplaar van het attest van verlies van de Amerikaanse nationaliteit dat voor de rekeninghouder werd opgemaakt of de geldige reden (in een geschreven, gedateerd en getekend document) waarvoor:
- De rekeninghouder niet over dergelijk attest beschikt, ondanks het feit dat hij heeft afgezien van het Amerikaans staatsburgerschap, of
- De rekeninghouder het Amerikaans staatsburgerschap niet verkregen heeft bij zijn geboorte

Een huidig Amerikaans correspondentie- of verblijfsadres (met inbegrip van Amerikaanse postbussen)Elk document afkomstig van een bevoegde overheidsinstantie van het rechtsgebied waarvan de begunstigde beweert een inwoner te zijn en waarop het huidige verblijfsadres van deze begunstigde weergeven is (of een attest van fiscale residentie van dit rechtsgebied)
Huidig(e) telefoonnummer(s) in de Verenigde Staten (enige nummer geassocieerd met de rekening) 
Een doorlopend overschrijvingsorder naar een rekening die in de Verenigde Staten wordt aangehouden
Een momenteel geldende volmacht of delegatie van hantekening die is toegekend aan een persoon met een adres in de Verenigde Staten

Geen bijkomende document op te leveren
(bovenop het formuleir van eigen verklaring) 

Een 'in-care-of' adres of een 'hold mail' adres hebben dat het enige adres is waarover bpost bank in haar dossier beschikt voor de rekeninghouder
Huidig(e) telefoonnummer(s) in de Verenigde Staten (indien een niet-Amerikaans telefoonnummer eveneens geassocieerd is met de rekening)

Merk op dat, indien er geen antwoord van uw kant volgt binnen de periode opgegeven in de brief die naar u zal worden verzonden, u automatisch zal beschouwd worden als een Amerikaans persoon en uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het FATCA akkoord.

U bent een rechtspersoon

Voor rechtspersonen, zullen met name de volgende indiciën in beschouwing worden genomen:

- de oprichting van de vennootschap in de Verenigde Staten;
- de aanwezigheid van de maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten;
- een adres in de Verenigde Staten;
- wat betreft bepaalde niet-Amerikaanse entiteiten, aanwijzingen met betrekking tot het rechtstreeks of onrechtstreeks aanhouden van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap door één of meerdere natuurlijke personen.

bpost bank zal de rechtspersonen kunnen vragen naar hun FATCA statuut, met name door de oplevering van een ad hoc formulier van eigen verklaring.

Meer informatie.

Voor alle bijkomstige informatie met betrekking tot FATCA, gelieve onze cliëntendienst te contacteren op het telefoonnummer +32 22 01 23 45 (beschikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8:00 en 19:00 en op zaterdag tussen 8:30 en 12:00).

Voor meer informatie over FATCA kan u eveneens de volgende webpagina's van de FOD Financiën (België) en van de Internal Revenue Service of IRS (Verenigde Staten) consulteren via de volgende links:
- FOD Financiën: http://finances.belgium.be/nl/E-services/fatca/
- IRS (enkel in het Engels beschikbaar): http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA