(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

Testament en laatste wensen

Een testament opmaken

De wet erkent slechts drie soorten testamenten:

  • het authentiek testament, dat is gedicteerd aan een notaris in aanwezigheid van twee getuigen of van een tweede notaris. De notaris schrijft het op, registreert het en bewaart het in zijn kluis. Dit is de minst soepele vorm omdat de aanwezigheid van verschillende personen is vereist om de inhoud geldig te verklaren, wat het moeilijk maakt om het regelmatig te wijzigen;
  • het eigenhandig testament, dat is neergeschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater zelf. Dit eigenhandig testament moet geregistreerd worden. Die vier voorwaarden maken het geldig. Het grootste risico is dat één van die elementen over het hoofd wordt gezien, waardoor het testament ongeldig wordt. De risico's van verlies of vernietiging zijn eveneens aanzienlijk want het document wordt bijgehouden waar de erflater dat wenst. U vertrouwt het best toe aan een notaris die dan meteen kan bekijken of de geldigheidsvoorwaarden zijn vervuld;
  • het internationaal testament, dat in alle landen kan worden uitgevoerd. De tussenkomst van een notaris en twee getuigen is vereist.

Om geldig te zijn, moet de erflater "in staat zijn om zijn wil uit te drukken" en moet het testament "duidelijk" zijn. Samengevat betekent dit dat degene die een testament opstelt, in staat moet zijn om zijn wil vrij en geldig te uiten en dat een testament geen plaats voor interpretatie mag laten. De rol van een notaris is hier belangrijk omdat hij de erflater kan helpen om zijn wensen correct op papier te zetten.

Uw laatste wensen op papier zetten

U ziet: bij een overlijden komen heel vaak complexe formaliteiten kijken. Volgens de resultaten van de enquête weet een vijfde van de door Test-Aankoop ondervraagden niet hoe de overledene zijn uitvaart had gewild.

Om te vermijden dat uw nabestaanden onzekere en complexe beslissingen moeten nemen, zet u best uw uitvaartwensen op papier. U kunt dit doen op onze website. Let wel: alleen een notaris kan dit document wettelijke waarde geven.

 

Het zogenaamde "levenstestament" of "de wilsbeschikking" biedt de mogelijkheid om zijn wensen kenbaar te maken aangaande medische zorgen die men al dan niet bij het levenseinde wenst te krijgen als men niet meer in staat is om zelf een beslissing te nemen. Sinds 2002 bezit dit document een zekere rechtskracht.Uw arts kan u hierover meer inlichtingen verstrekken. Meer info op de site van RWS, recht op waardig sterven.

Sinds februari 2010 is het mogelijk om uw wensen aangaande het type graf aan de gemeente aan te geven.

 

Afdrukken