(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

 

De notaris contacteren en de erfopvolging opstellen

Als er iemand van uw gezin overlijdt, contacteert u best ook uw notaris of die van de overledene. Hij moet nagaan of er een testament is en de erfopvolging opstellen, of anders gezegd bepalen aan wie de goederen van de overledene toekomen. De notaris heeft ook een adviserende rol aangaande de nalatenschap, de aanvaarding of weigering ervan en de gevolgen van die keuze. Hij helpt de erfgenamen ook bij het invullen van de aangifte van de nalatenschap voor de belasting en bij alle formaliteiten, zoals het deblokkeren van de bankrekeningen.

Ter informatie: de wettelijke erfgenamen worden aangewezen door de wet terwijl de algemene legatarissen in een testament worden aangeduid.
De wet bepaalt dat de goederen van de overledene toekomen aan zijn erfgenamen volgens de regels van de wettelijke devolutie. Als de overledene wenste dat een deel van zijn goederen naar iemand anders gaan, dan moest hij dat in een testament opnemen.

Als de overledene getrouwd was, dan zorgt de notaris voor de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel volgens het huwelijkscontract.

Wettelijk samenwonenden erven niet automatisch van elkaar, maar sinds enkele jaren genieten ze wel hetzelfde belastingstelsel als gehuwden. De modaliteiten variëren van gewest tot gewest. Let wel: een testament is een vereiste, een verklaring van wettelijke samenwoning volstaat niet!

Na een overlijden kunt u het Centraal Register van Testamenten (CRT) raadplegen om na te gaan of er een testament werd geregistreerd door een notaris. Het CRT bezorgt u dan de gegevens van de betrokken notaris zodat u hem kunt contacteren.

Let wel: een nalatenschap bestaat niet alleen uit de goederen van de overledene maar ook uit eventuele schulden en lasten: uitvaartkosten, ziektekosten, kosten van vereffening en verdeling enz. Niemand is verplicht om een erfenis te aanvaarden. Als u weet dat u voornamelijk schulden zult erven, hebt u het recht om van de erfenis af te zien, maar in dat geval kunt u ook nadien op geen enkel goed meer aanspraak maken. Bij twijfel, raadpleeg uw notaris.

 

U kunt ook een boedelbeschrijving vragen alvorens de nalatenschap te aanvaarden. Zo krijgt u duidelijk zicht op de activa en passiva van de erfenis. Als de overledene schulden had, dan moet u nooit meer terugbetalen dan de totale waarde van de goederen die u erft.

 

Afdrukken