(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

 

De aangifte van nalatenschap

De aangifte van nalatenschap is een wettelijke verplichting die de Staat in de mogelijkheid stelt om successierechten te innen. Deze aangifte gebeurt op een specifiek formulier en moet de volgende elementen bevatten: identiteit van de overledene, van zijn erfgenamen, zijn legatarissen en hun echtgenoten, verwantschap tussen de erfgenamen, de legatarissen en de overledene, het bestaan van een testament, een schenking en de inhoud daarvan, opgave van de goederen en schulden van de overledene, de begrafeniskosten enz.

De aangifte moet worden ingediend door de wettelijke erfgenamen en/of de algemene legatarissen. Gewoonlijk wordt er één aangifte ingediend die door iedereen wordt ondertekend. Iemand die een erfenis weigert, moet geen aangifte indienen.

Die moet worden ingediend binnen de 4 maanden na het overlijden bij het bevoegde registratiebureau voor de gemeente waar de overledene woonde als hij in België is overleden. Zodra die termijn is verstreken, wordt de aangifte van nalatenschap als definitief beschouwd.

 

Als de overledene geen testament heeft nagelaten en geen wettelijke erfgenamen heeft, spreekt men van een "onbeheerde nalatenschap". De rechtbank stelt dan een advocaat (curator) aan die de aangifte van nalatenschap indient.

 

Afdrukken