My e-box

Verzamelde persoonsgegevensToestemming en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door bpost bank NV, Markiesstraat 1, bus 2, 1000 Brussel, die verwerkingsverantwoordelijke is.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is u de elektronische berichten die in uw ebox zijn opgenomen ter beschikking te stellen in de bancaire systemen van bpost bank, in overeenstemming met de wet van 27 februari 2019.

Deze berichten zijn afkomstig van de rijksdiensten, de rechterlijke orde, de rechtspersonen van publiek recht, de natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie bij wet taken van openbare dienst of algemeen belang zijn toevertrouwd, de instellingen van sociale zekerheid, de actoren in de gezondheidszorg, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, etc.(berichten momenteel beschikbaar in de eBox) en kunnen gevoelige gegevens bevatten. We herinneren u eraan dat u ze ook in uw eBox kunt bekijken zonder gebruik te maken van onze dienst van gegevensontsluiting.

Uw toestemming heeft betrekking op:

1.    De uitwisseling van elektronische identificatiegegevens tussen de federale overheidsdienst bevoegd voor  Digitale Agenda (DTO) en bpost bank:
     a.    Een token die toelaat om u te identificeren;
     b.    Het rijksregisternummer dat bij de DTO is geregistreerd om te controleren of dit nummer overeenstemt met het rijksregisternummer dat eerder van u verkregen werd door bpost bank;

2.    Het ontsluiten van alle elektronische berichten (metagegevens - naam, oorsprong, type, grootte, te ondernemen actie, enz. - en inhoud) in uw eBox, de overdracht ervan naar de IT-omgeving van bpost bank en de visualisatie ervan in de systemen van bpost bank, zonder dat bpost bank kennis neemt van de inhoud;

3.    De terbeschikkingstelling door bpost bank van een logboek over de raadplegingen die u gedaan heeft (tijdstip en inhoud van identificatie, tijdstip van visualisatie, metagegevens van het gevisualiseerde bestand, eventuele anomalieën, enz. ) aan de DTO en de overheidsdiensten die hun berichten versturen naar de eBox.

De ontvangen persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van de weergave, met uitzondering van de gegevens in het logbestand, die worden bewaard gedurende 10 jaar te rekenen vanaf de eerste januari volgend op het moment van de weergave van het bericht.

U kan steeds en zonder motivering uw toestemming voor de verwerking intrekken: intrekking van de toestemming (met pointer naar de webpagina – pointer 2).

Indien uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden in het kader van een andere finaliteit zal bpost bank u hiervan op voorhand verwittigen, tenzij u reeds geïnformeerd zou zijn. 

bpost bank kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die actief kunnen zijn in België of in het buitenland, zoals IT dienstverleners. Indien bpost bank uw persoonsgegevens doorgeeft aan een derde die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is, ziet zij erop toe dat de derde in een passend niveau van bescherming voorziet om te veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen.

Voor elke vraag naar informatie omtrent de aard en de verwerking van uw persoonsgegevens of in geval van een klacht, kan u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van bpost bank:

Functionaris voor gegevensbescherming
DPO@bpostbanque.be
bpost bank NV 
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

U kunt zich richten tot de Functionaris voor gegevensbescherming om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en om rechtzetting ervan te bekomen. U kunt verzoeken om de persoonsgegevens te wissen indien deze onrechtmatig worden verwerkt. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van bpost bank. U heeft ten slotte het recht om, onder bepaalde wettelijke voorwaarden, te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een door u aangeduide derde.

Deze rechten kunnen bpost bank evenwel niet verhinderen haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen.

U kunt steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be).

Meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens en over de rechten waarvan u geniet vindt u in de privacyverklaring van bpost bank, beschikbaar op www.bpostbank.be.Intrekking van de toestemming

U kan steeds en zonder motivering uw toestemming voor de verwerking intrekken.

De intrekking van uw toestemming heeft voor gevolg de stopt met het visualisatie van berichten  in de bancaire systemen van bpost bank (desactivatie eBox).

U kunt uw toestemming rechtstreeks intrekken in uw eBox omgeving door op de knop “Desactivatie eBox/Intrekking toestemming” te klikken of een verzoek aan bpost bank richten in overeenstemming met punt 9 van de privacyverklaring van bpost bank.

De desactivatie van uw eBox of de stopzetting van uw abonnement op de bancaire systemen van bpost bank, om welke reden dan ook, houdt automatisch ook de intrekking van uw toestemming in. 

Denk eraan om ook uw toelating voor bpost bank bij de overheid (via CSAM) te verwijderen.Berichten momenteel beschikbaar in de eBox

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)
fiscale fiche loopbaanonderbreking
 
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 
rekeninguittreksel jaarlijkse vakantie
 
Sigedis
jaaroverzicht loopbaangegevens, informatie loopbaangebeurtenissen
 
Student@work
resterende dagen, berekening sociale bijdrage
 
Horeca@work 
resterende dagen, berekening sociale bijdrage

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) 
gegevens over kinderbijslag
 

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) 
fiscale fiche
 

Liantis
dienstengroep voor zelfstandige ondernemers
 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
informatie over verzekering
 

Corilus 
bewijsstuk patiënt geneeskundige verzorging
 

Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
wettelijke attesten
 

Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector (OFP)
pensioendossier

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert