Juridische informatie

Documentatie

Hier vindt u onze algemene bankvoorwaarden, de gedragscode en de juridische documenten m.b.t. onze producten en bankdiensten. Ze zijn opgenomen ter informatie. U kunt ze online raadplegen en downloaden.

Basis van de bankrelatie

De 7 pijlers die de basis vormen van een goede bankrelatie.   

Gedragscode inzake reclameboodschappen

De gedragsregels voor reclame en marketing voor jongeren. 

Mogelijke diensten

De bepalingen m.b.t. de mogelijke
diensten van een bank.

Gedragscode

De Belgische federatie van de financiële sector, Febelfin, heeft de engagementen van de banken ten opzichte van hun particuliere klanten samengevoegd in een gedragscode. 
Deze gedragscode vormt een minimumstandaard voor banken en bestaat uit: 

bpost bank verbindt er zich toe deze gedragscode nauwlettend op te volgen.
​​​​​​​

Integriteitsbeleid

bpost bank beschikt over een solide regeling voor de bedrijfsorganisatie om een doeltreffend en voorzichtig beleid van haar activiteiten te garanderen, in het bijzonder door een Integriteitsbeleid.

Integriteit maakt deel uit van de cultuur van bpost bank, die veel belang hecht aan eerlijkheid en aan de strikte naleving van hoge ethische waarden en van de geldende regelgeving. De naleving van de integriteitsregels vormt de basis voor de goede reputatie van bpost bank en het vertrouwen van haar klanten. 

bpost bank en haar medewerkers staan in voor kwalitatieve adviesverlening, correcte verkoopprocessen en een eerlijke, billijke en professionele behandeling van klanten, gebaseerd op:
-    de kennis van de behoeften, doelstellingen en financiële situatie van haar klanten
-    correcte, volledige en begrijpelijke informatie
-    de naleving van de regelgeving.

Het Integriteitsbeleid omvat de principes, waarden en gedragsregels inzake integriteit van bpost bank en geeft een samenvatting van de methodologie en de toegepaste maatregelen om het Compliance-risico te beheren (d.i. het risico dat bpost bank en/of haar medewerkers worden bestraft wegens de niet-naleving van de integriteits- en gedragsregels). 

De effectieve leiding van bpost bank ziet erop toe dat alle medewerkers kennis nemen van het Integriteitsbeleid en naleven dit beleid. 

Algemene bankvoorwaarden

De Algemene bankvoorwaarden behelzen de contractuele relaties tussen bpost bank en haar cliënten. Dit document bevat de belangrijkste wederzijdse rechten en plichten van bpost bank en haar cliënten.PSD2 – technische specificaties API’s

Nuttige informatie voor erkende “Third Party Providers” (account information – payment initiation – funds confirmation): de documentatie, technische specificaties en sandbox-omgeving van onze toegangsinterface (API’s) kan geraadpleegd worden in het developerportaal.FATCA & CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en CRS (Common Reporting Standard) hebben als doel de organisatie van de automatische uitwisseling van informatie tussen landen in de strijd tegen internationale belastingontduiking.  Depositogarantie

De deposito's en financiële instrumenten die u bij bpost bank heeft, worden beschermd. Bij faling of faillissement van uw bedrijf heeft u onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht op een terugbetaling. Krachtens de Belgische wetgeving genieten zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en levensverzekeringen van tak 21 bij bpost bank een depositobescherming van €100.000 per deposant.
​​​​​​​Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) een aparte beschermingsregeling ten belope van €20.000 per persoon.  
In onderstaande documenten vindt u een gedetailleerde toelichting terug.
Beleggingen

Voor haar beleggingen moet bpost bank de Belgische rechtsregels naleven evenals die van de Europese wetgever, met name de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (of MiFID-richtlijn) en de richtlijn betreffende de distributie van verzekeringsproducten (of IDD-richtlijn), die beiden in Belgische wetgeving zijn omgezet.

Deze regelgeving heeft met name tot doel een kader te scheppen voor de dienstverlening aan beleggers en hen de beste bescherming te garanderen door middel van bepalingen inzake transparantie en informatie voor het cliënteel. bpost bank beschouwt al haar klanten als niet-professionele klanten. Dit betekent dat u het hoogste beschermingsniveau geniet. Voordat bpost bank u beleggingsadvies verstrekt, vergewist ze zich ervan dat de transactie voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring inzake beleggingsproducten, uw financiële situatie (waaronder uw capaciteit om verliezen op te vangen) en uw beleggingsdoelstellingen (waaronder uw risicotolerantie).

Om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de beleggingsproducten die wij aanbieden, stelt bpost bank u eenvoudige, heldere en duidelijke informatie ter beschikking.

De beleggingsproducten die bpost bank haar cliënteel aanbiedt, zijn obligaties uitgegeven door openbare instanties, gestructureerde obligaties en afgeleide instrumenten die zijn uitgegeven door commerciële ondernemingen evenals aandelen van beveks en een pensioenspaarfonds. Op de effectenrekening van bpost bank kunt u uw financiële instrumenten veilig bewaren.

bpost bank biedt ook spaar- en beleggingsverzekeringsproducten aan (tak 21 en tak 23).

Meer informatie over onze beleggingsbenadering vindt u in onze bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten. Dit document en de documenten waarnaar hier wordt verwezen (het beleid voor de optimale uitvoering van orders en het beleid inzake het beheer van belangenconflicten), zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen in de postkantoren en ook beschikbaar hieronder.
Risicobeleid

De risico’s waaraan de bank is blootgesteld worden op een dynamische manier geëvalueerd. Zij worden gemeten ten opzichte van de actuele situatie, maar zijn eveneens regelmatig het voorwerp van diverse analyses.

Het risicobeleid van bpost bankBusiness Continuity policy

Dit Business Continuity-beleid biedt een compleet en op maat gemaakt Business
Continuity Management System voor bpost bank. Het volgt de belangrijkste principes van
de ISO 22301-norm en vormt het kader voor een duidelijk en systematisch proces van preventie,
bescherming, voorbereiding, risico-beperking en reactie met betrekking tot bedrijfscontinuïteit en
bedrijfsherstel.

De Business Continuity policySoft Commodity Policy

Met de Soft commodity Policy streeft bpost bank ernaar haar activiteiten uit te oefenen op een verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid.

Aanvullende documentatieBankoverstapdienst

Veranderen van bank hoeft geen tijdrovende onderneming te zijn. Dankzij de bankoverstapdienst kunt u snel en zonder kosten overstappen van de ene bank naar de andere.

bpost bank en uw oude bank werken samen en zorgen ervoor dat uw betaalverkeer niet wordt onderbroken.

Aanvullende documentatieExterne functies van de bestuurders

Gelieve hierbij de publicatie te willen aantreffen van de externe functies van de bestuurders, die onderworpen zijn aan de regels en specifieke uitzonderingen van het KB van 20 juni 2012 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, het MB van 16.07.2012 en de politiek van bpost bank met betrekking tot de uitoefening van externe functies door de bestuurders van bpost bank.

Aanvullende documentatie

Klik hier voor meer informatie over "Juridische informatie".

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert