Post Optima Pension

Bereid vanaf vandaag uw pensioen van morgen voor

Post Optima Pension is een individuele levensverzekering Tak 21 van bepaalde duur, die behoort tot onze beschermingsproducten. Deze levensverzekering heeft als doel het vervolledigen van uw wettelijk pensioen. Ze biedt een gewaarborgde rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeling. Dit product, onderworpen aan Belgisch recht, wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en verdeeld door bpost bank.

Wist u dat u uw huidige levensstandaard kunt behouden wanneer u met pensioen gaat en bovendien nu jaarlijks kunt genieten van een mogelijke belastingvermindering?

Minimale terugbetaling

Geruststellend: u hebt recht op een terugbetaling van 100% van het netto-kapitaal op het einde van de overeenkomst. 
Het netto-kapitaal is de som van de gestorte premies zonder taksen en eventuele kosten. 

Belastingvermindering

In functie van het gekozen plafond (990€ of 1270€) kunt u respectievelijk 30% of 25% van elk gestort bedrag recupereren.*.

*binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen en uw persoonlijke situatie.

Een gewaarborgde rentevoet + een eventuele winstdeling

De geldende gewaarborgde rentevoet bedraagt 0,50% (op 01/04/2020). Er kan elk jaar een winstdeling worden toegekend; deze is variabel.

Twee formules naar keuze of om te combineren

Pensioensparen of langetermijnsparen, met een hoger fiscaal aftrekbaar bedrag.

Sparen op uw eigen ritme

U stort naargelang uw middelen minimaal  
​​​​​​​€30/maand of €360 /jaar. 
Gedurende minimaal 10 jaar.

Meer informatie

Alle eigenschappen, risico’s, kosten en taksen staan vermeld in de financiële infofiche.

Globaal rendement 

Bij AG Insurance bedraagt het globale rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeling) voor het jaar 2021 1,80%. 
Hier volgt een overzicht van het globale rendement van de voorbije vijf jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*):

2017 : 2,15%

2018 : 2,10%

2019 : 2,00%

2020 : 1,80%

2021 : 1,80%

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en belastingen; het heeft betrekking op de afgelopen jaren en vormt geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dat rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

​​​​​​​
*De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om een winstdelingen uit te keren. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.

  • Risicofactoren

Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de Tak 21 producten worden gewaarborgd door het Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor Tak 21 producten. Bij wanbetaling, voorziet het fonds momenteel maximaal €100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.Post Optima Pension in detail

- Gewaarborgde rentevoet van 0,50% (op 01/04/2020)
​​​​​​​
De gewaarborgde rentevoet die wordt toegepast op uw premies, is deze die van kracht is op het ogenblik van de storting.

- Global rendement
Jaarlijks kan u een winstdeling worden toegekend in functie van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur. Bij AG Insurance bedraagt het globale rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeling) voor het jaar 2021 1,80%. Hier volgt een overzicht van het globale rendement van de voorbije vijf jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

2017 : 2,15%
​​​​​​​2018 : 2,10%
2019 : 2,00%
​​​​​​​2020: 1,80%
2021: 1,80%


Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en belastingen; het heeft betrekking op de afgelopen jaren en vormt geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige rendement.
Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dat rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

*De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om een winstdelingen uit te keren. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.


- Pensioensparen

Het maximale fiscaal aftrekbare bedrag is €990 of €1270 (bedrag voor 2022) voor elke persoon van 18 tot en met 64 jaar. U kunt premies storten tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. Aangezien de minimale looptijd van de overeenkomst 10 jaar bedraagt, raden wij u aan om in te tekenen op Post Optima Pension voor u 55 wordt. Zo kunt u gedurende de hele looptijd van het contract genieten van het fiscale voordeel. U kunt evenwel ook inschrijven nadat u 55 bent geworden. Ook dan kunt u stortingen verrichten tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt.

- Langetermijnsparen

Het maximale fiscaal aftrekbare bedrag is €2.350 (bedrag voor 2019). Het bedrag dat voor u van toepassing is, hangt af van uw beroepsinkomen. U moet inschrijven voor uw 65e verjaardag en voor een looptijd van minimaal 10 jaar. 


Ons advies: in de toekomst kunnen de fiscaal aftrekbare bedragen stijgen volgens de index, vraag dan ook een automatische indexatie van uw premie om maximaal te genieten van de belastingvermindering. 


De overheid geeft de mogelijkheid om van een belastingvermindering te genieten.Het zou jammer zijn als u er niet van profiteert!

In 2022 kunt u met Post Optima Pension kiezen tussen twee fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: 990€ of 1.270€. 

Als u kiest voor het basisplafond van 990€, krijgt u 30% van de gedurende het jaar gestorte bedragen terug, binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen (met naleving van de wettelijke voorwaarden, afhankelijk van uw inkomsten en de beschikbare fiscale enveloppe). U vermeldt bedrag gewoon op uw belastingaangifte en krijgt tot 297€ terug bij uw volgende belastingafrekening! 

Wenst u een hoger bedrag te beleggen, dan kunt u uitdrukkelijk voor het maximumbedrag van 1.270€ kiezen. U krijgt dan 25% van de gedurende het jaar gestorte bedragen terug, binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen (met naleving van de wettelijke voorwaarden, afhankelijk van uw inkomsten en de beschikbare fiscale enveloppe). U krijgt dan tot 317,5€ terug bij uw volgende belastingafrekening. 

U geniet een belastingvermindering voor elk jaar waarin u een storting hebt gedaan. 

Op uw 60ste verjaardag of op de tiende verjaardag van uw contract (als u dat hebt afgesloten na uw 55 jaar)* wordt er een bevrijdende anticipatieve heffing van 8% (pensioensparen) of 10% (langetermijnsparen) op uw spaarreserve ingevorderd. 

* Er wordt een voordelige eindtaks geheven. Op uw 60e* verjaardag of op de 10e* verjaardag van uw overeenkomst die is afgesloten na uw 55e*, wordt een anticipatieve taks geheven die 8% bedraagt bij pensioensparen en 10% bij langetermijnsparen (enige belasting). De taks wordt geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met andere wettelijke verplichtingen). Dankzij deze eenmalige anticipatieve taks betaalt u geen belastingen meer op de stortingen die u doet na uw 60 jaar. Bij vroegtijdige afkoop van uw pensioencontract wordt het kapitaal belast aan 33% (verhoogd met de gemeentetaks) in plaats van aan het voordelige tarief van 8% of 10%.

Met Post Optima Pension duidt u een begunstigde naar keuze aan voor als u overlijdt voor het einde van de overeenkomst. Zo weet u precies wie uw geld zal krijgen als u iets overkomt. Op het gestorte bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet u kiezen voor uw echtgenoot/wettelijk samenwonende partner of voor een familielid tot de tweede graad, bv. (klein)kinderen, (groot)ouders, broers of zussen.


- Instapkosten:

Voor de overeenkomsten, afgesloten in het kader van langetermijnsparen: de instapkosten bedragen 5,4% op de gestorte premie(s). De 5 laatste jaren verminderen ze. Dan bedragen ze 4,60%, 3,80%, 3,00%, 2,20% en 1,40% als de storting gebeurt tijdens respectievelijk het 5e, 4e, 3e, 2e en laatste jaar voor de einddatum van de overeenkomst.

Voor de overeenkomsten, afgesloten in het kader van pensioensparen: de instapkosten bedragen 6,5% op de gestorte premie(s). De laatste 5 jaren verminderen ze. Dan bedragen ze 5,50%, 4,50%, 3,50%, 2,50% en 1,50% als de storting gebeurt tijdens het 5e, 4e, 3e, 2e en laatste jaar voor de einddatum van de overeenkomst.

- Uitstapkosten:

Geen uitstapkosten op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

De overeenkomst kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf de 60e verjaardag van de verzekerde. Bij afkoop voor de 60e verjaardag is er wel een afkoopvergoeding. Deze bedraagt 5% van de waarde van de theoretische afkoopwaarde van de overeenkomst. Als de afkoop 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor het einde an de overeenkomst gebeurt, bedraagt de afkoopvergoeding respectievelijk 4%, 3%, 2%, 1% of 0%. Bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst, is er geen vergoeding verschuldigd.

- Geen beheerskosten.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Customer ServicesKlantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 

Als u niet tevreden bent over de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as​​​​​​​

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak 21.

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert