BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

Denk vandaag aan uw pensioen van morgenBeheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht aangeboden in het kader van pensioensparen, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en gecommercialiseerd door bpost bank.

Uw geld is in goede handen, om 3 redenen:

Evenwicht tussen rendement en risico

  • De doelstelling van het fonds bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen en een goede risicospreiding te handhaven door evenwichtig te beleggen in aandelen en obligaties.

Proactief beheer door specialisten

  • Uw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. Zo profiteert u van een hoogwaardig beheer zoals dat wordt aangeboden aan de meest vermogende personen.


Belastingvoordeel*

  • In 2020 kunt u ervoor kiezen tot 990 euro of tot 1.270 euro te sparen. Zo profiteert u van een belastingvoordeel van respectievelijk 30% (maximaal 297 euro) of 25% (maximaal 317,5 euro) van de gestorte bedragen.

Beleggingsdoelstelling en duur

De doelstelling van het fonds bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties.

Het fonds wordt actief beheerd en kan als zodanig ook beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index, 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7.5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32.5% MSCI EMU (EUR) NR + 12.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 37.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI. Deze referentie wordt gebruikt voor de vergelijking van de prestatie.

Bedrijven verbonden aan zeer schadelijke activiteiten, namelijk bewapening, tabak, steenkool, olie en niet-conventionele gaswinning, evenals bepaalde bedrijven in gevoelige sectoren (zoals bijvoorbeeld palmolie, kernenergie, asbest) en bedrijven die het Global Pact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven worden van het beleggingsuniversum uitgesloten. Meer informatie vindt u in het prospectus. 

De inkomsten uit de door het fonds aangehouden activa worden systematisch herbelegd. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Het fonds heeft geen vervaldag. Bij pensioensparen geldt echter een perspectief op lange termijn. De beleggingstermijn bedraagt minstens 10 jaar, en loopt, meer in het algemeen, tot aan uw pensionering.


Belasting* en kosten

Belastingvoordeel

In 2020 kunt u ervoor kiezen tot 990 euro of tot 1.270 euro te sparen. Zo profiteert u van een belastingvoordeel van respectievelijk 30% (maximaal 297 euro) of 25% (maximaal 317,5 euro) van de gestorte bedragen.

Als u kiest voor het plafond van 1.270 euro, let er dan op dat u meer dan 1.187 euro stort. Zo niet zal uw belastingvoordeel lager zijn dat het voordeel dat u zou genieten wanneer u 990 euro zou sparen.

Om recht te hebben op dit belastingvoordeel moet u minstens 18 jaar zijn. Daarnaast wordt het belastingvoordeel niet meer toegekend wanneer u ouder bent dan 65 jaar. Daarom moet u, rekening houdend met de minimale looptijd van uw belegging (10 jaar), best vóór uw 55e beginnen om ten volle te profiteren van het belastingvoordeel van pensioensparen.

U zult echter weinig of geen voordeel halen uit het belastingvoordeel verbonden aan pensioensparen als u niet voldoende belastingen betaalt waarvan u dit belastingvoordeel kunt aftrekken.

* Fiscale behandeling van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.

Belasting op pensioensparen

Pensioensparen is onderworpen aan een anticipatieve heffing van 8% op uw 60e verjaardag of, indien u uw pensioenspaarrekening opent na uw 55e, na de 10e verjaardatum van het contract.

Het bedrag van die belasting is gelijk aan 8% van een fictief kapitaal dat zou worden verkregen wanneer al uw jaarlijkse stortingen een jaarlijks rendement van 4,75% behaald zouden hebben. Deze heffing wordt automatisch afgehouden van uw pensioensparen.

Daarnaast bedraagt deze belasting 33% als u uw kapitaal wilt opvragen vóór uw 60e verjaardag of, indien u een contract afsloot na uw 55e verjaardag, als u het wilt opvragen tussen uw 60e verjaardag en uw pensionering.

Kosten

Instapkosten : 3,00%

Lopende kosten : 1,24%

Geen uitstapkosten

Risicofactoren

Het BNP Paribas B  Pension Sustainable Balanced biedt geen kapitaalbescherming. Het risico schommelt doorheen de tijd naargelang de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen.

Risico- en rendementsindicator ​​​​​​​

Deze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

Kredietrisico
 
Risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico 
Ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
Valutarisico:
Vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievalutie.
Inflatierisico
Vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.


Nuttige info en diensten

Lees deze documenten aandachtig vooralleer u zich inschrijft.

De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op  www.beama.be en hier.

Customer Services bpost bank

Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit u geen voldoening schenkt, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor de Consument:

OMBUDSFIN

North Gate II 

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel

E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert