Post Optima Flex

De beurs binnen handbereik 

Post Optima Flex is een open levensverzekering van Tak 23, van AG Insurance en gecommercialiseerd door bpost bank. De waarde is gekoppeld aan de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot onze productcategorie 3. 

Wist u dat u moeiteloos kunt profiteren van het potentieel van de beurs en toch een begunstigde kunt aanduiden mocht u overlijden?

Beleggen op de beurs in alle eenvoud

U belegt in een beleggingsfonds gespreid over verschillende beleggingsklassen (voornamelijk aandelen en obligaties).

Overdrachtsmechanisme (in geval van daling)

Het product is gekoppeld aan een automatisch overdrachtsmechanisme om eventuele verliezen te beperken: op basis van een dynamisch aangepaste referentiewaarde worden alle basisfondseenheden automatisch overgeheveld naar het wachtfonds, dat minder gevoelig is voor marktschommelingen.  

Potentieel rendement

U geniet potentieel een hoger rendement, afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen (die u hieronder terugvindt). Er is geen gewaarborgd rendement of kapitaalbescherming. 

Onderliggende fondsen

Post Optima Flex belegt in fondsen van AG Insurance. De basisfonds, het AG Life Global Return fonds gaat voor een optimaal rendement ten opzichte van de markt dankzij het multi-management beheer en de wachtfonds, het AG Life Cash Euro fonds (die voornamelijk in liquiditeit belegt) laat toe om eventuele verliezen te beperken.

Bedrag en looptijd

U kunt inschrijven vanaf €1.000 om te genieten van een potentiële opbrengst.
Bij aanvang wordt geen looptijd vastgelegd.

Meer informatie

U vindt alle informatie terug in de kennisfiche en de commerciële fiche.

Multi-management

Vind meer uitleg over het multi-management beheer in de video .

Multi-management
PUBLICATION: 28/12/2018
SOURCE: https://youtu.be/MuV5q3tqiZc?rel=0&showinfo=0
CONTENT: Vind meer uitleg over het multi-management beheer in de video
  • Risicofactoren


Risico op schommelingen van de eenheid (marktrisico) De eenheidswaarde bij elke opname of bij vereffening kan hoger of lager zijn dan de waarde bij premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij mogelijk niet het volledige belegde bedrag terugkrijgt. Liquiditeitsrisico In uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort. Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen De fondsen worden blootgesteld aan risico's. Er bestaat altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren. Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme Het is mogelijk dat op bepaalde tijdstippen in de levensduur van het product het automatische overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme. Faillissement van de verzekeraar Bij faillissement wordt het vermogen opgebouwd door de activa van het fonds prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden betrokken bij dit fonds.Onze logische methode in 3 stappen

We willen dicht bij u staan, dicht bij uw dagelijks leven. Daarom geven we u, als u wilt sparen of beleggen, advies in 3 stappen, volgens een logische methode en door u concrete vragen te stellen.

Beschikt u over een spaarreserve?

We raden u eerst aan een spaarpotje aan te leggen waarvan u indien nodig gebruik kunt maken. Aangename zaken en tegenslagen, u kunt ze steeds aanpakken.

Hebt u aan uw pensioenplan gedacht?

Met een pensioenplan kunt u later uw levenskwaliteit behouden en vandaag genieten van een fiscaal voordeel.

Bent u er klaar voor?

Samen stellen we eerst uw beleggingsprofiel op: DEFENSIEF, NEUTRAAL of DYNAMISCH. In functie van uw doelen, uw kennis en uw ervaring stellen we u de producten voor die het beste bij u passen.

Info en nuttige diensten

Het is noodzakelijk voor de klant om alle deze documenten te lezen alvorens in te schrijven. 

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Customer ServicesKlantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 

Als u niet tevreden bent over de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as​​​​​​​

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak23.

Verzekeraar: AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Deze verzekeringen worden u aangeboden door bpost bank, Markiesstraat 1 bus 2, bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance onder het nummer 16290A en worden gecommercialiseerd via de kanalen van bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent onder het nummer 25.275 cA-cB, subagent van bpost bank.

Inventariswaarden

De inventariswaarden van het basisfonds en het wachtfonds worden 1 maal per dag meegedeeld en zijn beschikbaar via volgende linken: 

- Basisfonds : AG Life Global Return
- Wachtfonds : AG Life Cash Euro


({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u vragen of een suggestie? Neem ​​​​​​​gerust contact op met ons. 

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

Vind een kantoor in uw buurt