Post Optima Invest

Post Optima Invest is een individuele levensverzekering Tak 23 van AG Insurance naar Belgisch recht en uitgedrukt in euro. Het rendement is gekoppeld aan een beleggingsfonds (beschermings producten of groeiproducten in functie van de uitgifte). Een Post Optima Invest product heeft een vaste looptijd en biedt op vervaldag een minimumterugbetaling (geheel of gedeeltelijk) van het kapitaal. Het rendement kan hoger liggen en hangt af van de evolutie van het onderliggende instrument (fonds, index, aandelenkorf enz.). 

Wist u dat u eenvoudig en met beperkt risico kunt genieten van de evoluties op de financiële markten?

Minimale terugbetaling

Recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling op de vervaldag (zonder kosten en eventuele taksen, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent). 

Het hele jaar door verschillende formules

Afhankelijk van de markt worden er nieuwe uitgiftes voorgesteld.

Variabele looptijden en beperkte inschrijvingen.

Een potentieel hogere meerwaarde

Het potentiële rendement hangt in het algemeen af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een activiteitensector.

U duidt een begunstigde aan

Door een begunstigde naar keuze aan te duiden, weet u naar wie uw geld zal gaan indien u overlijdt voor het einde van de belegging.

Een minimale belegging volstaat

U kunt inschrijven vanaf €1.000 om te genieten van een potentiële opbrengst.

Meer informatie

U vindt alle informatie terug in de kennisfiche.

 • Risicofactoren 

 • We vestigen uw aandacht op verschillende risicofactoren, waaronder: 

 • kredietrisico: een risico op insolvabiliteit van de tegenpartijen die de verzekeraar inschakelt; beleggingsrisico: AG Insurance nv is niet aansprakelijk voor een eventuele wanprestatie van om het even welke tegenpartij die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds; liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden; risico op schommeling van de waarde van het contract: de eenheidswaarde hangt af van het verloop van de waarde van de onderliggende activa, de rentevoeten en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd; faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds.
  Meer info hierover staat in de kennisfiche. 

  Kosten en taksen

  •    Instapkosten: 2%.
  •    Uitstapkosten: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde van het contract.
  •    Beheerskosten op jaarbasis: maximaal 1,50% van de nominale waarde van het fonds.
  •    Taks op levensverzekeringen: 2% (als de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is die in België verblijft).
  •    Roerende voorheffing: geen roerende voorheffing conform het belastingstelsel van kracht op 01.06.2017 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. 

ProduCt

«Met mijn eerste gespaarde duizend euro heb ik het gewaagd, met een berekend risico… Ik heb mezelf later gefeliciteerd!»
Louise koos voor bpost bank

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent over de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Verzekeraar : AG Insurance nv (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De verzekeringen worden u aangeboden via de kanalen van bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent onder het nummer 25.275 cA-cB

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak 23. 

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert