Post Optima Best

Een gegarandeerde rentevoet 

Post Optima Best is een individuele levensverzekering Tak 21 die deel uitmaakt van onze beschermingsproducten en die biedt een gegarandeerde rentevoet en een  eventuele winstdeling . Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht, wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en verdeeld door bpost bank.

Wist u dat u uw geld veilig kunt laten opbrengen door een begunstigde aan te duiden voor als u iets zou overkomen?

Gewaarborgde rentevoet van 0,25%

U geniet een gewaarborgde rentevoet gedurende de volledige looptijd van het contract.

Die bedraagt momenteel 0,25% en de rentevoet van het contract is deze die van kracht is op het ogenblik van de storting. Hij is van toepassing op het belegde kapitaal, namelijk het gestorte bedrag na aftrek van de instapkosten en de premietaks.

Fiscaal voordelig

U betaalt geen roerende voorheffing op de vervaldag van de overeenkomst. 

*Het belegde kapitaal stemt overeen met het werkelijk in het product geïnvesteerde bedrag, na aftrek van de instapkosten en de verzekeringstaks.

Eventuele winstdeling

Elk jaar kan AG Insurance een extra rendement toekennen, de  zogenaamde winstdeling. Die winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan jaarlijks wijzigen afhankelijk van onder meer de financiële resultaten van AG.

Bedrag en looptijd

U investeert vanaf €1.000 voor een looptijd van 8 jaar en 1 maand. 

De keuze van een begunstigde

U stelt een begunstigde aan voor als u zou overlijden voor de vervaldag van de belegging.
U weet waar uw geld zal terechtkomen.

Meer informatie

De instapkosten bedragen 3% van het gestorte bedrag. 
Verzekeringstaks: 2%
Bij vervroegde terugbetaling kunnen kosten en roerende voorheffing verschuldigd zijn.
U leest alle details in de essentiele-informatiedocument.

Globaal rendement 

Bij AG Insurance bedraagt het globale rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeling) voor het jaar 2021 1,70%. 
Hier volgt een overzicht van het globale rendement van de voorbije vijf jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

2017 : 2,00%

2018 : 2,00%

2019 : 1,80%

2020 : 1,70%

2021 : 1,70%

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en belastingen; het heeft betrekking op de afgelopen jaren en vormt geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dat rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.
​​​​​​​
*De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om een winstdelingen uit te keren. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.

  • Risicofactoren

Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de producten van Tak 21 worden gewaarborgd door het Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling voor Tak 21 producten. Bij wanbetaling, voorziet het fonds momenteel maximaal €100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. 

Post Optima Best biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Deze winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale bedrag van de betaalde premies

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 

Als u niet tevreden bent over de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak 21.

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert