Staatsbon
Met zekerheid de zekerste

 De Staatsbon is een beschermingsproduct. Het is een schuldbewijs, uitgegeven door België, om vooraf bepaalde interesten in de vorm van een coupon terug te betalen tijdens de looptijd van de lening. Op de vervaldag wordt 100% van het geïnvesteerde kapitaal terugbetaald, behalve bij faillissement of wanbetaling van de uitgever.

 

Wis je dat je eenvoudig, voorspelbaar en veilig kunt beleggen door geld te lenen aan de staat?
Minimumvergoeding op de vervaldag
Met een minimumvergoeding op de vervaldag is dit beleggingsproduct een veilige manier om je geld te beleggen. 
Een garantie van de Staat
De Belgische staat is je debiteur. Het is dus een belegging zonder risico.
Uitgifte 4 keer per jaar
Doorgaans voor een duur van 3 tot 10 jaar. Minimale investering: €100
Een gewaarborgd vast rendement
Met een vooraf vastgelegde rentevoet en jaarlijks gestorte interest
Gratis bewaring en beheer
Via een Effectendepot. Wij zorgen voor alles.
Meer informatie

Meer info vind je in de informatiebrochure.

 

Risicofactoren
Je aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die in de factsheet zijn vermeld, met name : kredietrisico, risico van insolvabiliteit van de emittent van de belegging, liquiditeitsrisico, risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht en renterisico. Een belegger die zijn Staatsbons vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal dit moeten doen tegen de marktprijs (deze prijs kan schommelen).
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank 
Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be