Post Optima Pension
Verzekeringsproduct van AG Insurance 

Post Optima Pension is een individuele levensverzekering Tak 21 van bepaalde duur, die behoort tot onze beschermingsproducten.
Deze levensverzekering heeft als doel het vervolledigen van je wettelijk pensioen. Ze biedt een gewaarborgde rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeling.
Dit product, onderworpen aan Belgisch recht, wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en verdeeld door bpost bank.

 

Wis je dat je een goede levensstandaard kan behouden wanneer je met pensioen gaat en bovendien nu jaarlijks kan genieten van een mogelijke belastingvermindering?
Minimum terugbetaling 
Geruststellend: je hebt recht op een terugbetaling van 100% van het netto-kapitaal op het einde van de overeenkomst. Het netto-kapitaal is de som van de gestorte premies zonder taksen en eventuele kosten.
Een gewaarborgde rentevoet + een eventuele winstdeling
De geldende gewaarborgde rentevoet bedraagt 1,75% (op 18/02/2023). Er kan elk jaar een winstdeling worden toegekend; deze is variabel.
Sparen op je eigen ritme
Je stort naargelang je middelen minimaal​​​​​​​ €30/maand of €360 /jaar. Gedurende minimaal 10 jaar.
Belastingvermindering
In functie van het gekozen plafond (990€ of 1270€) kun je respectievelijk 30% of 25% van elk gestort bedrag recupereren**binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen en je persoonlijke situatie.
Twee formules naar keuze of om te combineren
Pensioensparen of langetermijnsparen, met een hoger fiscaal aftrekbaar bedrag.
Meer informatie
Alle eigenschappen, risico’s, kosten en taksen staan vermeld in de financiële infofiche.
Globaal rendement

Bij AG Insurance bedraagt het globale rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeling) voor het jaar 2022 1,80%.
Hier volgt een overzicht van het globale rendement van de voorbije vijf jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*):

 

 2018  2019  2020  2021  2022
 2,10% 2,00%  1,80%  1,80% 1,80% 

 

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Dit brutorendement heeft betrekking op de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.
Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dit rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om in een winstdeling te voorzien. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.


Risicofactoren
Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de Tak 21 producten worden gewaarborgd door het Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor Tak 21 producten. Bij wanbetaling, voorziet het fonds momenteel maximaal €100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.
Post Optima Pension in detail
  • Rendement
  • Twee formules
  • Belastingvermindering
  • Een begunstigde aanduiden in geval van overlijden
  • Kosten

Gewaarborgde rentevoet van 1,50% (op 18/02/2023):
De gewaarborgde rentevoet die wordt toegepast op je premies, is de rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting.

Globaal rendement:
Jaarlijks kun je een winstdeling worden toegekend in functie van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur. Bij AG Insurance bedraagt het globale rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeling) voor het jaar 2022  1,80%. Hier volgt een overzicht van het globale rendement van de voorbije vijf jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

2018   2019  2020  2021  2022
 2,10%  2,00%  1,80%  1,80% 1,80% 

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en belastingen; het heeft betrekking op de afgelopen jaren en vormt geen betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige rendement.
Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dat rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

*De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om een winstdelingen uit te keren. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.


Pensioensparen.

Het maximale fiscaal aftrekbare bedrag is €990 of €1270 (bedrag voor 2023) voor elke persoon van 18 tot en met 64 jaar. Je kan premies storten tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. Aangezien de minimale looptijd van de overeenkomst 10 jaar bedraagt, raden wij je aan om in te tekenen op Post Optima Pension voor u 55 wordt. Zo kan je gedurende de hele looptijd van het contract genieten van het fiscale voordeel. Je kan evenwel ook inschrijven nadat je 55 bent geworden. Ook dan kan je stortingen verrichten tot 31 december van het jaar waarin je 64 wordt.

Langetermijnsparen.
Het maximale fiscaal aftrekbare bedrag is €2.350 (bedrag voor 2023). Het bedrag dat voor je van toepassing is, hangt af van jouw beroepsinkomen. Je moet inschrijven voor uw 65e verjaardag en voor een looptijd van minimaal 10 jaar.

Ons advies: in de toekomst kunnen de fiscaal aftrekbare bedragen stijgen volgens de index, vraag dan ook een automatische indexatie van jouw premie om maximaal te genieten van de belastingvermindering.

De overheid geeft de mogelijkheid om van een belastingvermindering te genieten. Het zou jammer zijn als je er niet van profiteert!

In 2023 kan je met Post Optima Pension kiezen tussen twee fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: 990€ of 1.270€.

Als je kiest voor het basisplafond van 990€, krijg je 30% van de gedurende het jaar gestorte bedragen terug, binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen (met naleving van de wettelijke voorwaarden, afhankelijk van jouw inkomsten en de beschikbare fiscale enveloppe). Je vermeldt bedrag gewoon op jouw belastingaangifte en krijgt tot 297€ terug bij jouw volgende belastingafrekening!

Wens je een hoger bedrag te beleggen, dan kan je uitdrukkelijk voor het maximumbedrag van 1.270€ kiezen. Je krijgt dan 25% van de gedurende het jaar gestorte bedragen terug, binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen (met naleving van de wettelijke voorwaarden, afhankelijk van jouw inkomsten en de beschikbare fiscale enveloppe). Je krijgt dan tot 317,5€ terug bij jouw volgende belastingafrekening.

Je geniet een belastingvermindering voor elk jaar waarin je een storting hebt gedaan.

Op jouw 60ste verjaardag of op de tiende verjaardag van jouw contract (als je dat hebt afgesloten na jouw 55 jaar)* wordt er een bevrijdende anticipatieve heffing van 8% (pensioensparen) of 10% (langetermijnsparen) op uw spaarreserve ingevorderd.

* Er wordt een voordelige eindtaks geheven. Op jouw 60e* verjaardag of op de 10e* verjaardag van jouw overeenkomst die is afgesloten na uw 55e*, wordt een anticipatieve taks geheven die 8% bedraagt bij pensioensparen en 10% bij langetermijnsparen (enige belasting). De taks wordt geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met andere wettelijke verplichtingen). Dankzij deze eenmalige anticipatieve taks betaal je geen belastingen meer op de stortingen die je doet na uw 60 jaar. Bij vroegtijdige afkoop van jouw pensioencontract wordt het kapitaal belast aan 33% (verhoogd met de gemeentetaks) in plaats van aan het voordelige tarief van 8% of 10%.

Met Post Optima Pension duid je een begunstigde naar keuze aan voor als je overlijdt voor het einde van de overeenkomst. Zo weet je precies wie jouw geld zal krijgen als je iets overkomt. Op het gestorte bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet je kiezen voor jouw echtgenoot/wettelijk samenwonende partner of voor een familielid tot de tweede graad, bv. (klein)kinderen, (groot)ouders, broers of zussen.

Instapkosten:


Voor de overeenkomsten, afgesloten in het kader van langetermijnsparen: de instapkosten bedragen 5,4% op de gestorte premie(s). De 5 laatste jaren verminderen ze. Dan bedragen ze 4,60%, 3,80%, 3,00%, 2,20% en 1,40% als de storting gebeurt tijdens respectievelijk het 5e, 4e, 3e, 2e en laatste jaar voor de einddatum van de overeenkomst.
Voor de overeenkomsten, afgesloten in het kader van pensioensparen: de instapkosten bedragen 6,5% op de gestorte premie(s). De laatste 5 jaren verminderen ze. Dan bedragen ze 5,50%, 4,50%, 3,50%, 2,50% en 1,50% als de storting gebeurt tijdens het 5e, 4e, 3e, 2e en laatste jaar voor de einddatum van de overeenkomst.

Uitstapkosten:

Geen uitstapkosten op de einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
De overeenkomst kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf de 60e verjaardag van de verzekerde. Bij afkoop voor de 60e verjaardag is er wel een afkoopvergoeding. Deze bedraagt 5% van de waarde van de theoretische afkoopwaarde van de overeenkomst. Als de afkoop 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor het einde an de overeenkomst gebeurt, bedraagt de afkoopvergoeding respectievelijk 4%, 3%, 2%, 1% of 0%. Bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst, is er geen vergoeding verschuldigd.

Geen beheerskosten.

Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel –  BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Anspachlaan 1, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be