BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced
Beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
Communicatie van promotionele aard
BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced (klasse recht van deelneming « bpost bank ») is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht aangeboden in het kader van pensioensparen, beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch (« BNPP AM ») en gecommercialiseerd door bpost bank. BNPP AM is het Belgische filiaal van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, vennootschap naar Frans recht.
Je geld is in goede handen, om 3 redenen.
Evenwicht tussen potentieel rendement en risico
De doelstelling van het fonds bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen en een goede risicospreiding te handhaven door evenwichtig te beleggen in aandelen en obligaties.
Proactief beheer door specialisten
Jouw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. 
Belastingvoordeel*
In 2023 kun je ervoor kiezen tot 990 euro of tot 1.270 euro te sparen. Zo profiteer je van een belastingvoordeel van respectievelijk 30% (maximaal 297 euro) of 25% (maximaal 317,5 euro) van de gestorte bedragen.
Beleggingsdoelstelling en duur

De doelstelling van het fonds bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).

Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.

Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit:
Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32,5% MSCI EMU (EUR) NR + 12,5% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 37,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken. Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/fr .Dat een ICBE of ICB dit label heeft verkregen, betekent niet dat het beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelen.

Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan verschillende criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over dit onderwerp.

De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

Het fonds heeft geen vervaldag. Bij pensioensparen geldt echter een perspectief op lange termijn. De beleggingstermijn bedraagt minstens 10 jaar, en loopt, meer in het algemeen, tot aan uw pensionering.

Meer specifieke informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds kan teruggevonden worden op de website https://www.bnpparibas-am.be  na het selecteren van het betreffende land en rechtstreeks in de rubriek “Informatieverschaffing over duurzaamheid” die aan het product is gewijd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van dit fonds, zoals beschreven in het prospectus.

Belastingen* en kosten
Belastingvoordeel
In 2023  kan je ervoor kiezen tot 990 euro of tot 1.270 euro te sparen. Zo profiteer je van een belastingvoordeel van respectievelijk 30% (maximaal 297 euro) of 25% (maximaal 317,5 euro) van de gestorte bedragen.

Als je kies voor het plafond van 1.270 euro, let er dan op dat je meer dan 1.187 euro stort. Zo niet zal je belastingvoordeel lager zijn dat het voordeel dat je zou genieten wanneer je 990 euro zou sparen.

Om recht te hebben op dit belastingvoordeel moet je minstens 18 jaar zijn. Daarnaast wordt het belastingvoordeel niet meer toegekend wanneer je ouder bent dan 65 jaar. Daarom moet je rekening houdend met de minimale looptijd van je belegging (10 jaar), best vóór je  55e beginnen om ten volle te profiteren van het belastingvoordeel van pensioensparen.

Je zal echter weinig of geen voordeel halen uit het belastingvoordeel verbonden aan pensioensparen als je niet voldoende belastingen betaalt waarvan je dit belastingvoordeel kan aftrekken.

* Fiscale behandeling van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.
** Lopende kosten zijn de kosten die het fonds betaalt over een periode van één jaar. Ze omvatten beheerskosten, administratieve of operationele kosten en transactiekosten.

Belasting op pensioensparen
Pensioensparen is onderworpen aan een anticipatieve heffing van 8% op je 60e verjaardag of, indien je je pensioenspaarrekening opent na je 55e, na de 10e verjaardatum van het contract.

Het bedrag van die belasting is gelijk aan 8% van een fictief kapitaal dat zou worden verkregen wanneer al je jaarlijkse stortingen een jaarlijks rendement van 4,75% behaald zouden hebben. Deze heffing wordt automatisch afgehouden van je pensioensparen.

Daarnaast bedraagt deze belasting 33% als je je kapitaal wilt opvragen vóór je 60e verjaardag of, indien je een contract afsloot na je 55e verjaardag, als je het wilt opvragen tussen je 60e verjaardag en je pensionering.
Kosten

Instapkosten : 3,00%
Lopende kosten** : 1,24%
Geen uitstapkosten
Geen bewaarloon bpost bank

 


Risicofactoren
Dit product heeft een synthetische risico-indicator van 3 op een schaal van 1 tot 7. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product 10 jaar bewaart. De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van het product te beoordelen ten opzichte van andere. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat het product verlies lijdt bij marktbewegingen. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging ‘zonder risico’ is, maar duidt op een laag risico.

Andere risico's die materieel relevant zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de synthetische risico-indicator:
Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
Inflatierisico: vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.
Valutarisico: vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievaluta.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Dit Product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank
Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be


Meerinformatie
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Deze documenten zijn ook gratis beschikbaar, in het Frans op https://www.bpostbanque.be/investir/produits-d-investissement/fonds-epargne-pension


Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be


Een samenvatting van de rechten van de beleggers is gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans op https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger/samenvatting-van-de-rechten-van-de-beleggers/

De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op https://www.beama.be/netto-inventariswaarden