BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced
Beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht aangeboden in het kader van pensioensparen,
beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en gecommercialiseerd door bpost bank.

Je geld is in goede handen, om 3 redenen.
Evenwicht tussen potentieel rendement en risico
De doelstelling van het fonds bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen en een goede risicospreiding te handhaven door evenwichtig te beleggen in aandelen en obligaties.
Proactief beheer door specialisten
Jouw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. Zo profiteer je van een hoogwaardig beheer zoals dat wordt aangeboden aan de meest vermogende personen.
Belastingvoordeel*
In 2022 kun je ervoor kiezen tot 990 euro of tot 1.270 euro te sparen. Zo profiteer je van een belastingvoordeel van respectievelijk 30% (maximaal 297 euro) of 25% (maximaal 317,5 euro) van de gestorte bedragen.
Beleggingsdoelstelling en duur

De doelstelling van het fonds bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties.

Hoewel het fonds niet bedoeld is voor duurzaam beleggen, wordt bijzondere aandacht besteed aan sociale, milieu- en governancekwesties, door de toepassing van uitsluitingen en door de integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces.

Enerzijds worden sommige bedrijven van het beleggingsuniversum uitgesloten. Het gaat om bedrijven verbonden aan zeer schadelijke activiteiten, namelijk bewapening, tabak, steenkool, olie en niet-conventionele gaswinning, evenals bepaalde bedrijven in gevoelige sectoren (zoals bijvoorbeeld palmolie, kernenergie, asbest) en bedrijven die het Global Pact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven.

Anderzijds worden alle emittenten geanalyseerd op basis van milieucriteria (bevordering van de energie-efficiëntie, besparing op natuurlijke hulpbronnen, afvalverwerking ...), sociale criteria (eerbiediging van de mensenrechten, veiligheid van de werknemers, opleiding van het personeel ...) en criteria voor een deugdelijk bestuur (strijd tegen corruptie, onafhankelijkheid van de raad van bestuur, naleving van de rechten van de minderheidsaandeelhouders ...). Vervolgens wordt voor de beste ESG-scores gekozen zodat het fonds een betere ESG-score heeft dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), zonder daarom de beste absolute scores te selecteren. Meer informatie vindt u in het prospectus.

Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s). Ze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds het label zes maanden na de aankoopdatum niet heeft behaald of het label verliest, zal dit ICB uiterlijk binnen 10 dagen moeten worden verkocht.

Als het duurzaamheidslabel aan deze ICB wordt toegekend, betekent dit dat zijn beheerder in zijn beleggingskeuzes een strategie toepast bedoeld om minstens één van volgende criteria te ondersteunen: milieugerelateerde criteria (controle van de vervuilende emissies, afvalbeheer, energie-efficiëntie…); maatschappelijke criteria (waarborgen van diversiteit, vorming van het personeel, preventie van ongevallen…) en goed bestuur criteria (transparantie in de boekhouding, corruptiebestrijding, onafhankelijkheid van de raad van bestuur…), evenals een strategie bedoeld om bedrijven uit te sluiten die het Global Pact van de Verenigde Naties niet naleven en/of verbonden aan zeer schadelijke of gevoelige activiteiten (tabak, steenkool, bewapening…).Het Febelfin duurzaamheidslabel wordt telkens toegekend voor een periode van één jaar. Het label is een kwaliteitsnorm die elk jaar opnieuw geëvalueerd wordt en toegekend wordt door Febelfin, die de Belgische financiële sector vertegenwoordigt. Deze norm bepaalt een aantal minimumvereisten waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op niveau van de portefeuille als het beleggingsproces. Meer info over het label kun je vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Het fonds wordt actief beheerd en kan als zodanig ook beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index, 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7.5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32.5% MSCI EMU (EUR) NR + 12.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 37.5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI. Deze referentie wordt gebruikt voor de vergelijking van de prestatie. Hij is niet aangepast aan de milieu- en sociale kenmerken.

De inkomsten uit de door het fonds aangehouden activa worden systematisch herbelegd. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Het fonds heeft geen vervaldag. Bij pensioensparen geldt echter een perspectief op lange termijn. De beleggingstermijn bedraagt minstens 10 jaar, en loopt, meer in het algemeen, tot aan je pensionering.
Belastingen* en kosten
Belastingvoordeel
In 2022 kan je ervoor kiezen tot 990 euro of tot 1.270 euro te sparen. Zo profiteer je van een belastingvoordeel van respectievelijk 30% (maximaal 297 euro) of 25% (maximaal 317,5 euro) van de gestorte bedragen.

Als je kies voor het plafond van 1.270 euro, let er dan op dat je meer dan 1.187 euro stort. Zo niet zal je belastingvoordeel lager zijn dat het voordeel dat je zou genieten wanneer je 990 euro zou sparen.

Om recht te hebben op dit belastingvoordeel moet je minstens 18 jaar zijn. Daarnaast wordt het belastingvoordeel niet meer toegekend wanneer je ouder bent dan 65 jaar. Daarom moet je rekening houdend met de minimale looptijd van je belegging (10 jaar), best vóór je  55e beginnen om ten volle te profiteren van het belastingvoordeel van pensioensparen.

Je zal echter weinig of geen voordeel halen uit het belastingvoordeel verbonden aan pensioensparen als je niet voldoende belastingen betaalt waarvan je dit belastingvoordeel kan aftrekken.

* Fiscale behandeling van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.
Belasting op pensioensparen
Pensioensparen is onderworpen aan een anticipatieve heffing van 8% op je 60e verjaardag of, indien je je pensioenspaarrekening opent na je 55e, na de 10e verjaardatum van het contract.

Het bedrag van die belasting is gelijk aan 8% van een fictief kapitaal dat zou worden verkregen wanneer al je jaarlijkse stortingen een jaarlijks rendement van 4,75% behaald zouden hebben. Deze heffing wordt automatisch afgehouden van je pensioensparen.

Daarnaast bedraagt deze belasting 33% als je je kapitaal wilt opvragen vóór je 60e verjaardag of, indien je een contract afsloot na je 55e verjaardag, als je het wilt opvragen tussen je 60e verjaardag en je pensionering.
Kosten
Instapkosten : 3,00%
Lopende kosten : 1,24%
Geen uitstapkosten
Risicofactoren
Het BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced biedt geen kapitaalbescherming. Het risico schommelt doorheen de tijd naargelang de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen.
Risico- en rendementsindicatorDeze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het fonds over een periode van 5 jaar.
De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

Kredietrisico
Risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.
Liquiditeitsrisico
Ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.
Valutarisico:
Vloeit voort uit de aanwezigheid van activa die luiden in andere valuta's dan de referentievalutie.
Inflatierisico
Vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op www.beama.be en hier.

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be.
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank 
Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Interesse? Heb je vragen?