Post Optima Junior
Verzekeringsproduct van AG Insurance 

Post Optima Junior is een individuele levensverzekering Tak 21 die deel uitmaakt van onze beschermingsproducten.
Ze biedt een gewaarborgde rentevoet met eventuele winstdeling.
Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht, wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.

 

Wist je dat je in alle veiligheid een kapitaal kunt opbouwen voor een kind met behoud van controle tot de einddatum?
Minimum terugbetaling voor jouw kind
Een prachtig cadeau dat jouw kind later zal helpen om zijn weg te vinden in het leven. Het netto-kapitaal is de som van de gestorte premies zonder taksen en eventuele kosten. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.
Rendement
De geldende gewaarborgde rentevoet bedraagt 2 % (vanaf 25/03/2023). De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.​​​​​​​
Je beslist alles
De leeftijd waarop het kind het kapitaal zal ontvangen (18, 21 of 24 jaar). De mogelijkheid om uzelf als begunstigde aan te duiden.
Duur
Het kind kan niet aan het geld voor de einddatum. De overeenkomst moet een duur hebben van minimaal 8 jaar en 1 dag.
Op uw ritme
Je kan beleggen vanaf 1.000 euro voor een looptijd van 8 jaar en 1 maand.
Meer informatie

De instapkosten bedragen 3,5% op de gestorte premies, voor alle nieuwe contracten vanaf 01/01/2018.
In bepaalde gevallen kunnen uitstapkosten aangerekend worden.                             
Verzekeringstaks: 2%                                                                                                                                     
Je vindt de details in het essentiele-informatiedocument.

Global rendement

Bij AG Insurance bedroeg het globale rendement in 2022 (gewaarborgde rentevoet + winstdeling*) 2,50% voor de nettostortingen van het jaar en 1,70% voor de rest van de reserve. Hieronder volgt een samenvatting van het globale rendement van de laatste vijf jaar:

 2018  2019  2020  2021  2022
 2,00%  1,80%  1,70%  1,70%

 

2,50% (nettostortingen)

1,70% (rest van de reserve)

 

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Dit brutorendement heeft betrekking op de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.
Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dit rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om in een winstdeling te voorzien. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.


Risicofactoren
Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de Tak 21 producten worden gewaarborgd door het Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor Tak 21 producten. Bij wanbetaling, voorziet het fonds momenteel maximaal €100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.

Post Optima Junior biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Deze winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale bedrag van de betaalde premies.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brusse– BTW BE 0456.038.471erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak 21.