Post Optima Invest
 Verzekeringsproduct van AG Insurance 

Post Optima Invest is een individuele levensverzekering Tak 23 van AG Insurance naar Belgisch recht en uitgedrukt in euro. Het rendement is gekoppeld aan een beleggingsfonds (beschermings producten of groeiproducten in functie van de uitgifte). Een Post Optima Invest product heeft een vaste looptijd en biedt op vervaldag een minimumterugbetaling (geheel of gedeeltelijk) van het kapitaal. Het rendement kan hoger liggen en hangt af van de evolutie van het onderliggende instrument (fonds, index, aandelenkorf enz.). 

Wist je dat je eenvoudig en met beperkt risico kunt genieten van de evoluties op de financiële markten?
Minimum terugbetaling 
Recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling op de vervaldag (zonder kosten en eventuele taksen, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent).
Een potentieel hogere meerwaarde
Het potentiële rendement hangt in het algemeen af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een activiteitensector.
Een minimale belegging volstaat
Je kunt inschrijven vanaf €1.000 om te genieten van een potentiële opbrengst.
Het hele jaar door verschillende formules
Afhankelijk van de markt worden er nieuwe uitgiftes voorgesteld. Variabele looptijden en beperkte inschrijvingen.
Je duidt een begunstigde aan
Door een begunstigde naar keuze aan te duiden, weet je naar wie je geld zal gaan indien je overlijdt voor het einde van de belegging.
Meer informatie
Je vindt alle informatie terug in de kennisfiche.
Risicofactoren
We vestigen je aandacht op verschillende risicofactoren, waaronder: 

Kredietrisico: een risico op insolvabiliteit van de tegenpartijen die de verzekeraar inschakelt; Beleggingsrisico: AG Insurance nv is niet aansprakelijk voor een eventuele wanprestatie van om het even welke tegenpartij die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds; Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden; Risico op schommeling van de waarde van het contract: de eenheidswaarde hangt af van het verloop van de waarde van de onderliggende activa, de rentevoeten en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd; Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds.
Kosten en taksen

Instapkosten: 2%.
Uitstapkosten: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop plaatsvindt      tijdens het laatste jaar voor het einde van het contract.
Beheerskosten op jaarbasis: maximaal 1,50% van de nominale waarde van het fonds.
Taks op levensverzekeringen: 2% (als de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is die in België verblijft).
Roerende voorheffing: geen roerende voorheffing
Successierechten: er kunnen successierechten verschuldigd zijn

Deze fiscale behandeling geldt voor een Belgische ingezetene natuurlijke persoon en kan in de toekomst worden gewijzigd.

Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brusse– BTW BE 0456.038.471erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

 

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be