Post Optima Best
Verzekeringsproduct van AG Insurance

Post Optima Best is een tak 21 individuele levensverzekering van AG Insurance, onderworpen aan het Belgisch recht en gecommercialiseerd door bpost bank.

Hiermee kun je sparen met een gewaarborgde rentevoet, eventueel vermeerderd met een jaarlijkse winstdeling.

 

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Gewaarborgde rentevoet van 2 %
Je geniet een gewaarborgde rentevoet gedurende de volledige looptijd van het contract. Die bedraagt momenteel 2 %  (vanaf 25/03/2023) en is de rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting. Hij is van toepassing op het belegde kapitaal, namelijk het gestorte bedrag na aftrek van de instapkosten en de premietaks.
Eventuele winstdeling
Elk jaar kan AG Insurance een extra rendement toekennen, de  zogenaamde winstdeling. Die winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan jaarlijks wijzigen afhankelijk van onder meer de financiële resultaten van AG
Keuze van een begunstigde
Je kunt een begunstigde bij overlijden vóór de eindvervaldag aanduiden om je nalatenschap te regelen.
Goed om te weten
Minimumbedrag en looptijd
Je kan beleggen vanaf 1.000€ voor een looptijd van 8 jaar en 1 maand.
Kosten
Instapkosten: 3% op de nettopremie, dus na aftrek van de premietaks          Afkoopvergoeding: 1% van de theoretische afkoopwaarde. Er wordt echter geen vergoeding afgehouden voor elke afkoop tijdens de laatste 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van het contract
Taksen
Premietaks:  2%                                                                                                                        Roerende voorheffing: op de vervaldag is geen roerende voorheffing verschuldigd. Als de belegger zijn geld in de eerste acht jaar terugvraagt, wordt een voorheffing van 30% afgehouden op de interesten die forfaitair worden berekend op 4,75% per jaar.                                                                                            Successierechten: bij overlijden van de verzekerde kunnen successierechten verschuldigd zijn op de aan de begunstigde uitgekeerde som. Deze fiscale behandeling is van toepassing op een natuurlijke persoon die in België woont en kan in de toekomst wijzigen.
Globaal rendement

Bij AG Insurance bedroeg het globale rendement in 2022 (gewaarborgde rentevoet + winstdeling*) 2,50% voor de nettostortingen van het jaar en 1,70% voor de rest van de reserve. Hieronder volgt een samenvatting van het globale rendement van de laatste vijf jaar:

 

 2018  2019  2020  2021  2022
 2,00%  1,80%  1,70%  1,70%

2,50% (nettostortingen)

1,70% (rest van de reserve)

 

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Dit brutorendement heeft betrekking op de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.
Voor contracten met een hogere rentevoet dan het globale brutorendement is dit rendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om in een winstdeling te voorzien. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.


Risicofactoren
Kredietrisico: Als AG Insurance in gebreke blijft, krijgt u mogelijk niet alle bedragen terug waarop u recht hebt. Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Die treedt in werking bij het ingebreke blijven van AG Insurance en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen zijn enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor elk bedrag hoger dan de eerste 100 000 wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Post Optima Best biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Die winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen. Ze wordt discretionair bepaald door de verzekeraar. Als die laag of zelfs nul is, ligt het betaalde kapitaal mogelijk lager dan de gestorte premie als gevolg van de huidige taksen, kosten en rentevoeten.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Bruss>l– BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Anspachlaan 1, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be