BNP Paribas Global Environment
Beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Communicatie van promotionele aard
Het compartiment Global Environment (klasse recht van deelneming « Classic ») van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Funds is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), beheerd door BNP Paribas Asset Management Luxembourg (vennootschap naar Luxemburgs recht) en verkocht door bpost bank in de versie kapitalisatie.

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Hoog risico en rendementspotentieel
BNP Paribas Global Environment belegt grotendeels in aandelen op wereldniveau. Je profiteert dus van het hoog potentieel rendement dat typisch is voor dit soort beleggingen en draagt ook de hiermee verbonden risico's.
Proactief beheer door specialisten
Jouw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. 
Milieubescherming
Uw belegging is nuttig. Het is immers de bedoeling van dit compartiment om tot de overgang naar een duurzame wereld bij te dragen door de nadruk te leggen op milieu-uitdagingen. Het compartiment belegt in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die actief zijn op milieumarkten.
... en nog vele andere.
Diversificatie
Je geld wordt indirect belegd in talrijke aandelen.
Minieme belegging
Je kunt al beleggen vanaf 20€.
Kapitalisatie
De inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden...) worden herbelegd, waardoor je kapitaal blijft groeien.
Kosten en taksen*
Instapkosten: 2,50% 
Lopende kosten**: 2,23%
Geen uitstapkosten
Geen bewaarloon bpost bank
Swing pricing*** : maximum 1% 
Beurstaks: 1,32% (max. 4.000€)
Roerende voorheffing (enkel als de schuldbewijzen 10% van de activa van het compartiment overschrijden) : 30% op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Onbepaalde duur
Je houdt je investering zo lang als je wilt.
* Taksen van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.
** Lopende kosten zijn de kosten die het fonds betaalt over een periode van één jaar. Ze omvatten beheerskosten, administratieve of operationele kosten en transactiekosten.
*** Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus.
Beleggingsdoelstelling
BNP Paribas Global Environment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn op milieumarkten. Deze doelstelling wordt echter niet gemeten aan de hand van specifieke indicatoren. BNP Paribas Global Environment belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen uitgegeven door ondernemingen die een groot deel van hun activiteiten hoofdzakelijk uitvoeren in de volgende domeinen:

• duurzame energie: hernieuwbare en alternatieve energie, alsook energie-efficiëntie;
• duurzaam waterbeheer: waterinfrastructuur en -technologieën;
• duurzaam beheer van landbouwgronden en bossen;
• afvalbeheer en beheersing van vervuiling.

Het deel dat overblijft (maximaal 25% van de activa) kan worden belegd in andere beleggingsproducten of worden behouden als liquiditeiten.
Er wordt mondiaal belegd. Het fonds kan worden belegd in aandelen van het Chinese vasteland met beperkte toegang voor buitenlandse beleggers zoals Chinese A-aandelen, die genoteerd kunnen zijn op een Stock Connect, of door het gebruik van een specifieke door de Chinese autoriteiten verleende licentie.

Bovendien wordt het compartiment actief beheerd. Dit betekent dat het kan beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index, namelijk de MSCI World (NR). Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken en is niet aangepast aan de milieu- en sociale kenmerken.

De beheerder richt zich ook op het duurzaam beleggingsbeleid van BNP Paribas Asset Management dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance), zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, naleving van de mensenrechten en naleving van de rechten van minderheidsaandeelhouders, bij elke stap in het beleggingsproces van het fonds. Meer informatie over dit beleggingsbeleid vindt u in het prospectus van de bevek.

Meer specifieke informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds kan teruggevonden worden op de website https://www.bnpparibas-am.be  na het selecteren van het betreffende land en rechtstreeks in de rubriek “Informatieverschaffing over duurzaamheid” die aan het product is gewijd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van dit fonds, zoals beschreven in het prospectus.
Risicofactoren
Dit product heeft een synthetische risico-indicator van 4 op een schaal van 1 tot 7. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Product 5 jaar bewaart. De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van het product te beoordelen ten opzichte van andere. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat het product verlies lijdt bij marktbewegingen. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging ‘zonder risico’ is, maar duidt op een laag risico.

Andere risico's die materieel relevant zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de synthetische risico-indicator:

Operationeel risico en bewaarrisico: sommige markten zijn minder gereguleerd dan de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met bewaarneming en liquidatie voor het compartiment op deze markten gepaard kunnen gaan met een hoger risico.
Risico in verband met beleggingen op het Chinese vasteland: dergelijke beleggingen zijn onderworpen aan bijkomende risico’s die het gevolg kunnen zijn van politieke, economische, sociale, fiscale, markt- en operationele factoren die specifiek zijn voor de Chinese markt.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Dit Product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen
Klachtendienst
Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank

Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be 

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 

Meer informatie
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Deze documenten zijn ook gratis beschikbaar, in het Frans op https://www.bpostbanque.be/investir/produits-d-investissement/globalenvironment

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be 

Een samenvatting van de rechten van de beleggers is gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans op https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger/samenvatting-van-de-rechten-van-de-beleggers/ 

De beheervennootschap kan beslissen om de verhandeling van deelbewijzen in België stop te zetten.

Minimale inschrijving: 20 EUR

De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op https://www.beama.be/netto-inventariswaarden 


Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest
  • Maandelijks, heel eenvoudig
  • Al vanaf €20 per maand
  • Je beslist
  • Kosten
Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee je maandelijks kunt beleggen in de BNP Paribas Global Environment.

Al vanaf €20 per maand.
Elke maand beleg je automatisch een bedrag naar keuze vanaf €20.


Het plan heeft geen vervaldatum.
Je kan op elk moment de eigenschappen van jouw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.
Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt.


Het investeringsplan is gratis. je betaalt enkel de kosten gelinkt aan BNP Paribas Global Environment.