BNP Paribas Global Environment
Beheerd door BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Het compartiment Global Environment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Funds is een instelling voor collectieve belegging (ICB),
beheerd door BNP Paribas Asset Management Luxembourg en verkocht door bpost bank in de versie kapitalisatie.

 

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Hoog risico en rendementspotentieel
BNP Paribas Global Environment belegt grotendeels in aandelen op wereldniveau. Je profiteert dus van het hoog potentieel rendement dat typisch is voor dit soort beleggingen en draagt ook de hiermee verbonden risico's.
Proactief beheer door specialisten
Jouw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. Zo profiteer je van een hoogwaardig beheer zoals dat wordt aangeboden aan de meest vermogende personen
Milieubescherming
Je belegging doet het milieu goed. BNP Paribas Global Environment wil immers meehelpen aan de transitie naar een duurzame wereld door te focussen op de milieu-uitdagingen en door beleggingen uit te sluiten in ondernemingen die betrokken zijn bij zeer schadelijke activiteiten (zoals wapens, tabak, steenkool en olie), in ondernemingen uit gevoelige sectoren (zoals kernenergie, palmolie of asbest) en in ondernemingen die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet respecteren.
 
Bovendien wordt in elke fase van het beleggingsproces voldaan aan de normen voor verantwoord zakelijk gedrag, waaronder het in acht nemen van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), zoals, maar niet beperkt tot, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, respect voor de mensenrechten en de rechten van minderheidsaandeelhouders.
 
... en nog vele andere.
Diversificatie
Je geld wordt indirect belegd in talrijke aandelen.
Minieme belegging
Je kunt al beleggen vanaf 20€.
Kapitalisatie
De inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden...) worden herbelegd, waardoor je kapitaal blijft groeien.
Kosten en taksen*
Instapkosten: 2,50% 
Lopende kosten: 2,23%
Geen uitstapkosten.
Swing pricing** : maximum 1% 
Beurstaks: 1,32% (max. 4.000€)
Roerende voorheffing (enkel als de schuldbewijzen 10% van de activa van het compartiment overschrijden) : 30% op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Onbepaalde duur
Je houdt je investering zo lang als je wilt.
* Taksen van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België..
** Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus.
Beleggingsdoelstelling
BNP Paribas Global Environment wil niet alleen de waarde van zijn vermogen op middellange termijn verhogen, maar ook bijdragen tot de overgang naar een duurzame wereld door de nadruk te leggen op milieu-uitdagingen. Deze milieudoelstelling wordt echter niet gemeten aan de hand van specifieke indicatoren. BNP Paribas Global Environment belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen uitgegeven door ondernemingen die een groot deel van hun activiteiten hoofdzakelijk uitvoeren in de volgende domeinen :

– duurzame energie: hernieuwbare en alternatieve energie, alsook energie-efficiëntie;
– duurzaam waterbeheer: waterinfrastructuur en -technologieën;
– afvalbeheer en beheersing van vervuiling.

Het deel dat overblijft, dus maximaal 25% van de activa, kan worden belegd in andere beleggingsproducten of worden behouden als liquiditeiten.

Er wordt mondiaal belegd. Bovendien wordt het compartiment actief beheerd. Dit betekent dat het kan beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index, namelijk de MSCI World (NR). Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken en is niet aangepast aan de milieu- en sociale kenmerken.

De beheerder richt zich ook op het duurzaam beleggingsbeleid van BNP Paribas Asset Management dat niet alleen rekening houdt met ecologische aspecten, maar tevens sociale criteria en goed beheer laat meespelen bij de beleggingskeuzes. Dit betekent vooral het uitsluiten van investeringen in de bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden. Die principes zijn gebaseerd op de mensenrechten, de arbeidsnormen, het milieubeheer en de strijd tegen corruptie. Meer informatie over dit beleggingsbeleid vind je in het prospectus van de bevek.
Risicofactoren
BNP Paribas Global Environment biedt geen kapitaalbescherming. Het risico schommelt doorheen de tijd naargelang de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen.
Risico- en rendementsindicator

Deze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het compartiment over een periode van 5 jaar. 


Hierna vind je andere belangrijke risico's voor het fonds die niet adequaat worden weergegeven door de indicator.


Operationeel risico en bewaarrisico
Sommige markten zijn minder gereguleerd dan de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met bewaarneming en liquidatie voor het compartiment op deze markten gepaard kunnen gaan met een hoger risico.

Risico's in verband met Shanghai – Hong Kong Stock Connect
Dit risico heeft betrekking op het verhandelen en clearen van effecten via de Stock Connect. De Stock Connect is onderworpen aan quotumbeperkingen, wat de mogelijkheid van het Fonds kan beperken om tijdig in Chinese A-aandelen te beleggen. Daarnaast is de Stock Connect vernieuwend van aard, zijn de voorschriften niet getest en bestaat er geen zekerheid over de manier waarop ze zullen worden toegepast, wat de mogelijkheid van het Fonds om zijn rechten en belangen in de Chinese A-aandelen uit te oefenen, kan beïnvloeden.
Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest
  • Maandelijks, heel eenvoudig
  • Al vanaf €20 per maand
  • Je beslist
  • Kosten
Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee je maandelijks kunt beleggen in de BNP Paribas Global Environment.

Al vanaf €20 per maand.
Elke maand beleg je automatisch een bedrag naar keuze vanaf €20.


Het plan heeft geen vervaldatum.
Je kan op elk moment de eigenschappen van jouw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.
Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt.


Het investeringsplan is gratis. je betaalt enkel de kosten gelinkt aan BNP Paribas Global Environment.


Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op www.beama.be en hier.

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vind je ook op www.bnpparibas-am.be.
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank 
Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Interesse? Heb je vragen?