BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral
Beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
Communicatie van promotionele aard
Het compartiment Global Sustainable Neutral (klasse recht van deelneming « Classic ») van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy is een instelling voor collectieve belegging in rffecten (ICBE), beheerd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch (« BNPP AM ») en verkocht door bpost bank. BNPP AM is het Belgische filiaal van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, vennootschap naar Frans recht

 

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Evenwicht tussen potentieel rendement en risico
Het doel van dit compartiment is zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's om te kunnen profiteren van de opwaartse marktbewegingen en tegelijk het gevaar op verlies bij dalende markten te beperken.
Proactief beheer door specialisten
Je geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. 
ESG-criteria
Het compartiment legt de nadruk op sociale, milieu- en bestuurskwesties door over de hele wereld voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging.
Goed om te weten
Diversificatie
Je geld wordt indirect belegd in honderden aandelen en obligaties.
Minieme  belegging
Je kunt al beleggen vanaf 20€ .
Kapitalisatie en distributie
In de kapitalisatieversie worden alle inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden…) herbelegd, waardoor je kapitaal blijft groeien. In zijn distributieversie heeft het compartiment de mogelijkheid om elk jaar een dividend uit te keren.
Kosten en taksen*
Instapkosten: 2,50%     
Lopende kosten**: 1,94%      
Geen uitstapkosten   
Geen bewaarloon bpost bank
Swing pricing*** : maximaal 1% 
Beurstaks voor de kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32% (max 4.000€)       
Roerende voorheffing: 30% op de uitgekeerde dividenden en op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Onbepaalde duur
Je houdt je investering zo lang als je wilt.

* Taksen van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.

** Lopende kosten zijn de kosten die het fonds betaalt over een periode van één jaar. Ze omvatten beheerskosten, administratieve of operationele kosten en transactiekosten.

*** Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment BNP Paribas B Strategy  Global Sustainable Neutral is een 'fonds van fondsen'. Het belegt voornamelijk in ICB's die op hun beurt beleggen in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Het compartiment belegt over de hele wereld.

Het doel van dit compartiment is zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's. Dat evenwicht tussen streven naar rendement en risicobeheersing vertaalt zich in de basisspreiding tussen de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties ...). Bij een actief beheer kan de beheerder, afhankelijk van de marktomstandigheden en zijn prognoses, afwijken van deze basisspreiding, maar zonder hierbij de hem opgelegde grenzen te overschrijden. De activaspreiding kan schommelen binnen de volgende percentages (van het netto vermogen):

- Aandelen: tussen 25% en 65% (basisspreiding: 45%)
- Obligaties: tussen 15% en 55% (basisspreiding: 45%)
- Alternatieve beleggingen: tussen 0% en 35% (basisspreiding: 10%)
- Cash: tussen 0% en 60% (basisspreiding: 0%)

BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties (ESG). Daarom moeten minstens 75% van de geselecteerde ICB's het duurzaamheidslabel van Febelfin voor duurzame financiële producten hebben verkregen, of zich ertoe verbinden dit binnen 6 maanden na de aankoopdatum te verkrijgen. In geval van het niet verkrijgen van het label binnen zes maanden na de aankoopdatum, of het verlies van het label, moet de ICB uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Dit label definieert diverse minimale vereisten, namelijk de toepassing van de volgende drie strategieën: (1) integratie van de ESG-criteria, (2) gebruik van negatieve normatieve screening (op basis van een internationale standaard) en (3) uitsluitingslijsten, en daarnaast ten minste een vierde duurzame strategie (zoals bijvoorbeeld een ESG-rating die beter is dan de referentie-index). Meer informatie over het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability' is te vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. Dat een ICBE of ICB dit label heeft verkregen, betekent niet dat het beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelen.
De resterende geselecteerde ICB's (maximaal 25%) zijn fondsen die onder andere milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen en die beleggen in bedrijven die goede governance praktijken toepassen, of fondsen met een duurzame beleggingsdoelstelling.
Meer specifieke informatie over duurzaamheidsaspecten van het fonds kan teruggevonden worden op de website https://www.bnpparibas-am.be na het selecteren van het betreffende land en rechtstreeks in de rubriek “Informatieverschaffing over duurzaamheid” die aan het product is gewijd. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van dit fonds, zoals beschreven in het prospectus.

Risicofactoren
Dit product heeft een synthetische risico-indicator van 3 op een schaal van 1 tot 7. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 4 jaar bewaart. De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van het product te beoordelen ten opzichte van andere. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat het product verlies lijdt bij marktbewegingen. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging ‘zonder risico’ is, maar duidt op een laag risico.

Andere risico's die materieel relevant zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de synthetische risico-indicator:

Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het compartiment is belegd.
Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Klachtendienst
Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank

Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be 

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 

Meer informatie
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van het fonds en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Deze documenten zijn ook gratis beschikbaar, in het Frans op https://www.bpostbanque.be/investir/produits-d-investissement/global-sust-neutral

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be 

Een samenvatting van de rechten van de beleggers is gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans op https://www.bnpparibas-am.be/particuliere-belegger/samenvatting-van-de-rechten-van-de-beleggers/ 

De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op https://www.beama.be/netto-inventariswaarden 


Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest
  • Maandelijks, heel eenvoudig
  • Al vanaf €20 per maand
  • Je beslist
  • Kosten
Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee je maandelijks kunt beleggen in de BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral.
Al vanaf €20 per maand
Elke maand beleg je automatisch een bedrag naar keuze vanaf €20.
Het plan heeft geen vervaldatum.
Je kan op elk moment de eigenschappen van jouw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.
Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt.
Het investeringsplan is gratis. Je betaalt enkel de kosten gelinkt aan BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral.