BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral
Beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium
Het compartiment Global Sustainable Neutral van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy is een instelling
voor collectieve belegging (ICB), beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en verkocht door bpost bank.

 

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Evenwicht tussen potentieel rendement en risico
Het doel van dit compartiment is zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's om te kunnen profiteren van de opwaartse marktbewegingen en tegelijk het gevaar op verlies bij dalende markten te beperken.
Proactief beheer door specialisten
Je geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. Zo profiteer je van een hoogwaardig beheer zoals dat wordt aangeboden aan de meest vermogende personen.
ESG-criteria
Alle ICB’s geselecteerd door de beheerder beschikken over het Febelfin label voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden dit binnen zes maanden te verkrijgen.
Het Febelfin duurzaamheidslabel wordt telkens toegekend voor een periode van één jaar. Het label is een kwaliteitsnorm die elk jaar opnieuw geëvalueerd wordt en toegekend wordt door Febelfin, die de Belgische financiële sector vertegenwoordigt. Deze norm bepaalt een aantal minimumvereisten waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op niveau van de portefeuille als het beleggingsproces. Meer info over het label kun je vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering
Goed om te weten
Diversificatie
Je geld wordt indirect belegd in honderden aandelen en obligaties.
Minieme  belegging
Je kunt al beleggen vanaf 20€ .
Kapitalisatie en distributie
In de kapitalisatieversie worden alle inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden…) herbelegd, waardoor je kapitaal blijft groeien. In zijn distributieversie heeft het compartiment de mogelijkheid om elk jaar een dividend uit te keren.
Kosten en taksen*
Instapkosten: 2,50%     
Lopende kosten: 1,79%      
Geen uitstapkosten     
Swing pricing** : maximaal 1% 
Beurstaks voor de kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32% (max 4.000€)       
Roerende voorheffing: 30% op de uitgekeerde dividenden en op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Onbepaalde duur
Je houdt je investering zo lang als je wilt.

* Taksen van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.

** Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus

Beleggingsdoelstelling
Het compartiment BNP Paribas B Strategy  Global Sustainable Neutral is een 'fonds van fondsen'. Het belegt voornamelijk in ICB's die op hun beurt beleggen in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Het compartiment belegt over de hele wereld.

Het doel van dit compartiment is zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's. Dat evenwicht tussen streven naar rendement en risicobeheersing vertaalt zich in de basisspreiding tussen de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties ...). Bij een actief beheer kan de beheerder, afhankelijk van de marktomstandigheden en zijn prognoses, afwijken van deze basisspreiding, maar zonder hierbij de hem opgelegde grenzen te overschrijden. De activaspreiding kan schommelen binnen de volgende percentages (van het netto vermogen):

- Aandelen: tussen 25% en 65% (basisspreiding: 45%)
- Obligaties: tussen 15% en 55% (basisspreiding: 45%)
- Alternatieve beleggingen: tussen 0% en 35% (basisspreiding: 10%)
- Cash: tussen 0% en 60% (basisspreiding: 0%)

BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties (ESG). Daarom moeten de geselecteerde ICB's het Febelfin label voor duurzame financiële producten hebben verkregen, of zich ertoe verbinden dit binnen 6 maanden na de aankoopdatum te verkrijgen. In geval van het niet verkrijgen van het label binnen zes maanden na de aankoopdatum, of het verlies van het label, moet de ICB uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Voor meer informatie over het selectieproces van de ICB’s, gelieve het prospectus te raadplegen.

Als het duurzaamheidslabel aan een ICB wordt toegekend, betekent dit dat de fondsbeheerder bij zijn beleggingskeuzes ten minste de volgende drie strategieën heeft toegepast: (1) integratie van ESG-criteria, (2) gebruik van normatieve screening (op basis van een internationale norm) en (3) uitsluitingslijsten, alsmede ten minste een vierde duurzame strategie (bv. een ESG-score boven de benchmark).  Voor meer info over dit label, zie www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm

Het actieve beheer betekent ook dat BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index kan belegen. Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken en is niet aangepast aan de milieu- en maatschappelijke kenmerken.
Risicofactoren
BNP Paribas B Strategy Global  Sustainable Neutral biedt geen kapitaalbescherming. Het risico schommelt doorheen de tijd naargelang de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen.
Risico- en rendementsindicator

 

 

Deze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het compartiment over een periode van 5 jaar. Het kredietrisico wordt niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

Kredietrisico
Risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het compartiment is belegd.

Liquiditeitsrisico
Ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers
Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest
  • Maandelijks, heel eenvoudig
  • Al vanaf €20 per maand
  • Je beslist
  • Kosten
Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee je maandelijks kunt beleggen in de BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral.
Al vanaf €20 per maand
Elke maand beleg je automatisch een bedrag naar keuze vanaf €20.
Het plan heeft geen vervaldatum.
Je kan op elk moment de eigenschappen van jouw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.
Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt.
Het investeringsplan is gratis. Je betaalt enkel de kosten gelinkt aan BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral.


Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op www.beama.be en hier.
Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vind je ook op www.bnpparibas-am.be.
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank 
Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Interesse? Heb je vragen?